головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 3/2005 
Персонал № 3/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсСамооцінка особистості

Тест

Інструкція. Кожна людина має певне уявлення про ідеал та найцінніші властивості особистості. На ці якості люди орієнтуються в процесі самови­ховання. Що Ви найбільше цінуєте в людях? У різних людей уявлення про ці якості не однакові, а тому не збігаються результати самовиховання. Які ж уявлення про ідеал маєте Ви? Розібратися у цьому допоможе наступне завдання, яке викону­ється у два етапи.

I етап

1.  Поділіть листок паперу на чотири рівні части­ни, позначте кожну частину римськими цифрами I, II, III, I V.

2.  Запропоновано чотири набори слів, які харак­теризують позитивні якості людей. Ви маєте у кожному наборі якостей виділити найцінніші для Вас особисто, яким надаєте перевагу. Які це якос­ті і скільки їх — кожен вирішує сам.

3.   Уважно прочитайте слова першого набору якостей. Випишіть у стовпчик найцінніші для Вас якості разом з їхніми номерами, які стоять ліво­руч. Тепер переходьте до другого набору якостей — і так до самого кінця. У результаті Ви маєте от­римати чотири набори ідеальних якостей.

Щоб створити умови для однакового розуміння якостей усіма учасниками психологічного обсте­ження, наводимо тлумачення цих якостей.

Набір якостей особистості

I. Міжособистісні стосунки, спілкування.

1. Ввічливість — дотримання правил поведінки, чемність.

2.   Турботливість — думки та дії, спрямовані на добробут людей; піклування, догляд.

3.   Щирість — демонстрація справжніх почуттів, правдивість, відвертість.

4.  Колективізм — здатність підтримувати за­гальну роботу, загальні інтереси.

5.  Чуйність — готовність відгукнутися на про­хання.

6.  Привітність — щире, ласкаве ставлення, яке поєднується з гостинністю, з готовністю бути ко­рисним.

7.  Співчуття — чуйне, співчутливе ставлення до переживань, нещастя людей.

8.    Тактовність — почуття міри, яке створює вміння поводити себе в суспільстві, не зачіпати гідності людей.

9.    Терплячість — вміння без ворожості стави­тися до іншої думки, характеру, звичок.

10.   Чуйність — співчуття, здатність легко розу­міти людей.

11.   Доброзичливість — бажання людям добра, готовність сприяти їх добробуту.

12.   Привітність — уміння виражати почуття власної приязні.

13.   Привабливість — змога приваблювати, при­тягувати до себе.

14.   Товариськість — здатність легко входити у спілкування.

15.   Обов'язковість — вірність слову, обов'язку, обіцянкам.

16.   Відповідальність — здатність відповідати за свої вчинки та дії.

17.   Відвертість — відкритість, доступність для людей.

18.   Справедливість — об'єктивна оцінка людей відповідно до істини.

19.   Сумісність — вміння поєднувати свої зусил­ля з активністю інших при вирішенні загальних задач.

20.   Вимогливість — суворість, очікування від людей виконання своїх зобов'язань.

II. Поведінка

1.  Активність — вияв зацікавленого ставлення до оточуючого світу і самого себе, до справ колек­тиву, енергійні вчинки та дії.

2.  Гордість — почуття власної гідності.

3.  Добродушність — м'якість характеру, пози­тивне ставлення до людей.

4.  Порядність — чесність, нездатність до підлих та антисуспільних вчинків.

5.  Сміливість — здатність приймати та реалізо­вувати свої рішення без страху.

6.  Твердість — вміння настояти на своєму, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість.

7.  Упевненість — віра у правильність вчинків, відсутність коливань, сумнівів.

8.  Чесність — прямота, щирість у стосунках та вчинках.

9.  Енергійність — рішучість, активність вчинків та дій.

10.  Ентузіазм — сильне піднесення.

11.   Добросовісність — чесне виконання своїх обов'язків.

12.   Ініціативність — прагнення до нових форм діяльності.

13.   Інтелігентність — висока культура, освіче­ність, ерудиція.

14.   Настійливість — упертість у досягненні ме­ти.

15.   Рішучість — непохитність, твердість у вчин­ках, здатність швидко приймати рішення, долаю­чи внутрішні коливання.

16.   Принциповість — уміння притримуватися твердих принципів, переконань, поглядів на речі та події.

17.   Самокритичність — прагнення оцінити свою поведінку, вміння бачити свої помилки та недоліки.

18.   Самостійність — здатність діяти без чужої допомоги, своїми силами.

19.   Урівноваженість — рівний, спокійний харак­тер і поведінка.

20.   Цілеспрямованість — наявність чіткої мети, прагнення її досягнути.

III. Діяльність

1. Вдумливість — глибоке проникнення в суть справи.

2.  Діловитість — знання справи, підприємли­вість, толковість.

3.  Майстерність — високе мистецтво у будь-якій галузі.

4.  Тямовитість — вміння зрозуміти зміст, кміт­ливість.

5.  Швидкість — стрімкість вчинків та дій.

6.  Зібраність — зосередженість, підтягнутість.

7.  Точність — вміння діяти відповідно до зразка.

8.  Працелюбство — любов до праці, суспільно-корисної діяльності, яка потребує напруги.

9.  Захопленість — вміння повністю віддаватись якій-небудь справі.

10.   Ретельність — старанність у тому, що потре­бує терпіння.

11.   Акуратність — дотримання у всьому поряд­ку, ретельність роботи, старанність.

12.   Уважність — зосередженість на діяльності, яка виконується.

13.   Далекоглядність — прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати майбутнє.

14.   Дисциплінованість — звичка до дисципліни, розуміння обов'язку перед суспільством.

15.   Справність — старанність, гарне виконання завдань.

16.   Допитливість — допитливість розуму, схиль­ність до набуття нових знань.

17.   Дотепність — здатність швидко знаходити вихід із складних ситуацій.

18.   Послідовність — вміння виконувати завдан­ня, діяти в суворому порядку, логічно, чітко.

19.   Працездатність — здатність багато і продук­тивно працювати.

20.   Скрупульозність — точність до дрібниць, за­гальна ретельність.

IV. Переживання, почуття

1.  Бадьорість — відчуття повноти сили, діяль­ності, енергії.

2.  Сміливість — відсутність страху, хоробрість.

3.  Веселість — безтурботно-радісний стан.

4.  Душевність — дружелюбність, доброзичли­вість до людей.

5.  Милосердя — готовність допомогти, вибачити із співчуття, любові до людей.

6.  Ніжність — вияв любові, ласки.

7.  Свободолюбство — любов та прагнення до свободи, незалежності.

8.  Сердечність — задушевність, щирість у сто­сунках.

9.  Завзятість — здатність цілком віддаватись за­хопленню.

10.   Соромливість — здатність відчувати почуття сорому.

11.   Схвильованість — міра переживання, душев­не занепокоєння.

12.   Захоплення — велике піднесення почуттів, захват.

13.   Жалісливість — схильність до почуття жа­лості, співчуття.

14.   Життєрадісність — постійне почуття радості, відсутність смутку.

15.   Велелюбність — здатність сильно та багатьох любити.

16.    Оптимістичність — життєрадісне світо­ сприйняття, віра в успіх.

17.   Стриманість — здатність стримати себе від вияву почуттів.

18.   Задоволення — відчуття втіхи від здійснення бажань.

19.   Холоднокровність — здатність зберігати спо­кій та витримку.

20.   Чуттєвість — легкість виникнення пережи­вань, почуттів, підвищена чутливість до дій ззовні.

II етап

Уважно розгляньте якості особистості, виписані вами з першого набору та знайдете серед них при­таманні вам. Обведіть цифри при них . Тепер пере­ходьте до другого набору якостей, потім до третьо­го і четвертого.

Обробка

1. Підрахуйте, скільки ви знайшли у себе реаль­них якостей (Р).

П = Р ….

2. Підрахуйте кількість ідеальних якостей, ви­писаних вами (І), а потім порахуйте їх процентне співвідношення.

Результати порівняйте з оціночною шкалою. (див. табл)

Прогностична шкала до тесту

Рівень самооцінки

Неадекватно низький

Низький

Нижчий від середнього

Середній

Вищий від середнього

Високий

Неадекватно високий

Чоловіки

0–10

11–34

35–45

46–54

55–63

64–66

67

Жінки

0–15

16–37

38–46

47–57

58–65

66–68

69

Самооцінка особистості може бути адекватною, завищеною або заниженою.

Адекватна самооцінка відповідає двом позиціям (рівням) психодіагностичної шкали: «середній», «вищий від середнього».

За адекватної самооцінки суб'єкт соціальної взаємодії правильно (реально) зіставляє свої можливості і здібності, достатньо критично ста­виться до себе, ставить перед собою реальні зав­дання, вміє прогнозувати адекватне відношення оточуючих до результатів своєї діяльності. Пове­дінка такого суб'єкта неконфліктна, в конфлікті він поводить себе конструктивно. Внутрішніх конфліктів майже не зазнає.

При самооцінці «високий рівень», «вищий від середнього»: людина справедливо цінить та пова­жає себе, задоволена собою, у неї розвинене по­чуття власної гідності.

При самооцінці «середній рівень»: людина пова­жає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення.

Завищена самооцінка відповідає рівню «неадек­ватно високий» за психодіагностичною шкалою. При завищеній самооцінці у людини виникає не­правильна уява про себе, ідеалізований образ сво­єї особистості. Вона переоцінює свої можливості, орієнтована на успіх, ігнорує невдачі. Сприйняття реальності у неї часто емоційне, невдачу або неус­піх вона розцінює як наслідок чиїхось помилок або обставин, які склались несприятливо. Спра­ведливу критику на свою адресу сприймає як при­чепливість. Така людина конфліктна, схильна до завишення образу конфліктної ситуації, в кон­флікті поводить себе активно, роблячи ставку на перемогу.

Занижена самооцінка відповідає трьом позиці­ям (рівням) в психодіагностичній шкалі: «неа­декватно низький», «низький» і «нижчий від се­реднього».

При заниженій самооцінці у людини існує ком­плекс неповноцінності. Вона невпевнена в собі, несмілива, пасивна. Такі люди відрізняються над­мірною вимогливістю до себе і ще більшою вимог­ливістю до інших. Вони нудні, у себе та інших ба­чать тільки недоліки.

Такі люди конфліктні. Причини конфліктів час­то виникають через їх нетерплячість до інших лю­дей.

За матеріалами:
Емельянов С. М.
Практикум по конфликтологии. — СПб.:
Питер, 2001. — С. 178–185.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту