головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2005 
Персонал № 2/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсМіжнародний імідж України після «Помаранчевої революції»: інформаційні виклики

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент, віце-президент Міжрегіональної Академії управління персоналом

Сьогодні можна впевнено і гордо говорити про глобальне позитивне сприйняття «помаранчево­го» бренду України, тобто виконання завдання, яке ставлять перед собою чимало країн і… зазна­ють невдачі. Наприклад, у січні ц. р. на конференції у м. Джедда (Саудівська Аравія) фахівців із паблік рилейшнз держав Перської затоки учас­ники із гіркотою констатували кризовий стан «арабського бренду», а саме: домінуючі в ЗМІ, передусім у західних, стереотипи про арабів («терористи»), про іслам («тероризм»), а відтак такі уявлення наявні і в громадській думці різних країн; відсутність «арабської присутності» у західних ЗМІ та взагалі «арабської участі у гло­бальному інформаційному обміні» [1].

Водночас слід зазначити, заслуга у просуванні «помаранчевого бренду» у глобальний інфор­маційний простір належить зовсім не уряду, а самому українському народові, який вразив світ своєю здатністю повстати проти авторитарної і злочинної влади, який засвідчив існування ук­раїнської громадянської нації, що визначають як «рівність громадян і рівна відданість дер­жаві» [2].

До того, на переконання автора, у сприйнятті світових ЗМІ та громадській думці існували «дві України». Перша — Україна як народ, держава — отримала поширене медіавизначення як «нація, яку довели до зубожіння» (impoverished nation). Друга — Україна як режим Кучми із визначення­ми на кшталт «шахрайська держава», «держава-ізгой»(rogue state, pariah state).

І ця «друга Україна» часами, особливо в умовах гострої критики, вдавалася до заходів паблік ри-лейшнз — але для своїх власних потреб, на своє убезпечення і утримання влади. Вже від початку президентства Л. Кучми його «сірий кардинал» Д. Табачник переймається позитивним висвітленням у західних ЗМІ діяльності свого патрона. «Ми зосередили увагу на 20 найваж­ливіших медіа. А Христю Фріланд називали пос­лом України в “Файненшл Таймс”, — розповідав Д. Табачник студентам Інституту журналістики у 1997 р. вже після своєї скандальної відставки. Дійсно, згадана кореспондентка цілком виправ­дала покладену на неї місію — досить погортати сторінки цієї британської газети за період 1994–1996 рр, щоб пересвідчитися, що для Л. Кучми є тільки одне улесливе визначення — «реформатор»…

У другій половині 90-х із остаточним перетво­ренням режиму на кланово-олігархічний уже олігархи реалізовують свої особисті PR-стра­тегії, паралельно формуючи власний позитив­ний імідж на Заході дискредитуючи прем'єра В. Ющенка, в якому ще у 2000 р. побачили реальну загрозу своєму пануванню.

Уже 2000 року журналістські розслідування (зокрема, інтернет-видання «Українська прав­да») виявлють факти найму і фінансування у сотні тисяч доларів американських PR-ком­паній, які обслуговують В. Медведчука («ре­форматори, яких вів Віктор Медведчук, витіснили своїх неокомуністичних лідерів…», — так писала «Вашингтон Таймс» 18 жовтня 2000 р.) і В. Пінчука.

Кульмінацією PR-активності режиму Кучми стала передвиборча президентська кампанія 2004 р. Журналісти з'ясували (і ніхто жодного разу ці повідомлення не спростовували), що рекламна кампанія Януковича у США обійшлася майже в мільйон доларів. Кампанія мала на меті предста­вити Віктора Януковича як ліберала і реформа­тора; попередньо легітимізувати Януковича в очах американської громадськості як законно об­раного президента; оббріхувати Віктора Ющенка («антисеміт», «нацист» тощо). У межах цього плану привезли до України і колишніх конгрес­менів на чолі із Бобом Карром та депутатів ізраїльського кнесету, які після скандального го­лосування 21-го листопада заявляли, що прези­дентські вибори були «чесними і справедливи­ми». На ці гроші працював і ключовий організа­тор всієї кампанії в США — колишній одесит Алекс Кісельов, який паплюжив і Ющенка, і ук­раїнську діаспору в США замітками в амери­канській пресі: «Янукович не має можливості бу­ти почутим у Сполучених Штатах і нарікає на те, що групи української діаспори, які в цій країні лобіюють і підтримують Ющенка, приїхали після Другої світової війни й мешкали у тих регіонах України, де населення співпрацювало з фашиста­ми» [3].

У грудні 2004 — січні 2005 р. у західних ЗМІ помітно активізувався зять Л. Кучми Віктор Пінчук — у численних інтерв'ю він розповідав про себе як про «західну людину, яка хоче жити в гло­бальному світі», давав політичні рецепти (спершу — до переголосування — пропонував план: «Янукович — президент, а Ющенко — прем'єр-міністр», пізніше — після перемоги В. Ющенка — почав де­монструвати свою прихильність до нього). Такою активністю, зрозуміло, пан Пінчук намагався дистанціюватися від одіозного тестя та здобути підтримку на Заході на випадок розслідування йо­го діянь новою владою.

Фінальна перемога українського народу ство­рила всі можливості для нової влади і далі актив­но просувати і зміцнювати у світі позитивний «помаранчевий» бренд України вже як єдиної і демократичної держави. І це завдання, передусім, вітчизняної дипломатії.

У цій статті досліджені виклики, які постали перед державами внаслідок бурхливого роз­витку інформаційних технологій, зростання впливу ЗМІ на вироблення і реалізацію зовнішньополітичного курсу держав. Особлива увага зосереджена не тільки на критичному аналізі діяльності ЗМІ у цій царині, а й на мето­дах використання мас-медіа урядовими і неу­рядовими учасниками/ гравцями в міжнарод­них відносинах.

Методологічну основу цього дослідження скла­дають порівняльно-історичний метод, дискурс-аналіз, описовий, ретроспективний та інші мето­ди. Для вивчення описуваних явищ і подій автор використав суспільно-культуралістичну групу теорій мас-медіа і комунікацій, оскільки вони синтезували здобутки соціальних наук, пере­дусім, соціології, соціальної психології, політо­логії, соціолінгвістики, комунікології, що дає можливість розкривати механізми діяльності та вплив державних і суспільних інституцій на функціонування політичних систем. Ця стаття продовжує попередні дослідження автора [4].

Поняття Інформаційної Доби

На початку 1960-х патріарх науки про ко­мунікацію Маршала МакЛугана оголосив, що те­лебачення перетворило світ на «глобальне село». До того тільки три події — винахід телеграфа, те­лефона та радіо — заслужили епітетів рево­люційних проривів у комунікації. Ще 1949 року німецький філософ Карл Ясперс у книзі «Витоки історії та її мета» тільки мріяв про те, як, отри­мавши повідомлення по радіо, «глобальна поліція» на надзвукових літаках буде діставатися до найвіддаленіших куточків Землі, щоб припи­нити війну і насилля. Подальший бурхливий роз­виток технологій випередив найсміливіші прог­нози. Супутникове телебачення і прямі транс­ляції дали можливість усім бажаючим стати оче­видцями подій у будь-якому регіоні світу. Факсо-вий зв'язок здолав бар'єри для передавання інформації із закритих суспільств. Поява Інтер-нет-технологій (електронна пошта, он-лайнове спілкування, веб-сайти, інтернет-ЗМІ) надала досі небачені і не обмежені часом і простором, порівняно дешеві за витратами можливості для комунікації, які ще тільки освоюють приватні ко­ристувачі, бізнес, політикум, уряди, міждержавні організації, громадські та недержавні організації, а також злочинні угруповання, зокрема міжна­родні терористичні організації... Величезні гро­шові суми через лічені хвилини доставляються із регіону до регіону, приносячи фантастичні при­бутки міжнародним валютним спекулянтам і спричиняючи обвал національних економік. Усе нові і нові держави реалізовують проекти «елект­ронного уряду», тобто організації прямого спілкування між владою і громадянами. Дедалі популярнішою стає ідея проведення «електрон­них» виборів, референдумів, плебісцитів. Селяни у джунглях Південно-Східної Азії через Інтернет продають свою продукцію, обминаючи посеред­ників, тому отримують більше прибутків… Рево­люція у засобах зв'язку виявилася настільки далекосяжною, що людська психологія виявилася навіть неспроможною скористатися її досягнен­нями для суто побутових потреб. Наприклад, цифрові технології заводять у помешкання пе­ресічного американця 200 телевізійних каналів, які зовсім йому не потрібні — людині цілком вис­тачає 4-5 станцій, які вона вже обрала за своїми уподобаннями і запитами. Поєднання телебачен­ня з Інтернетом для надання таких зручних послуг, як оплата рахунків, операції із банківським рахунком, замовлення продуктів і товарів додому теж виявилися, згідно із дослідженнями, не до смаку споживачам — люди хочуть живого спілку­вання, а не простого натискання на клавішу ма­шини... Водночас, не може не непокоїти, що новітніми інформаційними технологіями актив­но користуються хаккери, які руйнують банківські та урядові інформаційні системи, торговці людьми, дитячою порнографією, терорис­тичні угрупування, які координують акції спіль­ників одночасно у різних регіонах світу.

«На світанку ХХІ століття, нині, ми повинні зробити вибір: як використати можливості Епохи Інформації та Глобального суспільства», — так визначив завдання для своєї країни президент США Білл Клінтон [5, c. 222].

Утім, це глобальне завдання для всього людства, до його вирішення повинні докласти зу­силь національні уряди, міжнародні організації, правозахисники і освітяни, аби новітні технології сприяли взаєморозумінню і діалогу між народа­ми, культурами і релігіями, допомагали подолан­ню нерівності у розвитку різних регіонів планети, усуненню глобальних проблем бідності і непись­менності.

Нові актори у сучасних міжнародних відносинах

У донедавна хрестоматійній для американсь­ких урядовців праці Бернарда Коена «Преса і зовнішня політика» [6] містилося нарікання, що «головним ринком для висвітлення зовнішньої політики пресою є невеличка політична еліта». Ця коротка фраза влучно характеризувала існу­ючі на той час реалії: коло гравців (policy-players) у царині зовнішньої політики обмежувалося ти­ми, хто виробляв і реалізовував політику (policy­makers).

Інформаційна технологічна революція спричи­нила появу великої кількості недержавних учас­ників, яких іще називають «недержавними акто­рами». Цю нову реалію змістовно характеризує південноафриканський учений Грег Міллс: «Так само як держави більше не містять у собі і не представляють нації у межах кордонів, так і уря­ди більше не є єдиними арбітрами політики і міждержавних відносин. Революція у мас-медіа та комунікації розширили коло недержавних ак­торів, які володіють впливом на міжнародній арені, тим самим розширюючи масштаб проблем для сучасної дипломатії» [7].

Хто ці заявлені «недержавні актори», які «во­лодіють впливом»? Кого вони представляють? Які завдання виконують? Яких урядових і міждержавних рішень домагаються?

Було б надто загальним окреслити їх як недер­жавні і громадські організації, що опікуються глобальними проблемами, зокрема питаннями розвитку демократії, захисту навколишнього се­редовища, заборони зброї масового знищення, за­хисту прав людини, свободи слова і преси тощо.

Як правило, ці недержавні актори активно ар­тикулюють свої вимоги у мас-медіа, вміло вико­ристовуючи прийоми паблік рилейшнз та лобізму для досягнення таких комунікаційних завдань як привернення до себе уваги громадсь­кості й уряду, набуття широкої обізнаності про свою програму, проникнення у процес вироблен­ня і реалізації урядових рішень.

Паблік рилейшнз — це функція управління, яка вивчає та оцінює настрої громадськості, гар­монізує політику організації або особи зі суспіль­ними інтересами і, нарешті, реалізує програму дій, спрямовану на досягнення громадського ро­зуміння та схвалення [8].

Лобіювання — це спеціалізована частина паблік рилейшнз, яка будує і підтримує відносини з орга­нами державної влади з метою вплинути на про­цес ухвалення сприятливого для організації зако­нодавчого або нормативного рішення [4, c. 40].

Які недержавні актори сьогодні найпомітніші у дипломатії?

Передусім, це діаспорні організації, тобто об'єднання громадян певного етнічного поход­ження, які ведуть діяльність, спрямовану на по­ширення позитивної інформації про свою істо­ричну батьківщину та на поліпшення відносин своєї держави із державою, яка є їхньою історич­ною батьківщиною.

Найпоказовішим прикладом впливу діаспори на вироблення і реалізацію зовнішньополітично­го курсу та дипломатію є Сполучені Штати. Як влучно зазначив один із американських конгрес­менів на правах анонімності, «нашою зовніш­ньою політикою керують етнічні групи».

Найвпливовішими етнічними лобістськими групами оглядачі традиційно називають єврейсь­ку (ізраїльську), кубинську, турецьку, вірменсь­ку… Оглядачі відзначають зростаючу активність лобі далекосхідних держав, які копіюють техно­логію ізраїльського лобі [9, c. 266–267].

Іноді можна спостерігати гостре конфліктне протистояння в конгресі США (і не лише там) китайського й тайванського, або вірменського та турецького лобі.

Про потужні фінансові і організаційні ресурси та величезний вплив єврейського (ізраїльського) лобі існує чимало ґрунтовних досліджень, пере­дусім, резонансна книга 1983 р. екс-конгресмена США Пола Фіндлі «Вони відважилися говорити. Люди та установи, які протистоять ізраїльському лобі».

Перед українськими дослідниками у цьому контексті постає завдання неупередженого і тве­резого аналізу стану і діяльності українського лобі у США. Адже чимало подій і фактів свідчать на користь загального і невтішного вис­новку, що після закінчення «холодної війни» і розпаду СРСР українська діаспора помітно втратила свою вагу і значення в очах амери­канської влади у процесі ухвалення рішень щодо відносин з українською державою. Це спричине­но, передусім, демографічним чинником, тобто старінням політично активних американських українців, асиміляцією їхніх дітей і онуків, із втратою інтересу до історичної батьківщини, виключно заробітчанським характером і аполітичністю великою мірою русифікованої «четвертої хвилі еміграції», тобто нових емігрантів із України, внутрішніми суперечками в самих українських організаціях, нестачею коштів для діяльності, маргінальним характером етнічних медіа та ігноруванням громади у власне американських ЗМІ. Невдача української діас­пори у спробі домогтися від Конгресу США прийняття резолюції про визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, існування дискримінаційної поправки Джексона-Веніка — за дошкульним визначенням, «відрижки «холод­ної війни» — красномовно свідчать про втрати позицій української діаспори в американській державі.

Варто наголосити, що ці критичні ремарки не повинні справити враження, що за таких обста­вин пропонується покинути українську громаду напризволяще. Навпаки, за такого послаблення голосу і ролі українських організацій Українській державі слід посилити всебічну допомогу співвітчизникам у їхніх зусиллях зберегти свою ідентичність, зміцнити систему діаспорних освітніх, культурних і медійних установ. Чинов­ники, завдання яких зміцнювати зв'язки із співвітчизниками за кордоном, вочевидь, по­винні мати належну фахову підготовку та високі особистісні морально-патріотичні чесноти (вже маємо сумний досвід «діяльності» скандального міліцейського генерала Г. Москаля на посаді го­лови Держкомнацміграції, який полюбляв персо­нальні вояжі до далеких континентів, які були фактично «обміном подарунками»). Глибокий аналіз таких потреб співвітчизників і досвід ук­раїнських дипломатів у зміцненні зв'язків із українцями за кордоном зроблено, зокрема, у праці П. Сардачука і О. Кулика [10, c. 129–134].

Правозахисні організації сьогодні є невід'ємними учасниками міжнародних відно­син. Їхні доповіді і звіти уважно вивчають і ними користуються зовнішньополітичні відомства, міждержавні організації. Із покликанням на реко­мендації цих організацій уряди чинять прямий тиск на інші держави, висуваючи певні вимоги. Але нині слід пильніше придивлятися до тієї чи іншої групи, яка голосно артикулює своє опіку­вання правами людини. Деякі з них уже засвідчи­ли свою заангажованість, ідеологічну і політичну афіліацію, вибірковий характер своєї критики та свідоме ігнорування фактів порушень прав люди­ни. Так, чимало дослідників висувають такі пре­тензії до організації «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch), яку фінансує відомий мільярдер Джордж Сорос, стверджуючи, що ця організація є засобом просування політичних і бізнесових амбіцій цього світового фінансиста у державах, цікавих для його бізнесу.

Міжнародний екологічний рух (наприклад, знаменита організація «Грінпіс» (Greenpeace), яка володіє власним потужним медіа-арсеналом, уключно із супутниковим телебаченням, що дає змогу їй самостійно продукувати відеоматеріал про свої акції та швидко передавати його для ви­користання зацікавленим телекомпаніям) сьо­годні тісно переплітається із антиглобалістським рухом, чиї часто бешкетні акції-протести вже стали традиційними телевізійними кадрами.

Дедалі впевненіше почувають себе як неза­лежні, але вагомі, актори — дослідницькі центри (think tanks), які виробляють рекомендації для урядів у сфері зовнішньої політики. Тут слід відзначити часту упередженість і заангажо-ваність, що нерідко перетворюється у спроби от­римати повноваження визначати зовнішньо­політичні акції. Так, у 2003 р. оприлюднення сек­ретних рекомендацій урядові американської кор­порації «Ренд» (The Rand Corporation) нанести військові удари по Саудівській Аравії та конфіскувати її величезні банківські активи у США спричинило різкий конфлікт між держава­ми. Восени 2003 р. американський Фонд Карнегі (The Carnegie Foundation) розгорнув масштабну пропагандистську кампанію із звинуваченнями у «сталінізмі» та «антисемітизмі» проти Росії та особисто її президента Володимира Путіна через справу компанії «Юкос» олігарха В. Ходорковсь-кого, який махінаціями привласнив величезні національні багатства (не можна виключати, що до такого плану вдасться і В. Пінчук, коли відчує загрозу для свого багатства і становища).

Неодмінно слід відзначити зростання ролі і ва­ги конкретних особистостей, передусім медіа-власників, зірок кіно і шоу-бізнесу. Засновник американської інформаційної телемережі Сі-еН-еН (CNN) Тед Тернер може бути, без перебіль­шення, взірцевим і гідним наслідування прикла­дом особистої участі у вирішенні міжнародних справ. Його світового масштабу акції (Ігри доб­рої волі) на поліпшення відносин між США та СРСР, пропаганда і матеріальна підтримка ООН, причому, без задоволення власних політичних амбіцій, — є красномовними доказами служіння глобальним людським інтересам. Утім, принци­повість і незалежність фактично коштували йому втрати бізнесу. У 2002 р. після критичних заяв Т. Тернера щодо ізраїльської політики, його усу­нули з керівної посади в корпорації.

Поваги заслуговує і масштабна благочинна діяльність ірландського співака Боно, який опікується хворими на СНІД в Африці.

Дедалі активніше національні уряди та міжнародні організації (проект «Посол доброї волі ООН») залучають знаменитостей для влаштування акцій, передусім таких, які мають на меті завдяки участі «зірки» привернути до них увагу широкої громадськості до певної події та зібрати благодійні внески на певний соціальний, а то й політичний проект. Цей ефективний прийом вимагає тверезої оцінки і попередніх розрахунків. Слід бути свідомим, що нерідко «зіркою» керують суто меркан­тильні інтереси — зовсім не є секретом кошто­рис участі, наприклад, французької кіноакторки Катрін Деньов або гонорар плюс переліт осо­бистим літаком для французького актора Алена Делона, отримавши які, він охоче розповідати­ме на прес-конференції, — що замовник є його великим другом (як у випадку із кандидатом у президенти Росії генералом Олександром Лебе­дем). Зрозуміло також, що такі «заробітчани» підходять для короткотермінових та одноразо­вих акцій. Недбала фраза із вуст «зірки» може зіпсувати, а то й звести нанівець всю акцію. Наприклад, запрошений організаторами прог­рами «Дружина Президента — дітям України» на відкриття дитячого будинку британський співак Стінг на прес-конференції заявив, що нічого не знає про Україну. Таке визнання свого невігластва спантеличило журналістів і змуси­ло їх поставити згодом у своїх репортажах ре­зонне запитання: що заважало йому дізнатися про країну, до якої він їхав?

Прикладом невдалого добору «зірки» можна вважати запрошення на прийняття у Білому домі з нагоди першого державного візиту президента Леоніда Кучми до США у 1994 р. американсько­го поп-співака Майкла Болтона (за ініціативою, слід зазначити, американської сторони, яка на­чебто з'ясувала його українське походження). Пізніше його присутність дала можливість дея­ким американським ЗМІ глузувати, що, мовляв, візит був «по-королівськи обставленим» (програ­ма «60 хвилин» телемережі Сі-Бі-еС). Конфуз полягав у тому, що Майкл Болтон не має жодно­го відношення до українства. Анекдотичності до­давала й та обставина, що у 1983 р. він перетво­рився у Болтона із Болотіна, оскільки був невдо-волений тим, що його ім'я «звучить дуже по-російськи». Не принесла моральних дивідендів і та обставина, що напередодні Болтона викрили на плагіаті і рішенням суду зобов'язали сплатити 5 мільйонів доларів.

Спокуса залучувати знаменитостей до зов­нішньополітичних акцій небезпечна небажани­ми наслідками, непередбачуваністю «людського фактору». До середини 1990-х великий особис­тий внесок у справу обізнаності про молоду ук­раїнську державу серед американської та зага­лом світової громадськості зробила фігуристка Оксана Баюл. На жаль, не витримавши тягаря слави, Оксана згодом опинилася у центрі гучно­го скандалу через автомобільну аварію та пи­яцтво. Перебіг суду і винесення вироку були провідною темою американських ЗМІ. Потім, виправдовуючись у найпопулярнішому теле­шоу «Опра», Оксана заявила, що вона взагалі росіянка, а ті, мовляв, не уявляють життя без спиртного… Такий невдалий жарт викликав глибоке розчарування в українській громаді, а Оксана так і не змогла повернути собі зірковий статус.

Водночас слід визнати, що багатообіцяючі з огляду на поліпшення іміджу України та поін­формування світової аудиторії можливості ча­сом просто ігнорують. Навіть в Україні залиши­лася практично непоміченою заява відомого американського актора і режисера Мела Гібсона, який в інтерв'ю респектабельному виданню «Ридерз дайджест» наголошував на обов'язку всього світу пам'ятати і вшановувати багатомільйонні жертви українського народу під час Голодомору 1932–1933 рр. Мало того, ця заява хронологічно майже збіглася із драматичними зусиллями української дипломатії для визнання Генасамблеєю ООН Голодомору як геноциду проти українського народу. На жаль, ніхто з ук­раїнського боку не виявив ініціативи щонаймен­ше скласти подяку одному із найпопулярніших митців у світі за його щирі слова, не кажучи вже про цілком доречне офіційне запрошення митцеві відвідати Україну в межах спеціально підго­товленої для нього — як для почесного гостя програми.

ЗМІ в системі міжнародних відносин

Повернімося до вже згаданої книги Б. Коена, в якій він на початку 1960-х нарікав, що ЗМІ свідо­мо ігнорують міжнародну тематику і висвітлення зовнішньополітичної діяльності. Ще однією при­чиною такого становища, крім обмеженого кола учасників цієї діяльності — «невеличкої політич­ної еліти», Б. Коен справедливо вважав не­зацікавленість аудиторії — згідно з американсь­ким медійним терміном — у споживанні такої інформації.

Майже через тридцять років по тому інший американський дослідник Патрік О'Геффернан у низці публікацій проаналізував разючі зміни і узагальнив функції, які ЗМІ відіграють у зовнішній політиці на сучасному етапі [11]. Пере­дусім, технологічна революція в інформаційних ЗМІ створила дійсно глобальну аудиторію. Зав­дяки супутниковому телебаченню і прямим те-летрансляціям, глядачі у різних куточках світу відчули себе причетними до подій, які відбува­ються за тисячі і тисячі кілометрів від них. Мало того, міжнародна тематика стала комерційно вигідною, оскільки внаслідок глобалізаційних процесів регіони світу стали тісно пов'язаними в економічно-фінансовій площині.

По-друге, ЗМІ презентують і ставлять на поря­док денний громадського обговорення гло­бальні проблеми, якими є охорона навколишньо­го середовища, заборона зброї масового знищен­ня, СНІД, біженці, наркобізнес. Кількість цих проблем постійно зростає, і сьогодні ми можемо із повним правом доповнити цей список О'Геф-фернана новими глобальними проблемами: права людини, етнічні збройні конфлікти і горезвісні «етнічні чистки», по суті акти геноциду, нарешті, міжнародний тероризм, байдуже, якою личиною він прикривається — релігійною, ідеологічною тощо.

По-третє, ЗМІ є ексклюзивним джерелом і миттєвим передавачем інформації.

Зрозуміло, що жодне зовнішньополітичне відомство не може дозволити собі утримувати матеріально-технічну інформаційну базу, якою сьогодні володіють більш-менш поважні теле-радіокорпорації. Це призвело до того, що уряди стали залежними від ЗМІ споживачами інфор­мації, покладаючись на її достовірність та компе­тентність і добросовісність працівників ЗМІ. Інша річ, що такі очікування не завжди справд­жуються. Серія недавніх скандалів у таких по­важних американських виданнях як «Нью-Йорк Таймс» і «Ю-С-Ей Тудей», коли журналісти свідомо фабрикували свої репортажі про акту­альні політичні і міжнародні події, свідчать про це.

На жаль, порівняно молода українська міжна­родна журналістика теж уже має ганебний тягар подібних фабрикацій. Так, 2002 року у пресі з'явилося інтерв'ю журналістки телеканалу «Інтер», яка, як було презентовано, спеціалізуєть­ся на роботі в «гарячих точках» планети. Її опис ситуації у Південно-Африканській Республіці, де вона побувала у пошті Президента України для висвітлення його участі в самміті ООН у Йоган­несбурзі, виглядав так: «Нетрі, колючий дріт, бе­тонні паркани. І жодного білого на вулицях!.. Знаєте, як негри мстять білим за режим апар­теїду? Набирають у шприц інфіковану (СНІДом, наприклад) кров і ходять із ним по вулиці, щоб за першої нагоди вколоти кому-небудь із білих і за­разити його... Білі почали масово виїжджати — просто немає іншого виходу. У результаті, за рівнем життя ПАР швидко зрівняється із найзли-деннішими країнами Африки» [12]. Ця публікація викликала негайну реакцію Посла ПАР в Україні. Листи із запереченням такого брехливого викладу до редакції надіслали грома­дяни цієї країни, які працюють в Україні. На жаль, ані медіум, ані журналістка не спромоглися адек­ватно відреагувати (тобто попросити вибачення) на ці справедливі скарги.

Без перебільшення, прямі телевізійні транс­ляції операції «Буря в пустелі», збройних завору­шень у Москві 1993-го, висадка миротворців у Сомалі, війна НАТО проти Югославії, нарешті американсько-британська військова кампанія в Іраку змушували уряди різних країн стежити за цими подіями через телепередачі.

Тривалий ексклюзив американської Сі-еН-еН на прямі трансляції породив дещо гіркий вираз: «Якщо цього не показало Сі-еН-еН, це значить, що цього не було взагалі». Тому виправданими видаються звинувачення на адресу глобальних ЗМІ у нехтуванні висвітлення важливих подій, через що уряди і громадськість не можуть вчасно і адекватно відреагувати на кризову ситуацію. Принаймні, такі звинувачення можна підтверди­ти вже одним фактом трагедії в Руанді у 1994 р., коли міжетнічна різанина, яка позбавила життя близько мільйона людей, тривалий час просто ігнорувалася.

Війна в Іраку в 2003 р. засвідчила появу нових глобальних медіа, вперше, не американських і західноєвропейських. Діяльність панарабських телекомпаній «Аль-Джазіра» та «Аль-Арабія» завдали серйозного удару по монополії амери­канських ЗМІ на висвітлення глобальних подій.

По-четверте, ЗМІ визначають порядок денний для обговорення і прийняття рішень урядом у сфері зовнішньої політики.

За дослідженням О'Геффернана, 83 відсотки опитаних американських урядовців відповіли ствердно на питання, чи пригадують вони випа­док, коли б журналістське повідомлення супере­чило офіційному і коли б його ефект був настіль­ки потужним, що призвів до змін у політиці.

П'яте, мас-медіа служать сигнальною систе­мою, якою користується уряд для поінформу­вання про свої дії уряду іншої держави.

Звернення американського президента під тра­диційною назвою «Про становище в країні» вже тривалий час сфокусовані не стільки на власних американських проблемах, скільки на поясненні цілей і оголошенні дій США на міжнародній арені. Лідер Лівії Муамар аль-Кадафі, сам факт появи якого в мас-медіа уже свідчить про оголо­шення важливого рішення, не без патетики виз­начає свої відносини із ЗМІ: «Я розглядаю пресу як передавач між мною та світом, щоб сказати людям правду» [13].

По-шосте, національні ЗМІ можуть бути вико­ристані іноземними урядами для впливу на зовнішній курс країни. За опитуваннями О'Геф-фернана, 91 відсоток американських урядовців висловили переконання, що іноземні уряди вико­ристовують власне американські мас-медіа, особ­ливо телебачення, для впливу на формування зовнішньої політики США. З них половина вва­жала, що цей вплив є ефективним.

Слід відзначити, що глобальна проблема теро­ризму дала початок такому явищу як теледипло-матія (термін О'Геффернана). Першим випадком теледипломатії стало захоплення ісламськими радикалами персоналу американського посоль­ства в Тегерані 1979 року. Америка та Іран за обс­тавин повного розриву відносин не мали тра­диційних засобів комунікації. І тому телебачення стало єдиним каналом, через який США та про­голошена Ісламська Республіка Іран вели перего­вори про умови звільнення заручників. Кількома роками пізніше в Лівані у такий же спосіб велися переговори про звільнення американських заруч­ників радикальним рухом «Хесболла». Відомо, що кореспондент американської телемережі Сі-Бі-еС в Бейруті щоранку телефонував речнику «Хесболла» із запитанням: «Чи є у вас що сказа­ти президенту Рейгану?» На кожну таку заяву миттєво реагував Білий дім, відповіді якого не­гайно транслювалися мас-медіа.

Теледипломатія між США та Іраном повтори­лася в січні 1998 р., коли іранський президент Мохаммад Хатамі в інтерв'ю американській теле-мережі Сі-еН-еН звернувся до Америки з пропозицією почати культурний діалог між народами. Це звернення викликало миттєву реакцію керівництва США, яке у заявах-відповідях підтримало ідею відновлення контактів.

Якщо О'Геффернан відзначав роль ЗМІ у пре­зентації неурядових організацій та забезепеченні їхнього впливу на державну політику, то події ос­танніх років дають підстави стверджувати, що мас-медіа представляють світовій спільноті но­воутворені держави, які прагнуть отримати пов­не міжнародне визнання.

Ілюстрацією цієї тези є прагнення нових дер­жав на території колишнього Радянського Союзу, колишньої федеративної Югославії утвердитися як у самих світових мас-медіа, так і через них — в очах світової спільноти як нових рівноправних суверенних держав.

Американська публічна дипломатія: чесноти і гріхи

Вимоги зробити дипломатію відкритою для громадськості — для її обізнаності, оцінок, схва­лення, або навпаки, засудження з'являються з розвитком буржуазного парламентаризму іще на початку ХІХ ст. У 1809 р. глава австрійського уряду князь Клеменс Меттерніх визнав, що «гро­мадська думка є найпотужнішим посередником, і як релігія, проникає в найпотаємніші кутки». А прем'єр-міністр Великої Британії Джон Темпл Палмерстоун переконував так: «Громадська дум­ка сильніша за багнети» [14, c. 133].

Як відомо, месіанську роль Америки у світі виз­начив її президент Вудро Вілсон у 1919 р. Він та­кож заклав підвалини проголошеної ним відкри­тої дипломатії, «більш цільової, яка базується на такому ж високому кодексі честі, який ми вима­гаємо від окремих осіб» [15, c. 41].

Саме моральний імператив спричинив і нас­тупний перехід від відкритої до публічної дипло­матії, формування доктрини якої відносять до періоду президентства у США Джиммі Картера (1977–1981), який оголосив підвалиною своєї зовнішньої політики боротьбу за права людини будь-де у світі.

Публічну дипломатію в американському ва­ріанті визначаємо як цілеспрямовану і різнобіч­ну інформаційно-роз'яснювальну діяльність на підтримку дружніх режимів, суспільних інсти­тутів, що поділяють американські цінності, засіб формування позитивної до політики США громадської думки за кордоном та важіль впли­ву на прийняття державних рішень, які відповідають американським інтересам.

Водночас, як слушно зауважують Т. Зонова, Б. Гуменюк, О. Щерба та інші науковці, публічну дипломатію не слід ототожнювати з прямою, іноді агресивною пропагандою, приклади якої ми знаємо з минулого.

Доречніше говорити про публічну дипломатію як комунікаційний процес переконування, в яко­му застосовують прийоми паблік рилейшнз.

Утім, практика свідчить, що американська публічна дипломатія не цурається і прийомів відвертої т. зв. «чорної пропаганди», тобто брехні і фальсифікацій, передусім, у кризових ситу­аціях. Варто згадати скандал під назвою «Вбив­ство немовлят», коли під час масованої інфор­маційної кампанії, спрямованої проти Іраку внаслідок окупації ним Кувейту у 1990 р., в аме­риканських ЗМІ широко висвітлювалося свідчення в Конгресі США заявленої кувейтської біженки, яка розповідала про масове вбивство іракськими вояками немовлят у шпиталі. Згодом виявилося, що «біженкою» і «очевидицею» вия­вилася дочка посла Кувейту у США, а всю історію придумало американське РR-агентство «Гілл енд Ноултон» (Hill&Knowlton), яке очолю­вав Крейг Фуллер, особистий приятель амери­канського президента Дж. Буша-старшого. У 2003 р. під час воєнної кампанії проти Іраку Пен­тагон широко оприлюднив відеосюжет «Поряту­нок рядової Джессіки Лінч», яку начебто визво­лили із іракського полону, де американка зазнала тортур. Ця історія теж виявилася сфабрикова­ною — поранена Дж. Лінч насправді перебувала у цивільному шпиталі, де її лікували іракські лікарі.

На самому початку американська публічна дипломатія трималася «білої пропаганди» (тобто акцентування позитиву і дозована критика, або відсутність такої), для чого було суттєво зміцне­но Інформаційне агентство США (USIA), яке на 1981 рік мало мережу із 203 представництв у 126 країнах. А радіостанція «Голос Америки» понови­ла повномасштабне мовлення навіть на країни Західної Європи, тобто на своїх союзників. Мету таких кроків не приховували: американська адміністрація прагнула розуміння і сприйняття (схвалення) її дій не лише урядами інших дер­жав, а й громадськістю цих держав, яка б мала вплинути на політику власних урядів.

У 1995 році американська адміністрація розг­лядала план злиття в одну службу радіостанцій «Голос Америки» та «Свобода — Вільна Європа», спричинений бажанням зекономити кошти, та­кож через припинення за непотрібністю мовлен­ня «Свободи — Вільної Європи» на деякі країни Східної Європи, які вже вважалися остаточно де­мократизованими (Польща, Чехія, Угорщина, згодом й інші).

Натомість, обсяги мовлення на Росію тільки зростали, передусім, це було пов'язано із війною в Чечні, точніше, негативним ставленням США до російської політики у цьому бунтівному регіоні. Згодом стався помітний конфлікт між Росією і США через американське рішення роз­почати мовлення «Свободи» чеченською мовою.

На початку 2004 р. у Вашингтоні вирішили вдвічі скоротити обсяги мовлення української служби «Голосу Америки». Але подальші події в Україні (проблеми із мовленням «Радіо Свобо­да») переконали американський уряд відмовити­ся від цього скорочення.

Окрім застосування власних медіа-ресурсів, американська публічна політика реалізовується через низку культурних і освітніх проектів. На­дання можливостей молоді навчатися у США розглядають як важливий чинник формування позитивного ставлення до Америки. Показово, наприклад, що в період охолодження міждержав­них відносин США та Саудівської Аравії амери­канське посольство в цій країні активізувало свою діяльність на заохочення молодих саудитів навчатися у США. На спеціально влаштованому для преси прийомі з поїданням барбекю гене­ральний консул запрошував усіх бажаючих відвідувати ресурсний центр у консульстві [16].

Персональне навантаження покладається на самих дипломатів, які мають виявити свої ора­торські і полемічні здібності у публічних презен­таціях і дискусіях.

У спеціальній доповіді групи експертів, підго­товленій для Державного департаменту США у 2000 р., містилася наступна рекомендація: «Держ­департамент та посольства повинні розширити свої контакти: консультуватися і укладати угоди з неурядовими організаціями і науковою гро­мадськістю. Потрібно заохочувати послів зав'язу­вати активний діалог із мас-медіа і гро­мадськістю». В інструкції американським послам прямо ставиться в обов'язок «провокувати дис­кусії із найактуальніших питань у країні перебу­вання» [14, c. 142–143].

Звідси стає зрозумілою надзвичайна во­кальність послів США, які часто для оголошення жорсткої позиції свого уряду використовували нагоду публічного виступу в університетах із за­лученням великої кількості репортерів.

Слід зупинитися і на такому важливому ас­пекті, а хто саме представляє інтерес для амери­канської дипломатії, коли йдеться про гро­мадськість?

Передусім, ті, яких ми називаємо «моральні ав­торитети» (з англійської «ті, хто формує громадсь­ку думку» — opinion makers), тобто особистості з академічної, освітньої, культурної сфер, мистецт­ва, шоу-бізнесу, яких добре знають і поважають у суспільстві, до думки й оцінок яких прислуховуються. Їхнє завдання — передавати і інтерпретува­ти необхідну інформацію, а також вже запропоно­вані для некритичного сприйняття судження і оцінки американської політики загалом та конк­ретних дій американської адміністрації. Таку відібрану групу ще часто називають «агентами впливу» [14, c. 124].

Посилена увага приділяється засобам масової інформації. Показово, що ця робота персоніфіко­вана: вона ведеться не із пресою взагалі, обмежу­ючись, скажімо, розсилкою прес-релізів за дов­гим переліком редакційних факсів та електрон­них скриньок, це систематична робота із визначе­ною групою працівників мас-медіа. Хто складає цю групу? Менеджери засобів масової інфор­мації, у чиїй компетенції реалізація редакційної політики, зокрема, прийняття рішень щодо по­дачі інформації (головні редактори, редактори відділів, продюсери), провідні оглядачі, комента­тори, репортери, які мають авторитет і репутацію, зі спеціалізацією у таких сферах як внутрішня і зовнішня політика, оборона, економіка.

В останні роки помітною стала пряма фінансо­ва допомога, яка надається американським по­сольством в Україні за програмою підтримки не­залежних ЗМІ і в столиці, і в регіонах. На веб-сайті посольства розміщена інформація про умо­ви конкурсу.

Фінансові вливання здійснюються і Агент­ством міжнародного розвитку США (USAID), часто у співробітництві з приватними амери­канськими фондами — Фондом «Відродження» (Дж. Сороса), Фондом «Євразія».

У результаті на веб-сайтах багатьох українських видань є повідомлення такого змісту: «Сайт адмініструється за підтримки…» із зазначенням американського урядового або приватного донора.

Слід бути свідомим того, що така матеріальна допомога позначається на редакційній політиці, коли власники і менеджери змушені брати до уваги або прораховувати майбутню реакцію до­норів на критичний виступ щодо американської політики.

На правах анонімності і редактори інших ви­дань засвідчили, що працівники посольства у м'якій формі, але виразно давали їм знати, які статті їм були «неприємні» своєю критичною по­зицією.

Виклики Інформаційної Доби для української дипломатії

Навіть поверховий огляд практичної діяль­ності української дипломатії в інформаційній сфері дає усі підстави для твердження, що посту­пово інформаційна складова здобуває пріори­тетні позиції в цій діяльності. Про це свідчать нормативні документи Міністерства закордон­них справ [10, c. 121], які саме останнім часом стали вокальними і видимими завдяки про­фесійній роботі прес-служби. Спостереження за роботою дипломатів і спілкування зі слухачами Дипломатичної Академії при МЗС України зміцнюють враження, що українські дипломати опановують навички сучасного паблік рилейшнз роботи із пресою і комунікацією із сегментованою та цільовою аудиторією.

З'явилися серйозні і глибокі методологічні роз­робки з проблематики інформаційно-роз'ясню­вальної діяльності українських дипломатичних представництв. Зокрема, змістовні аналіз набуто­го досвіду і практики дипломатії інших держав, а також практичні рекомендації містяться у розділах праць В. Сардачука і О. Кулика, Б. Гуме-нюка і О. Щерби. Так, Б. Гуменюк і О. Щерба влучно відзначають світову тенденцію перетво­рення посольств на «підприємства з менеджмен­ту інформації» [17, c. 187]. Британський науко­вець Р. Дж. Фельтхем взагалі називає сучасного посла «РR-агентом» [18, c. 142].

Отож, виглядає зайвим переконувати на ко­ристь системної підготовки і перепідготовки фахівців для інформаційної сфери у сучасній дипломатії. Адже сьогодні паблік рилейшнз зага­лом є надзвичайно динамічною галуззю, яка охоплює політичну, економічну, технологічну і соціально-культурну сфери.

Водночас слід вказати на надзвичайну обме­женість матеріальних і людських ресурсів для та­кої повноцінної діяльності української дипло­матії. Оперуючи більш ніж скромними коштами і персоналом, їй доводиться обмежуватися корот­котерміновими РR-акціями (медіа-події, медіа-тури, випуск тематичної відео-, аудіо- і друкова­ної продукції). Ця обмеженість разюче контрас­тує з потужною роботою дипломатії інших дер­жав. Для порівняння: у посольстві Ізраїлю у США є відділи зв'язків із Конгресом, прес-служ­ба, відділ міжрелігійних відносин і навіть бюро лекторів, яке пропонує зацікавленим виступи 50 експертів (університетські викладачі, жур­налісти, дипломати) із найрізноманітніших тем — від історії і археології до питань оборони і світової економіки. А веб-сайт посольства пра­цює в режимі інформаційного агентства.

Не можна не обійти увагою розпорошеність і відсутність координації дій різних урядових і громадських організацій, які реалізують проекти на поліпшення іміджу України у світі. У цьому плані досвід інших держав, зокрема Польщі, свідчить про ефективність загальної координації такої діяльності з боку Міністерства закордонних справ.


Джерела

1.  Arab News, 07.01.05.

2.  Нові концепції для оцінки стану десократичного розвитку. Доповідь Політичного комітету Парламентсь­кої Асамблеї Ради Європи від 17 вересня 2004 р. Док. № 10279. Доповідач Андріан Северін (Румунія)// New concepts to evaluate the state of democratic develop­ment. Doc. 10279. 17 September 2004. Report of PACE Political Affairs Committee/ Rapporteur: Mr Adrian Severin, Romania, Socialist Group.

3.     Цит. за: http://www.washingtonjewishweek.- com/localstory.php?/wjw2/318541130297137.bsp

4.  Див., зокрема: Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.

5.  Цит. за: Р. Дж. Фельтхэм. Настольная книга дипло­мата. — 3-е изд. — Мн.: Новое знание, 2002.

6.  Див.: Cohen, B., 1963: The Press and Foreign Policy, Princeton, NJ: Princeton University Press.

7.  Mills, Greg, 2000: The Wired World. South Africa, Foreign Policy and Globalisation, The South African Institute of International Affairs, P. 25.

8.  Cutlip, Scott M., Center, Allen H., and Broom, Glenn M., 1994: Effective Public Relations, 7th Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

9.  Ключников Б. Ф. Исламизм, США и Европа: Война объявлена! — М. Изд-во Эксмо, 2003.

10. Сардачук П. Д., Кулик О.П. Дипломатичне предс­тавництво: організація і форми роботи: Навч. посіб. —
К.: Україна, 2001.

11.   Див.: O'Heffernan, P. , 1991: Mass Media and American Foreign Policy: Insider Perspectives on Global
Journalism and the Foreign Policy Process, Norwood, NJ: Ablex

12. Теленеделя. — 2002. — 11–17 листоп.

13. Цит. за вебсайтом http://www.mathaba.net/info/

14. Цит. за: Зонова Т. В. Современная модель дипло­матии: истоки становления и перспективы развития. — М.: «Российская политическая энициклопедия» (РОССПЭН), 2003.

15. Цит. за: Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В. В. Львова/ Послеслов. Г. А. Арбатова. — М.: Ладомир, 1997.

16. Arab News, 16.01.04.

17. Див.: Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна диплома­тична служба: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2001.

18. Р. Дж. Фельтхэм. Настольная книга дипломата. — Изд. 3-е. — Мн.: Новое знание, 2002.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту