головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 3/2005 
Персонал № 3/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Українська консервативна партія: основні риси

У культурно-просвітницькому центрі Міжрегіональ­ної Академії управління персоналом відбувся установ­чий з'їзд Української консервативної партії (УКП).

На сучасній політичній карті України політичних об'єднань не бракує. Однак на відміну від більшості заре­єстрованих партій (здебіль­шого вони — звичайна заба­ганка заможних людей чи, висловлюючись молодіжною термінологією, «прикол») УКП планує увійти в полі­тичну систему України всер­йоз і надовго. Принаймні, розроблена програма УКП значно відрізняється від того, що раніше пропонувалося виборцям. Та й якщо біль­шість з понад сотні зареєс­трованих партій — лише, так би мовити, «технічні канди­дати», то українські консер­ватори вбачають своє місце на правому фланзі політич­ного спектру, де братимуть участь у формуванні право-консервативного блоку наці­онально-демократичних сил. Мета такого блоку — постій­не утримування української влади на обраному україн­ському шляху, захист націо­нальних інтересів та українства в усьому світі, розбудова Української держави.

Як зазначив у своєму вис­тупі одноголосно обраний го­лова партії, президент Між­регіональної Академії управління персоналом та Між­народної Кадрової Академії Георгій Щокін, класична те­орія державної влади та управління, починаючи з Пла­тона і Арістотеля, вирізняє п'ять ієрархічно взаємо­пов'язаних складників: світоглядно-концептуальний, ідеологічний, законодавчий, виконавчий та судова вла­да. «Світоглядно-концептуальною владою для сучасної України — найбільшої в світі Православної Держави — може бути тільки християнська доктрина, побудована на світлій Нагорній Проповіді Ісуса Христа. Природнім продовженням такої світоглядної влади є український консерватизм, який базується на традиційних християнських цінностях, народній моралі, захисті сім'ї, релігії та нації. Законодавча, виконавча та судова влади є продовженням світоглядно-концептуальної та ідеологічної влади. Тому ми виступа­ємо за внесення до Основного Закону України цих базових державотворчих положень, а також за відновлення в ук­раїнських паспортах записів про націо­нальність і скасування антихристиян-ських ідентифікаційних кодів», — зазна­чив Георгій Васильович.

«Виразним завершенням політичної доби став крах інтернаціонального біль­шовизму та націонал-соціалізму, а лібе­ральна система доживає свій вік на на­ших очах. Тому, на думку багатьох сучас­них дослідників, загибель СРСР як оп­лоту тоталітарного соціалізму передві­щає швидкий крах США як оплоту лібе­ралізму. Сучасний етап розвитку людс­тва характеризується тріумфом не соціа­лізму та лібералізму, а етнізму та патріотизму, що най­більше притаманне ідеології консерватизму. Соціалізм, що відповідав переважно політичній сфері, та лібералізм з домінуванням економічної сфери вважаються нині справжніми утопіями, і тільки консерватизм з його опо­рою на духовну сферу є справді адекватним сучасному етапу розвитку суспільства. Наразі ми виступаємо за здо­ровий націоналізм, етнізм і патріотизм, що базується на любові до Бога та Батьківщини, боротьбі проти расизму, шовінізму, фашизму, сіонізму, які сповідують ненависть до інших Божих творінь», — окреслив головні принципи світогляду новоствореної партії Георгій Щокін.

Звертаючись до історії України, голова Української консервативної партії зазначив, що майже до ХVІІІ сто­ліття українців називали козаками, а український народ

—           козацьким народом. Козак — це вільна людина, яка за­хищає Православ'я, Україну та свій неповторний націо­нальний дух. Козацька держава є унікальним явищем для всього світу. Не випадково саме в Україні було ство­рено першу в світі Конституцію Пилипа Орлика. Тому українські консерватори виступають за повноцінне від­родження суто українського феномену у формі козац­тва, яке повинно стати основою формування місцевих органів влади різних рівнів та всеукраїнської системи громадської самооборони, а також за відновлення в Ук­раїні інституту гетьманства, як одноособового глави держави, глави уряду та верховного головнокомандува­ча. УКП виступає за безблоковий статус України та про­ти її входження у будь-які політичні об'єднання з над­ державними органами управління (СНД, Євросоюз,
НАТО тощо), оскільки наша держава і її громадяни є са­модостатніми для організації національного буття і непотребує якихось зовнішніх дороговказів.

У соціально-економічній сфері консерватори вбачають необхідність оптимального співвідношення між держав­ною, комунальною, колективною та приватною власністю з визначальною роллю національних інтересів. Природні ресурси та надра мають бути власністю всього україн­ського народу, а не окремих осіб. Також необхідно створи­ти такі умови життя для українського етносу, які сприяли б «демографічному вибуху», в результаті якого протягом одного-двох поколінь українців стало би вдвічі більше. Та й у політичній сфері влада в майже моноетнічній Україні (близько 80 відсотків населення — українці) має належа­ти представникам титульної нації, тобто етнократії, яка за рахунок формування національної еліти стає виразником усього українського народу.

Втілення в життя цих та низки інших ідей, які пропа­гує Українська консервативна партія, сприятимуть створенню справжньої, а не декларованої Укра­їнської держави. А для цього потрібні фахів­ці з великим досвідом роботи. У цьому сен­сі величезну допомогу може надати Міжре­гіональна Академія управління персоналом, де працюють такі викладачі. Та й нині ви­пускники МАУП займають ключові місця у виконавчій владі. Приміром, випускник Рівненської філії, соціаліст Юрій Луценко

—           нині міністр внутрішніх справ України. Голова Кіровоградської облдержадміністра­ ції Едуард Зейналов закінчує навчання у на­шому вузі. Свого часу директором Україн­сько-російського інституту менеджменту і бізнесу імені Б.Єльцина був Президент Ук­раїни Віктор Ющенко. А нинішній Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко є Почесним доктором Міжнародної Кадрової Академії. Перший віце-прем’єр-міністр Анатолій Кінах — Почесний директор Інституту економіки, міністр закордонних справ, Почесний дирек­тор Інституту соціальних наук, міністр фінансів Віктор Пинзеник — Почесний директор Інституту менеджменту та бізнесу.

Що ж до суто партійного будівництва, то на з'їзді зат­вердили структуру Української консервативної партії та 27 її територіальних організацій, а також Президію Національної Ради УКП. Першим заступником Голови УКП одноголосно обрано Миколу Дробнохода. До складу Президії увійшли Юрій Бондар, Володимир Ісаков, Василь Короткін, Михайло Котляр, Володимир Шовкошитний, Валерій Бебик, Микола Дробноход, Ігор Слісаренко, Ростислав Щокін, Георгій Щокін, Ми­кола Головатий.

Фінансуватиметься партія за рахунок коштів, отрима­них від комерційної діяльності МАУП та її структур, а також благодійних внесків підприємців, яким близькі ідеї УКП. Що ж до членських внесків, то, за словами Ге­оргія Щокіна, вони будуть суто символічними. Він та­кож зазначив, що членство у Всеукраїнському громадсько-патріотичному об'єднанні «Український вибір», яке очолює Георгій Васильович, не означатиме автома­тичного членства в Українській консервативній партії. Оскільки до ВГПО «Український вибір» можуть входи­ти і члени інших партій, і безпартійні.

Документи про реєстрацію Української консерватив­ної партії готуються до подання для реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Постмодерн у помаранчевому світлі

«Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?» — саме такою була тема конференції, організованої, кафедрою міжнародних відносин Україн­сько-Арабського інституту міжнародних відноси імені Аверроеса МАУП. І науковий форум, безперечно, прой­шов би у звичних академічних рамках, якби не події, які відбувалися в Україні і тримали в напрузі весь світ. Тому увага науковців постійно поверталася до подій на Май­дані.

Звідси ж і безкровність Помаранчевої ре­волюції, породжена не виключно мирною вдачею українства, а постмодерно-ігровою її суттю: гра, яка не визнає крові. Ми — різні, «нас — багато і нас — не подолати» — не то­му, що багато, а тому, що кожен залишає за іншим право бути Іншим. І залишає за собою право заважати йому бути таким всерйоз.

До такої оцінки помаранчевих подій схилялися учасники конференції. Натхне-ні спільним емоційним підйомом, допові­дачі доносили до інших свої думки пере­конливо й професійно, незалежно від сво­го статусу — знаного вченого чи науковця-початківця. Порозумілися між собою фі­лософи й політологи, журналісти й куль­турологи з Києва й Донецька, Дрогобича і Москви, Ніжина і Варшави.

Жваву дискусію присутніх викликала доповідь «Політичні аспекти російської культурної експансії в Україну» доцента НаУКМА Ігоря Лосєва. Цікавою була робота заступника головного редактора журналу «Сучасність», журналіста радіо «Свобода» Сергія Грабовського «Оди­надцяте вересня 2001 року і кінець гри в постмодерн». Довго обговорювали доповідь «Постмодернізм і метаан-тропологія» доктора філософських наук, провідного нау­кового співробітника Інституту філософії ім. Г. С. Сково­роди НАН України Назіпа Хамітова.

Не залишили байдужими науковців й виступи докто­ра філософських наук, державного експерта Інституту проблем міжнародної безпеки Олексія Шевченка, стар­шого наукового співробітника Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України Тараса Лютого та інших.

А виступи представників Академії, зокрема доцента кафедри міжнародних відносин Тетяни Метельової та голови правління ГО ІСПУ Григорія Волинцева, зас­тупника завідувача кафедри Лариси Проскуликової та Олександра Пустовіта присутні оцінили як блис­кучі й високопрофесійні.

За матеріалами доповідей МАУП планує видати колек­тивну монографію, присвяче­ну дослідженню проблеми но­вих соціокультурних якостей людського буття, осмислених в контексті українських подій початку третього тисячоліття.

Посол Ірану турбується про студентів МАУП

Міжрегіональну Академію управління персоналом відві­дав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Бахман Тахеріян Мобараке.

Ознайомившись з роботою Академії, пан Тахеріян зус­трівся з іранськими студента­ми МПІ.

Спілкуючись з молоддю, пан Посол розповідав про по­літичне та культурне життя Ірану. А студенти своєю чер­гою ставила цікаві запитання. В основному вони стосували­ся проблеми визнання Іраном документів державного зраз­ка про вищу освіту, виданих в Україні та перебування іран­ських громадян у Києві, їх по­буту і безпеки. На всі запи­тання студенти отримали ви­черпні відповіді.

Після розмови з молоддю Посол зустрівся з генераль­ним директором МВУ МАУП Миколою Цимбалом, з яким обговорив питання подальшого співробітництва По­сольства з Академією у галузі освіти, навчання і поліп­шення побуту іранських студентів в МАУП.

Зміцнювати авторитет української освіти

У Міжрегіональній Академії управління персона­лом відбулися Представницькі збори Конфедерації недержавних вищих закладів освіти України (понад 40 представників 35 вищих навчальних закладів май­же з усіх регіонів України), на яких розглянуто під­сумки діяльності цієї авторитетної громадської орга­нізації за минулий рік та завдання на 2005 рік. Вели­ка група працівників вузів недержавної системи фі­нансування отримала нагороди Міністерства освіти і науки України та Конфедерації, що засвідчує їх ваго­мий внесок у розвиток освіти і науки нашої держави за останній час.

Правлінню Конфедерації, її голові — першому віце-президенту — ректору Міжрегіональної Академії управ­ління персоналом, професору Миколі Головатому, вико­навчому директору Конфедерації — кандидату політич­них наук, доценту Оксані Рублюк було про що звітува­ти, оскільки минулий рік у діяльності організації був ре­зультативним.

Сила волі і духу на київському килимі

Нещодавно київський Палац спорту зустрічав гостей із 17 країн світу. Долучилася до цієї події і Міжрегіональна Академія управління персоналом, яка стала од­ним із основних спонсорів заходу.

Турнір, організований Державним комітетом мо­лодіжної політики, спорту і туризму України, управлін­ням фізичної культури та спорту Київської міської державної адміністрації, тривав два дні і був присвя­чений видатним україн­ським борцям — чемпіонам Європи, світу та Олімпій­ських ігор.

Вітаючи спортсменів, при­сутніх на святі, та бажаючи їм успіхів, ректор МАУП Микола Головатий зазначив: «Ми долучилися до прове­дення цього міжнародного турніру тому, що підготовка фахівця, його фізичне загар­тування, формування його особистості — це природно поєднані речі. Ми щиро пи­шаємося тим, що в Академії нині навчається надзвичайно багато молодих людей, які захоплю­ються боротьбою, важкою атлетикою, ко­зацькими забавами. І особливо приємно навчати спортсменів — Олімпійських чемпіонів, зокрема Ельбруса Тедеєва, Іго­ря Разорьонова та Наталю Скакун».

Студент Міжрегіональної Академії управління персоналом, новообраний президент федерації з вільної боротьби, Олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв розповів, чому після своєї перемоги в Афінах він так швидко почав займатися організаторською діяльністю? «Беручи участь у чемпіонатах Європи, світу, я ба­чив, що у всіх команд є президенти, якась підтримка. І лише на українських спортсменів ніхто не звертає уваги. Ме­ні було боляче на це дивитися, тому я й вирішив почати допомагати українським вільникам. Потрібно працювати, шукати спонсорів і відшукувати нові таланти по всіх регіонах України. Дуже вдячний і Міжрегіональній Академії управління персоналом, у якій навчаюся, за підтримку і сподіваюся на подальшу співпрацю».

Залишати килим не збирається. «У спорті я досяг най­вищої вершини, але працюватиму над собою і надалі», — зазначив спортсмен.

А щодо планів на майбутнє, чемпіон відверто відповів: «Я маю божественну доньку, а зараз хочу забіякуватого козака». До речі, зацікавившись вільною боротьбою, керівниц­тво МАУП вирішило створити в Академії секцію з вільної боротьби. І в майбутньому, напевно, виховає ще не одного Олімпійського чемпіона, який захищатиме честь синьо-жовтого прапора на світовій арені.

Клуб психологів

У Міжрегіональній Академії уп­равління персоналом відбулося чергове засідання Клубу юних пси­хологів «Пізнай себе». Організова­ні ці заняття Українсько-Азербай­джанським інститутом соціальних наук імені Г. Алієва МАУП для школярів міста Києва. Заняття клу­бу охоплюють широкий перелік тем з питань психології і покликані до­помагати старшокласникам зрозу­міти самих себе, знайти своє місце у суспільстві, поліпшити стосунки в родині та з друзями, вирішити різ­номанітні психологічні проблеми, розкрити багато таємниць люд­ської душі.

Члени клубу взяли участь у тренінгу «Самопізнання» та психологічній грі «Скільки людей — стільки думок». На заняття клубу приходять не лише випускники, а й учні 8–10 класів, їхні батьки та бабусі, які взяли участь у бесіді про типи темпераменту.

Засідання клубу «Пізнай себе» проводяться щоміся­ця (третя субота) з 12.30 в Українському культурно-просвітницькому центрі Академії.

Виставка «Видатні постаті України» у столиці Білорусі

У Мінську завершилася традиційна, дванадцята за лі­ком, міжнародна книжкова виставка, яка започатковує низку подібних заходів у Європі.

Окрім загальної експозиції Україну представляв: стенд видавництва Міжрегіональної Академії управ­ління персоналом. Видання, що побачи­ли світ за останній рік — підручники, на­уково-популярна, довідкова література МАУП викликали зацікавлення як учасників, так і відвідувачів виставки. У презентації книжкових новинок Акаде­мії, що відбувалася у рамках заходів виставки, взяли участь Надзвичайний і Повноважний посол України в Білорусі Петро Шаповал, урядовці України, Бі­лорусі та Росії, видавці різних країн. Особливою увагою користувалося ви­дання «Видатні постаті України» та за­початкована серія «Бібліотека україноз­навства», книжки культурологічної те­матики. На думку заступника голови державного комітету з телебачення і ра­діомовлення України Василя Шевченка, вони свідчать про високий рівень видавничої справи в Україні, продуману і системну політику МАУП з від­родження духовності та історичної пам'яті українців. Кращі видання МАУП були придбані і передані до Національної бібліотеки Білорусі, українського посольс­тва, місцевим осередкам української громади в Біло­русі.

Організатори ХІІ Мінської книжкової виставки від­значили Міжрегіональну Академію управління персо­налом Дипломом за активну участь у форумі.

Україні — українське військо

Недавно в Міжрегіональній Академії управління пер­соналом відбулася науково-практична конференція «Україні — українське військо», організована Україн­ським культурно-просвітницьким центром управління виховної роботи МАУП і присвячена дослідженням ду­ховно-гуманітарних аспектів діяльності у військових формуваннях Збройних сил України. Обговорити важ­ливі питання оборони України та патріотичного виховання військових зібралися представники міністерств та відомств, провідні вчені НАН України, АПН України, професорсько-викладацький склад Національних ака­демій внутрішніх справ України та Збройних сил Укра­їни, курсанти та студенти.

Усіх учасників конференції привітав ректор МАУП Микола Головатий. І наголосив на актуальності патріо­тичного виховання у сучасному суспільстві.

Визначити основні напрямки удосконалення допри­зовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечити єдність навчання, виховання, роз­витку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та виробити єдині погляди на проблему вихован­ня патріота і громадянина — такі цілі ставили перед со­бою учасники конференції.

Наукове зібрання відбувалося у цікавій формі. Це перший форум, який передбачав діалог між військови­ми та цивільними вихователями-викладачами.

Аналізуючи хід конференції, її учасники дійшли вис­новку, що такі зібрання потрібно зробити традицією.

За матеріалами конференції планується видати збірку.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту