головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2005 
Персонал № 2/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсОцінка вербальних властивостей людини за допомогою методу семантичного диференціалу

Тест

Можливості діагностики вербальних властивостей людини за особливостями її голосу і мовлення трива­лий час успішно обговорювались у спеціальній літера­турі, зокрема психологічній. Брались до уваги психоакустичні властивості голосу (висота, гучність, тембр), способи організації тривалого висловлювання (темпоритмічні характеристики, частота та тривалість пауз), паралінгвістичні складові (жестикуляція, міміка) і власне змістовні характеристики повідомлення (ін­формативність, новизна, логічність, лаконічність, точність вибору слів). Крім загальнопсихологічної заці­кавленості, такі дослідження мають важливе приклад­не значення, насамперед у системах автоматизованого розпізнавання та синтезу мови, при проведенні судо­во-криміналістичних експертиз, при формуванні імід­жу в бажаному напрямку, при діагностиці різних мов­них та психічних патологій, в галузі мистецтва, нап­риклад, у сценічній діяльності.

Існує велика кількість матеріалів спостережень за властивостями мовлення і голосу та співставлення з різними особистісними й індивідуально-психологіч­ними особливостями. Ще давні греки помітили, як­що хтось говорить тихим, слабким голосом, то він боязкий, як ягня, якщо ж голос гучний та різкий, то він дурний, як коза. Свої спостереження вони уза­гальнили в легенді про давнього старця, який сфор­мулював цю думку в афоризмі «Заговори, щоб я тебе побачив». На основі спостережень побудовані різні класифікації людей, які говорять: красномовні—відсталі, говірливі—мовчазні, діяльні—базікаючі, безбарвні—яскраві, байдужі—душевні тощо. Існує та­кож багато літератури психоакустичного напрямку, яка дає змогу робити обґрунтовані висновки на базі точних акустичних замірів. Наприклад, встановлено, що чоловіки говорять у межах 85–200 Гц, жінки — у межах 160–340 Гц. Зміни за частотою в бік підви­щення або зниження свідчать про емоційний стан: голос збентежений, наляканий, радісний, торжеству­ючий, тужливий, убитий, глухий. За гучністю діапа­зон голосу: від 20 Дб — шепіт, 25 Дб — слабкий, 40–60 Дб — середній, 60–70 Дб — гучний голос, 80–85 Дб — крик. Підсилення гучності свідчить про зміни в емоційній сфері, як і у випадку з показника­ми висоти: гнівні, агресивні голоси звучать дуже гуч­но, а сумні, тьмяні голоси — дуже тихо.

Змістовні характеристики мови зазвичай визнача­ються за допомогою методів контент-аналізу й інтент-аналізу висловлювань (англ. content — «зміст» та intent — «намір»). Із цією метою весь матеріал, який аналізу­ється, пропускається через набір «контент» або «ін-тент-категорій», які є одиницями аналізу. Їх суть поля­гає у підрахунку слів або груп слів, які відповідають виділеним категоріям. Наприклад, агресивність мови визначається за частотою вияву відповідних вербаль­них позначень, а профашистські настрої — за частотою відповідних намірів.

Семантичний дифференціал, запропонований ще в 50-ті роки Чарльзом Осгудом, дає змогу інтегрального опису людини, яка говорить, за комплексом її голосо­вих та мовних ознак. Суть методу полягає у підготовці оціночних шкал із 7 поділками на кожній, які дослід­жувані індексують згідно зі своїми уподобаннями. На основі експериментального досвіду встановлено, що шкали працюють за принципом однорідного групування, яке дає змогу пізніше розглядати суб'єктивний семантичний простір ознак-факторів. У навчальних умовах можливе зменшення кількості шкал до 15, щоб пізніше розглянути їх ґрунтовніше.


Запропонований список суб'єктивних шкал

Фактор оцінки якості

Потворний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Красивий

Бридкий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Приємний

Поганий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Гарний

Дратівливий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Такий, що заспокоює

Манерний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Природний

Фактор активності

Неживий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Жвавий

Повільний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Швидкий

Пасивний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Активний

Фактор емоційної виразності, експресії

Тихий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Гучний

Монотонний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Виразний

Стриманий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Експресивний

В'ялий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Бадьорий

Фактор інтелекту

Вульгарний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Інтелігентний

Легковажний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Серйозний

Пустий

–3

–2

–1

0

1

2

3

Наповнений

Невиразний

–3

–2

–1

0

1

2

3

Чіткий


Кожна шкала має розмітку на 7 балів від –3 до +3 включно з нульовим показником у центрі. Досліджу­вані повинні за допомогою індексації шкал та наступ­ного поєднання позначок скласти свій семантичний мовний профіль та проінтерпретувати його за показ­никами чотирьох факторів.

У другому завданні досліджувані повинні на цих же шкалах показати своє уявлення про ідеальне мовлен­ня.

Інструкція для досліджуваних: «Позначте знака­ми ті позиції на шкалах, які відповідають вашому уявленню про ідеальне мовлення. Яким ви хочете бачити своє мовлення?» Як і у першому завданні, досліджува­ні складають свій ідеальний мовний профіль та порів­нюють його з першим. Розходження в профілях біль­ше ніж на 1 бал свідчать про незадоволення своїми мовленнєвими показниками та про усвідомлене уяв­лення про можливості корекції. Іноді достатньо прос­тої констатації фактів, оскільки деякі особливості змі­нити або просто неможливо, або надзвичайно важко, наприклад, темпові характеристики.

У третьому завданні досліджувані повинні на тих са­мих шкалах (можна підготувати їх на чистому бланку) отримати експертний мовний профіль кого-небудь зі своїх знайомих або навіть родичів, яких можна об'єктивно оцінити.

Інструкція: «Позначте, будь ласка, на шкалах за до­помогою знаків ваші уявлення про моє мовлення. Як і в перших двох завданнях, оцінки поєднуються між со­бою, створюючи експертний мовний профіль. Досліджувані порівнюють перший, власний профіль, із тре­тім, об'єктивним. Розбіжності більше ніж на 1 бал, роз­ходження між cуб'єктивною самооцінкою й об'єктив­ною оцінкою, інтерпретуються як неадекватність самооцінки в будь-який бік — завищення або заниження. Як і в другому випадку, така розбіжність дає змогу ус­відомити суть розбіжностей та вжити корекційних за­ходів. Якщо, наприклад, за вашим профілем ви говорите відверто та виразно, а за експертним — невиразно та монотонно, замисліться над своїми результатами, спробуйте зосередитись та змінити їх на краще.

В ідеальних варіантах усі три профілі мають приб­лизно однакову конфігурацію, що свідчить про адек­ватну самооцінку та соціальну зрілість.

За матеріалами:
Практикум по общей экспериментальной
и прикладной психологии: Учебное пособие для вузов /
Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. —
Изд. 2-е, доп. и перераб. —
СПб.: Питер, 2000. — С. 93–195.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту