головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2005 
Персонал № 2/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Україна має справжніх героїв

Об'єднана Президія МАУП і МКА звернулася до Президента України Віктора Ющенка з поданням про відзначення видатного українського державно­го, політичного і правозахисного діяча Левка Григо­ровича Лук'яненка званням Героя України.

У зверненні, зокрема, зазна­чається, що го­резвісна практи­ка кучмівського режиму профа­нувала і знівелювала автори­тет вищих дер­жавних нагород. Тому рішення колишнього президента про нагородження сумнівних осіб повинні бути обов'язково ска­совані. Водно­час, говориться у зверненні, но­ва демократич­но обрана влада мусить відзначити справжніх українських патріотів, передусім народного депутата України Левка Лук'яненка, чий подвижницький і мученицький життєвий шлях задля незалежної, вільної і демократичної України слугує і слугуватиме взірцем ниніш­ньому і майбутнім поколінням українців.

А спокій тільки сниться...

Учасники засідання Федерації патріотичних ви­дань України, яке відбулося в Міжрегіональній Академії управління персоналом, обговорили здо­бутки і перспективи діяльності своєї організації.

Відкриваючи засідання, голова Федерації профе­сор Василь Яременко привітав колег з перемогою українського народу на виборах Президента Украї­ни, зауваживши, що у її здобуття вагомий вклад внесла їхня організація. «Ми працювали над тим, аби збудити, піднести дух українського народу, щоб пересічний громадянин не залишався байдужим до того, що відбувається в Україні. У цьому сенсі Феде­рація своє завдання виконала: ми мали вплив на велику читацьку аудиторію», — наголосив Василь Ва­сильович.

Наразі найголовніше завдання — закріпити здо­бутки Помаранчевої революції. Отже, роботи у жур­налістів попереду ще дуже багато. Не тільки тримати руку на пульсі життя України, яке ставатиме дедалі динамічнішим, а й підтримувати починання, спрямо­вані на реформування політичного й економічного життя суспільства, контролювати діяльність нової влади. «Нам спокій тільки сниться...» — сказав голо­ва Федерації, зауваживши, що не за горами парла­ментські вибори-2006. І члени Федерації мають спрямувати й організувати роботу таким чином, аби до найвищого законодавчого органу держави не пот­рапили антиукраїнські сили.

Учасники розмови погодилися, що особливих ак­центів у цьому руслі заслуговує проблема російсько­го великодержавного шовінізму, який дискредитував себе перед світом під час останніх президентських виборів в Україні. Звісно, під час парламентських ви­борів ці антиукраїнські сили чинитимуть ще сильні­ший тиск на ситуацію в Україні, намагаючись узяти реванш. Отож засобам масової інформації, об'єднаним навколо Федерації, доведеться у цей час бути особливо пильними.

У найближчих планах Федерації — розширення кола її членів, налагодження ще тіснішої взаємної співпраці. У кожному регіоні України є періодичні видання, спрямування яких відповідає засадам Фе­дерації патріотичних видань; отже, поле роботи для розширення горизонтів організації — широке.

Учасники зібрання ухвалили спільну заяву.

Заява

Федерації патріотичних видань України

Минулий, 2004-й, рік став визначальним і перелом­ним в історії сучасної України. Обравши нового Президента, українці не дали сфальсифікувати результати виборів, відстояли своє право на волевиявлення.

Разом з українським народом у відстоюванні права господаря на власній землі були і видання ФПВУ. Попри переслідування, зокрема судові, цензурний тиск, го­ніння, ми чесно виконували свій професійний обов'язок, обстоюючи об'єктивність інформації, свободу слова.

Ми заявляємо про цілковиту підтримку новообра­ного Президента Віктора Ющенка, місцевих органів влади в утвердженні справді демократичної, вільної України, де будуть визначальними Закон і Воля укра­їнського народу, традиційні національні цінності та мораль.

Ми стверджуємо, що і надалі боротимемося з будь-якими проявами, метастазами олігархічного режиму. Застерігаємо від злочинних рецидивів кучмізму і спроб використання влади у вузькопартійних чи особистих інтересах. З огляду на активне «перефарбування» пристосуванців ми закликаємо Віктора Ющенка не дати знову ошукати український народ, не допусти­ти впливу на нього чужинських сил, хоч би звідки вони прийшли — Заходу чи Сходу, Півночі чи Півдня.

Ми звертаємося до колег, які працюють у різних ви­даннях, мають різні політичні погляди чи вподобання. Попри розбіжності пам'ятаймо: ми служимо переду­сім українському народові, його інтересам, професії, праву на чесне і вільне слово. Від нас також визна­чально залежить, якою буде Україна — згуртованою і сильною чи посортованою і слабкою. Наше слово має служити Правді, і ця Правда — Україна.

Федерація патріотичних
видань України

Видавництво МАУП випустило у світ

На початку січня видавництво відзначило важливу подію — завершило величезний науковий проект і презентувало спеціальне видання «Видатні постаті України».

На презентації були присутні ректор МАУП про­фесор Микола Головатий, віце-президент МАУП з видавничої діяльності Юрій Бондар, директор Книжкової палати Микола Сенченко та директор Інституту культурологічних та етнополітичних дос­ліджень Василь Яременко, науковці, громадські діячі та журналісти.

Відкриваючи презентацію, Юрій Бондар зазначив, що видавництво МАУП — одне з найпотужніших в Україні. «Лише торік ми випустили понад 140 назв різних видань», — зауважив Юрій Володимирович.

Видавництво спеціалізується на випуску оригі­нальної навчальної літератури, адаптованої до реаль­них умов економіки та суспільного життя.

Серед найменувань видань — підручники і моног­рафії, навчальні посібники з питань управління персоналом, менеджменту та бізнесу, економіки, права, педагогіки, психології та соціології.

«Мені завжди приємно презентувати наші видан­ня, зокрема й нове центральне видання року — “Ви­датні постаті України”. Витвори людського духу, людських рук — це відповідна культура народу, до якої долучаються не лише корінні жителі країни, а й люди, які творили на її теренах. Саме про таких лю­дей ми і вирішили розповісти у виданні, яке презен­туємо», — зазначив Микола Головатий.

У книжці висвітлено біографії та діяльність 220 ві­домих постатей — громадських діячів, політиків, дія­чів мистецтв, культури і науки. Тут простежується ге-неза української еліти з часів зародження Україн­ської держави, від Київської Русі до сучасності. Це люди, яких визнала не лише Україна, а й цілий світ.

«Мені приємно, що таке видання народилося саме завдяки співпраці Книжкової палати України та Міжрегіональної Академії управління персоналом. Це надзвичайно важливе видання, адже воно повер­тає забуті імена нашої історії, а також розповідає ни­нішній молоді про людей, які зробили великий і не­забутній внесок у розвиток нашої держави», — сказав Микола Сенченко.

У передмові до цього видання поет, академік Наці­ональної академії наук України Борис Олійник напи­сав: «Автори відійшли від звичайного стислого ен­циклопедичного стилю подання фактів про життєді­яльність людей і спробували розповісти про славетне життя видатних осіб у доступній і щирій формі».

А у найближчих планах редакційної колегії — ціла серія таких книжок, підготованих спільно з Книжко­вою палатою України.

На презентації також були представлені видання із серії «Бібліотека українознавства», зокрема «Коб­зар» Тараса Шевченка та «Слово про Закон і Благо­дать» митрополита Іларіона.

Про МАУП знають на Гавайях

Міжрегіональна Академія управління персоналом продовжує розширювати свої наукові простори. Піс­ля останніх важливих політичних подій в Україні для вищих навчальних закладів відкрилися нові пер­спективи.

Підтвердженням цього став візит до Академії пре­зидента Американського Гавайського Університету (АГУ) професора Хасана Сафаві.

Під час офіційної зустрічі, у якій взяли участь президент МАУП і МКА Георгій Щокін, ректор Акаде­мії Микола Головатий і директор Де­партаменту Міжнародного співро­бітництва Микола Цимбал, відбувся обмін думками щодо перспектив взаємовигідного співробітництва між Академією та Гавайським уні­верситетом. Розглянувши пропози­ції гостей, керівництво Академії за­цікавилося можливістю створення навчального центру АГУ на базі МАУП, а також навчанням із допо­могою мультимедійних засобів. Сто­рони дійшли згоди щодо створення офісу Американського Гавайського університету при Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Багато часу Хасан Сафаві присвя­тив знайомству з МАУП і студента­ми Академії. Під час зустрічі з молоддю пан Сафаві розповів юнакам і дівчатам про роботу свого навчаль­ного закладу та історію розвитку вищої освіти.

Після доповіді студентам стало цікаво, які ж спеці­альності планує відкрити в Академії Гавайський університет? На що Хасан Сафаві відповів: «В Україні ми плануємо відкрити кілька спеціальностей, зокрема бізнес-адміністрування, право, дипломатія, соціо­логія та психологія».

На знак подяки за теплий прийом пан Сафаві вру­чив грамоти на честь 10-ї річниці Американського Гавайського університету за інновації та великий вне­сок у розвиток освіти президенту МАУП Георгію Щокіну, ректору МАУП Ми­колі Головатому та директору Департаменту міжнародного співробітництва Миколі Цимбалу.

Будується новий храм...

Наприкінці минулого року відбулося освячення будів­ництва храму Георгія Побідоносця у Запоріжжі. На освя­ченні були присутні вісім священиків, які відслужили Архієрею і подякували прези­денту МАУП і МКА Георгію Щокіну за його фінансовий і організаційний внесок у свя­ту справу.

І знову МАУП найкраща... У спортивному комплексі Національного педаго­гічного університету ім. М. Драгоманова в рамках VІІ Універсіади Києва відбулися змагання з настільного тенісу. У ній взяли участь і студен­ти Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом. Представ­ляли команду Академії студенти Інституту міжнародної економіки та фінансів (Катерина Романюк і Дмитро Руденко), Інституту пра­ва (Андрій Носов і Вадим Яно­вич), Інституту соціальних відно­син (Світлана Виговська) та Інс­титуту міжнародних відносин (Нуман Башарат). У нелегких змаганнях команда МАУП стала переможцем Універсіади.

Завідувач кафедри фізичного виховання Академії Сергій Лазаренко сказав, що МАУП приділяє
увагу не лише фізичному вихо­ванню молоді, а й зацікавлює юних фахівців науковою роботою. Зокрема Андрій Носов зі студентського наукового гуртка проаналізував і роз­робив тему «Юридичні основи фізичного виховання і спорту вищих досягнень» і планує виступити з нею на конференції. А Світлана Виговська (майбутній психолог) провела дослідження у сфері психології рухів.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту