головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2005 
Персонал № 2/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсІрак постсаддамівський

Рустем ДЖАНГУЖИН,
доктор філософських наук

До питання про зміни в «Стратегії національної безпеки США»

(уривки)

Ефективний відпрацьований на прак­тиці метод, яким користуються спец-служби багатьох країн такий: якщо в наслідок суперечливості інформації не­можливо зробити однозначні висновки, на підставі яких формується «потрібна думка», варто акцентувати увагу на по­тенційній загрозі. У тих випадках, коли небезпека виявляється меншою, прий­маючи рішення, політики можуть вва­жати своє завдання виконаним. Якщо ж масштаб загрози хоча б частково під­тверджується реальними фактами, то ніхто не ризикне звинуватити розвіду­вальні служби в «залякуванні нації».

Із урахуванням докорів, які обруши-лися на ЦРУ в останні роки, не дивує, що дехто з аналітиків вважає згаданий універсальний метод оптимальним для «бюрократичного виживання». Справді, якщо згадати, що американські роз­відники, яких звинувачували (причому справедливо) у невчасному поперед­женні про ядерні випробування в Індії, недооцінили здатність Північної Кореї створити триступеневу ракету і не змог­ли запобігти терористичним актам у США 11 вересня 2001 року, то можна зрозуміти, в якому стані вони опинили­ся напередодні іракської кампанії. Зва­жаючи на все, у випадку Іраку експерти й аналітики ЦРУ зрозуміли: в умовах відсутності надійної інформації, а та­кож, маючи справу з режимом Саддама Хусейна, який майстерно користувався мистецтвом дезінформації, вони обрали і використали найпохмуріші тони з ба­гатої палітри, демонізувавши образ ірак­ського лідера.

Як зазначалося в одній з останніх до­повідей сенатського комітету з розвідки, свої розробки зі збору й аналізу інфор­мації ЦРУ представила в якості «вста­новлених фактів» і зробила висновки на базі неперевірених (змодельованих у не­обхідному для замовників форматі?!) даних. Іншими словами, замість того, щоб визнати наскільки недостовірна інформація, яку мала розвідка в питаннях іракського ЗМЗ, ЦРУ поквапилося пред­ставити Білому дому і вкинути в засоби масо­вої інформації суперечливу і не відпрацьовану інформацію, яку накопичило за останнє де­сятиліття в необхідній для себе інтерпретації. Знаковим при цьому стало те, що ця медійна операція була проведена саме тоді, коли Білий дім наполягав на своєму праві здійсню­вати превентивні бойові дії проти так званих «країн-ізгоїв», які представляють загрозу для міжнародного співтовариства.

«Очевидно, виникають ситуації, у яких США повинні діяти, навіть маючи “аж ніяк не чудові” розвідувальні дані», — заявляли пред­ставники Білого дому. «Чим більша небезпе­ка, тим більший ризик бездіяльності і тим більше виправдані превентивні дії в ім'я на­шого самозахисту, навіть якщо є невизна­ченість щодо часу і місця нанесення удару на­шим супротивником», — заявив Джордж Буш, представляючи «Стратегію національної безпеки» 2002 року. При цьому він зазначив: «Якщо буде необхідно, США перешкоджати­муть таким діям супротивника превентивни­ми методами».

Дозволимо собі зазначити деякі універ­сальні позиції концепції національної оборо­ни щодо доцільності подібного роду воєнних операцій, коли «ризик бездіяльності» має бу­ти добре збалансований із «ризиком над­мірних дій», результатом яких є:

•     невиправдано великі втрати військово­службовців, задіяних в операції;

•     значна втрата часу і засобів, витрачених на протистояння загрозі другого плану;

•     співвідношення превентивних військових акцій із базовими принципами нормативного міжнародного права.

Наступні події довели, що у випадку іраксь­кого ЗМЗ американська розвідка прорахувала­ся, значно переоцінивши його. Причин, чому Ірак  став  «важким  випадком»  для  США, безліч. Перша (і головна) — відсутність пос­тійного власного дипломатичного представ­ництва в Багдаді ускладнило американським спецслужбам створення надійної й ефективної агентурної інфраструктури в цій країні. За виз­нанням американських військових аналітиків, після 1998 року ЦРУ не змогло завербувати жодного агента в Іраку, який міг би передавати достовірну інформацію про програми Хусейна з розвитку ЗМЗ. Через відсутність достовірної інформації про секретні плани військового штабу іракської армії експерти й аналітики ЦРУ робили оцінки на підставі даних, які на­дають іракські перебіжчики і розвідувальні служби інших держав.

Інша причина — введення в оману світового співтовариства режимом С. Хусейна. Зважаю­чи на все, Хусейн будував оборонну стратегію на міфі про завищену мілітаризацію своєї країни. Схоже він діяв так із метою демонст­рації військового потенціалу своєї армії і до­сягнення незалежної позиції у взаєминах з ООН, щоб перешкодити Раді Безпеки прий­няти резолюцію про початок бойових дій, зберігаючи при цьому значну частку сумнівів і невизначеності при оцінюванні його військо­вого потенціалу. Наприклад, він заборонив вченим іракського ВПК у приватному поряд­ку зустрічатися з інспекторами ООН. Можна припускати, що С. Хусейн розраховував при цьому на подвійний ефект, що якась невизначеність щодо його ЗМЗ принесе йому користь як при стримуванні хвилювань і повстань у самому Іраку, так і у випадку військової аг­ресії з боку сусідів і «кураторів світової політики». «Захисне прикриття», утворене та­кою невизначеністю, полягало також у тому, що, як припускали аналітики ЦРУ, після того як інспектори ООН залишили Ірак у 1998 році, С. Хусейн міг відновити роботи зі ство­рення і розвитку ЗМЗ через глибокозасекре-чені і налагоджені канали зв'язків із ВПК Росії та України (скандал із українськими «Кольчугами», просочування [дез]інформації, що було, найімовірніше, організовано конку­руючими структурами російських торгівців зброєю).

Щоб чіткіше уявити логіку оцінки багатора­зового завищення масштабів іракських ЗМЗ військовими аналітиками ЦРУ, досить згада­ти випадок, коли усупереч скептичним оцінкам у військових відомствах США військового потенціалу Іраку напередодні йо­го конфлікту з Кувейтом, правим виявився лише один експерт ЦРУ. Ґрунтуючись на опе­ративних даних і на аналізі даних про пере­дислокації військ, а також на характері попе­редніх операцій, він точно визначив напрямок дій С. Хусейна щодо Кувейту. Це відбулося в той період, коли Ірак зосередив свої війська на кордоні зі «стратегічним союзником» США в регіоні. Водночас (влітку 1990 року) більшість аналітиків у Вашингтоні ствер­джували, що С. Хусейн і його військовий штаб сконцентрували бойові бригади на кордоні з Кувейтом винятково з пропа­гандистською метою, тобто для демонст­рації міцності своїх збройних сил. Інший сценарій С. Хусейна (хоча він розглядав­ся досить скептично) при проведенні ку-вейтської кампанії, на думку американсь­ких експертів, полягав в анексії нафто­носних районів, розташованих у прикор­донній з Іраком зоні північної частини Кувейту. У тій ситуації тільки згаданий вище Чарльз Аллен (який відстежував інформацію з метою попередження криз), вказуючи на периферійні дії іракського військового керівництва, заперечував оцінки своїх колег-аналітиків. З'ясувавши, що С. Ху­сейн вилучив вантажівки військовими відом­ствами з приватного сектора, Ч. Аллен заявив, що Ірак готується до повномасштабного на­ступу на Кувейт.

Зазначимо, що наступні події підтвердили справедливість версії експерта.

Через десятиліття після операції «Буря в пустелі», у випадку з іракським ЗМЗ спец-служби США вчинили з точністю — навпаки: вони не тільки дозволили, але і самі ініціюва­ли поширення необґрунтовано завищених оцінок військового потенціалу Іраку. Стверд­жуючи, що «Ірак представляє пряму військо­ву загрозу усьому світовому співтовариству», дезінформували як свій уряд, так і широкі ко­ла світової громадськості. Тільки після почат­ку операції і під тиском очевидних фактів офіційний Вашингтон був змушений визнати, що дані, які надходили з військово-розвіду­вальних відомств і були причиною розв'язан­ня воєнних дій проти Іраку, виявилися недо­стовірними. Мало того, глава Білого дому був змушений визнати дії груп іракського опору цілком виправданими з погляду норм міжна­родного права, оскільки члени цих груп вис­тупають проти військової окупації своєї країни.

Однак, незважаючи на запізніле визнання офіційним Вашингтоном безпідставності стратегічних оцінок військово-промислового потенціалу Іраку, ця дезінформація з ініціати­ви і під безпосереднім кураторством спец­служб США була включена в могутню систе­му інформаційних каналів, ефективно спра­цювавши на тотальну демонізацію С. Хусейна і його оточення, а також на формування синд­рому масового страху в населення не тільки США, але й усього світу.

Проведені підготовчі дії з метою легі-тимізації воєнних дій дали США можливість (або принаймні формальне право) перекона­ти міжнародне співтовариство в необхідності «змушеного, безальтернативного вибору» на користь превентивних дій. США офіційно за­явили, що «лідер світового оплоту демо­кратії» для захисту демократичних цінностей і ідеалів має легітимне право на проведення ефективної військової політики. Оскільки тактичні цілі такої політики вимагають від США адекватного реагування на «політичні бурі», які будуть неминучим наслідком пре­вентивних бойових дій, вони мають бути ви­правдані масштабною стратегією безпеки усього світового співтовариства.

Слідуючи такій логіці, ідеологи США поча­ли стверджувати, що військово-аналітичні центри країни (які нещодавно були об'єднані в одну структуру) повинні мати у своєму роз­порядженні надійні розвідувальні дані, а та­кож право на ініціативне попередження військової і військово-терористичної небезпе­ки. Тобто мати право на проведення превен­тивних воєн.

У контексті останніх заяв Вашингтона пи­тання: чи в стані розвідувальна служба з най­кращим фінансуванням і найкращим техно­логічним оснащенням допомогти політикам прийняти рішення, чи робити їм вибір на ко­ристь превентивних бойових дій, поставлене у доповіді комісії, має далеко не риторичне значення...

Ісламський релігійний фактор як політична ідеологема глобального світу, який формується

У кулуарах зовнішньополітичних відомств люблять цитувати слова харизматичного аме­риканського політика Генрі Кіссінджера, ска­зані ним під час приватної бесіди зі своїм колегою-антиподом А. Арбатовим із приводу «падіння Берлінської стіни». Нібито один із патріархів-теоретиків антирадянської амери­канської політики сказав, що для США втрата зовнішнього ворога, яким для неї тривалий час був СРСР, обернулася нещастям. Віро­гідність цього вислову ніхто не підтверджує, так само як і не спростовує, а тому дозволимо собі висунути його в якості «сакральної мат­риці», на осі якої формується імперативна по­зиція сучасної зовнішньополітичної доктрини США. Тим більше, що вони підтверджуються не стільки об'єктивно-історичним законом існування всякої імперії, скільки логікою політичних маневрів США, які залишилися на світовій сцені як єдиний соліст, змушений на ходу складати лібрето нової світової історії. Отже, «Ворог знищений! Хай живе ворог!» Для легітимізації розвороту в напрямку домінування у світовій політиці США була необхідна екстраординарна подія, яка, ско­лихнувши увесь світ, зіграла б роль «спуско­вого гачка» і пустила механізм у дію. І така подія відбулася — трагедія 11 вересня 2001 року, коли на очах усього світу були зруйно­вані хмарочоси Американського торгового центру в Нью-Йорку. Не вдаючись у деталь­ний аналіз трагедії, можна лише зазначити, що далеко не всіма вона інтерпретується в американській версії. У цій ситуації питання, пов'язані з ініціаторами і рядовими виконав­цями резонансного терористичного акту, відсуваються на другий план, поступаючись місцем головному і сакраментальному питан­ню, сформульованому ще давніми: кому це вигідно?

Переконливої відповіді на останнє питання немає і, схоже, у найближчій перспективі не передбачається. Однак наступні дії США, які оперативно ввели свої війська в Афганістан (хоча, за слідчими даними, більшість терористів-смертників були вихідцями із Са­удівської Аравії і не мали до Афганістану ніякого відношення), дали б підставу давнім служителям Феміди засумніватися у версії американських пропагандистів.

Симптоматичним у цьому контексті є і швидко висунутий девіз контртерористичної операції, сформульований кимсь із «високо­чолих» американських ідеологів: хрестовий похід. На щастя, у вищих щаблях влади вчас­но зрозуміли, що постановка завдання в тако­му формулюванні значно випереджає стратегію офіційного Вашингтона, і поспішно змінили тактику. Хоча, беручи до уваги ди­намічно наростаючу кількість людей, які іден­тифікують себе з ісламськими культурними і конфесіональними цінностями, у структурі цивільного населення США й Західної Європи, популярності ці маніпуляції офіційній владі не додали. Як тепер можна стверд­жувати з повною визначеністю, операція з бо­ротьби з «вогнищами тероризму і джерелами наркотрафіка» в Афганістані лише ускладни­ла ситуацію. Причому не тільки в країнах, які безпосередньо на собі випробували нові військові технології США, або в країнах, які співчувають Афганістану й Іраку, але і серед значної частини населення у своїй країні.

Наступним кроком стала операція з введен­ня військ в Ірак. Ту т мотивування воєнних дій виявилося ще більш сумнівним. Саддама Ху­сейна, «який має могутній потенціал ЗМЗ», жорстоко переслідує і фізично знищує му­сульман, вбачаючи в них основну небезпеку для свого режиму, без підстав оголосили ісламським фундаменталістом і одночасно — ватажком терористів. Ініціаторів військової експедиції не зупинили численні застережен­ня незалежних експертів, які попереджали про складну внутрішньополітичну ситуацію, що склалася за тривалий період новітньої історії Іраку. Говорячи про складності ситу­ації, експерти мали на увазі насамперед поліконфесіональність і мультиетнічність на­селення Іраку, а також соціально-економічну багатоукладність, яка сформувалася в країні, баланс між якими (що б про це не говорили опоненти офіційного Багдада) був досягнутий при режимі Хусейна.

Додатковою обставиною, яка ускладнює си­туацію, є і те, що Ірак перенасичений нафто­вими родовищами і нафтотранспортними магістралями, тобто об'єктами підвищеної техногенної небезпеки (природно, в умовах збройних зіткнень між партизанськими гру­пами і військами західної коаліції). Остання обставина багаторазово збільшує ступінь ри­зику і збільшує негативні фактори, що не доз­воляє говорити про стабілізацію в країні, навіть у середньостроковій перспективі.

Роль України

Роль України у цій ситуації була б незнач­ною, якби не її участь у миротворчих силах на території Іраку. На щастя, ситуація склалася так, що український миротворчий корпус до­тепер не вступав у прямі військові дії з іраксь­кими партизанськими групами. З цієї причи­ни втрати серед українських миротворців не перевищують втрат, які відбуваються серед частин дислокованих на території своєї країни.

Говорячи про політичний зміст участі в іракській військовій експедиції, рішення Києва — направити корпус миротворців, можна розцінювати позитивно. Хоча до цього кро­ку Кучму підштовхнули скандали, пов'язані зі справами Гонгадзе й Александрова, касетним скандалом, а також з інформацією (яка, на ща­стя для України, не підтвердилася) про поста­чання режимові Хусейна зброї нового по­коління — протиракетних комплексів «Коль­чуга». Напрямок миротворців в Ірак став по­зитивним фактором, який підняв міжнарод­ний статус України як країни, що обрала шлях боротьби з міжнародним тероризмом. Однак у сформованій ситуації кризи воєнної операції в Іраку виникла необхідність, зберігаючи обличчя, відкликати свій миротворчий кор­пус.

Політична криза в Україні і широка під­тримка опозиції ліберально-демократичними силами Заходу створили для цього сприятли­ву ситуацію.

Щодо інвестиційної привабливості Іраку, то, з огляду на сформовану ситуацію, вона не є реальною. Принаймні у найближчому май­бутньому. Хоча налагоджувати конструктивні і взаємовигідні відносини необхідно вже нині, використовуючи насамперед факт виводу ми­ротворчих частин України як акт доброї волі щодо народу Іраку. Можливо, для цього не­обхідно розробити конструктивний проект, який створює атмосферу доброзичливості і взаємної довіри між народами України та Іра­ку. До розробки цього проекту можуть бути залучені неурядові організації, незалежні на­уково-дослідні центри, а також організації культурного і спортивного профілю.

Література

1.  Абу-ль Вафа аль-Гунайми. Догматическое бого­словие и некоторые его проблемы. — Каир, 1973.

2.  Ахмед Субхи. О науке калама. — Каир, 1980.

3.  Абдель-Джаббар. Объяснение пяти основопо­ложений. — Каир, 1965.

4.  Абдель-Салям Нур-ад-Дин. Разум и цивилиза­ция. — Каир, 1982.

5.  Аль-Касим бен Ибрагим ар-Раси. Трактаты справедливости и единобожия / Под ред. М. Аммары. — Каир, 1971.

6. Ибн Хазм Абу Мухаммад. Различие между рели­гиями и сектами. — Каир, 1903.

7. Аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах. — Каир, 1949.

8. Коран.

9. Файсал Бузер Аун. Наука калама и его школы. — Бейрут, 1980.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту