головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 9/2005 
Персонал № 9/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсЛідерство — фактор суспільного розвитку

Віктор КОЛПАКОВ, Олег АНІСІМОВ

Емпіричне розуміння лідерства

Слово «лідер», згідно з Оксфордським словником англійської мови, виникло в XIII століття. У слов'янсь­ких, романських й інших мо­вах немає аналога відповід­ному англійському слову. За­позичене зі старослов'янсь­кого слово «вождь» етимоло­гічно означає «проводир вій­ська» або пізніше — «загаль­новизнаний ідейний керів­ник партії, громадського ру­ху». Але керівник не завжди лідер. Нині подекуди заува­жуємо неясність у розумінні таких понять, як «керівник», «стратег», «лідер». Проблема лідерства з початку ХX ст. дедалі частіше почала привер­тати до себе увагу, особливо в нестабільні періоди соціаль­ного розвитку. Визначаючи слово «лідерство» як таке, що співвідносне з суб'єктом ке­рування розвитком, необхід­но обумовити більш точні значення, що стоять за ним. Багато дослідників намага­лися дати власне тлумачення цьому феноменові, відзнача­ючи найрізноманітніші грані лідерства. При істотних від­мінностях, у характеристи­ках лідерства існує певна по­дібність. У «Посібнику з лі­дерства» Р. Стогділл [60] об'єднав у західній літературі сучасні визначення в різні групи (табл.).

Таблиця

 
 

№ п/п

Група, зміст визначення

Ключові думки (слова)

1

Лідерство як центр групових процесів

Лідер завжди є ядром групи [31]. Лідерство — це перевага одно­го або декількох індивідів над іншими членами групи, що прояв­ляється в процесі керівництва ними [52]. Лідерство — «концен­трація або вираження влади всіх в одній особистості» [23]. На лі­дера впливають потреби й бажання членів групи. Перетворюючи в певну діяльність енергію людей, лідер задає їй бажаний напря­мок [20]. «Спільна діяльність, що об'єднує групу, завжди має дві складові: центр активності (лідер) і індивіди, що діють під впли­вом цього центра (ведені)» [58]. Лідера не можна відділити від групи, але можна розцінити як такого, який обіймає найвищу по­зицію в певній сфері [24]. «Через особливе становище в групі він (лідер) є найважливішим засобом визначення групової структу­ри, атмосфери, цілей, ідеології й діяльності» [46].

Усвідомлення важливості внутрішньогрупової структури й гру­пових процесів лідерства. Актив­на роль лідера. Лідер — особис­тість у центрі групової активнос­ті, визнаний усіма

2

Лідерство як вияв особистісних рис

«Силу особистості окремого індивіда можна точно визначити за ступенем його впливу на інших» [25]. Лідер — це індивід, який увібрав найбільшу кількість бажаних особистісних характеристик [26]. Лідерство — комбінація таких характеристик індивіда, які підштовхують інших до виконання поставленого завдання [69].

Лідерство — однобічний процес впливу

3

Лідерство як мистецтво досягнення злагоди

«Можливість для індивіда (лідера) своєю волею впливати на ве­дених і досягати покори, поваги, лояльності й співробітництва з їх боку» [51]. «Лідерство можна визначити як процес, за допомо­гою якого хтось досягає підпорядкування поведінки інших у пот­рібному напрямку» [19]. «Лідерство — це сила моралі, що тво­рить і скеровує» [48], формування, підтримка й скеровування мо­ральної єдності, морального союзу заради досягнення спільних намірів і цілей» [54].

Моральний аспект лідерства

4

Лідерство як дія й поведінка

«Поведінка лідера — це певні дії експериментатора, або те, що експериментатор уважає за бажане, або будь-яка поведінка вза­галі, яку фахівець у певній галузі вважає взірцем лідерської по­ведінки» [29]. «Лідерство може бути визначене як поведінка ін­дивіда, залученого до керування діяльністю групи» [42]. Лідер­ська поведінка — це окремі дії, до яких вдається лідер при управ­лінні групою, зокрема такі дії, як, наприклад, розподіл обов'язків, заохочення або критика окремих членів групи, зацікавленість у їхніх успіхах і допомога [37].

Опис лідерства через поняття «дія» й «поведінка»

5

Лідерство як інструмент досягнення цілі або результату

Лідер — це людина, яка має програму і разом із групою прямує до запланованого [45]. Процес створення ситуації, коли різні члени групи, а також лідер, можуть досягти результату з максимальною економією при мінімальній затраті робочого часу [21]. Лідерство — це функціональні відносини, які виникають, коли група висуває лідера з метою контролю за задоволенням її потреб [47]. Лідерс­тво може бути визначене за його ефективним впливом на дії гру­пи, що прагне до спільної мети [30], «як людський фактор, що згуртовує групу й мотивує її рух до результату» [34].

Лідерство — інструмент, засіб ін­теграції інших групових ролей для досягнення єдності дій і здо­буття результату

6

Лідерство як взаємодія

Лідерство — це соціальний процес, що стимулює, змушує деяких людей іти до старої мети з новою енергією, а до нового результа­ту — з надією [22], як процес однакового або взаємного стимулю­вання, що контролює і спрямовує енергію людей для досягнення спільної мети [56]. Міжособистісні відносини, коли інші працю­ють не тому, що вони повинні, а тому, що хочуть це робити [49].

Лідерство виростає з активного процесу взаємодії й існує там, де його усвідомлюють і підтримують інші члени групи

 

7

Лідерство як уміння переконувати

Лідерство — це управління людьми за допомогою сили переко­нання й спонукання, а не за допомогою прямої або непрямої пог­рози чи примусу [65]. Лідерство — це мистецтво знання люд­ської природи, мистецтво впливу на людей переконанням і прик­ладом заради конкретного спрямування їхніх дій. Лідерство не слід плутати з управлінням, яке є мистецтвом примусу, коли різ­номанітними силовими методами людей змушують дотримувати­ся певного напрямку [32].

Лідерство як форма переконуван­ня, владний інструмент досягнен­ня очікуваного

 

8

Лідерство як здійснення впливу

Процес впливу на діяльність організованої групи в її спробах досягти спільної мети [61], лідером можуть вважати або індивіда, який впливає на інших, або того, хто порівняно з іншими членами групи або організації чинить найважливіший вплив; лідерство як «міжосо-бистісний вплив, що виявляється в певних ситуаціях і спрямований на досягнення конкретної мети» [68]. Лідерство є процесом прямої взаємодії, у результаті якого індивід, звичайно за допомогою мов­лення, впливає на поведінку інших, спонукаючи їх до досягнення певного результату [41]. Лідерство дорівнює сфері впливу [28] — «це дії впливу, крім механічного використання рутинних доручень організації». Усі керівники певного рівня мають однакову владу, але вони не використовують її однаково ефективно для того, щоб впли­вати на своїх підлеглих й організацію в цілому [45]. Спроби індивіда змінити поведінку інших — суть спроби лідерства; якщо при цьому інші дійсно змінюються, то цей процес впливу можна охарактеризу­вати як успішне лідерство; якщо ці зміни в інших підсилюються, під­кріплюються й винагороджуються, то це буде ефективним лідерс­твом [35].

Вплив лідера на послідовників, які відіграють пасивну роль усе­редині організації. Впливає на групові характеристики

9

Лідерство як відносини влади

Влада — результат максимального тиску, який лідер чинить на пос­лідовників, мінус максимальний опір, який послідовники чинять у протилежному напрямку. Є п'ять основних видів влади: 1) відносна влада; 2) експертна влада; 3) влада, що заохочує; 4) примусова вла­да й 5) законодавча влада [35]. Лідер — ініціатор взаємодії, який, даючи стимул послідовникам, установлює свій контроль над ними, змінюючи при цьому їхні первісні наміри [59]. «Коли ціль одного ін­дивіда А полягає в зміні іншого індивіда Б або коли зміна поведінки Б буде вдалою для А, тобто А досягне того, що хотів, тоді спроба А досягти мети буде лідерством» [17]. Влада, здійснювана одним або декількома індивідами для того, щоб спонукати членів організації до дій [66].

Лідерство як влада, здійснювана «згори вниз», здатність одного індивіда домінувати над іншими, змушуючи їх робити те, що пот­рібно для організації. Лідер має формальний статус й управляє груповою діяльністю

10

Лідерство як диференціація ролей

Лідерство — це взаємодія між індивідом і групою або, точніше, між особистістю й членами групи. Кожен з учасників цієї взаємодії відіг­рає певну роль, причому ці ролі відрізняються одна від одної. Осно­вою для такої диференціації є процес взаємного впливу: один інди­від впливає на інших, а інші індивіди відповідають на цей вплив [39]. Лідерство — це особлива роль усередині системи стосунків, що виз­начається взаємними очікуваннями певних дій лідера й послідовни­ків. Причому до ролі лідера пред'являють більші вимоги, на неї пок­ладають вищі обов'язки, ніж на інші ролі [66]. Члени групи по-різно­му сприяють досягненню спільної мети. Якщо чиєсь сприяння є особливо необхідним й інші члени групи визнають це, то роль люди­ни може бути визначено як лідерську [53].

Кожен член суспільства займає певне місце в системі соціаль­них статусів

11

Лідерство як ініціація або запровадження структури

Лідерство й керівництво рівнозначні [67]. Природа й ступінь ак­тивності самого лідерства змінюються в різних соціальних ситуаці­ях [55]. За домінуючої активності групи лідерство нібито має тен­денцію зникати [38]. Лідерство як «ініціювання й підтримка струк­тури очікувань і взаємодій» [63].

Лідерство в процесі структурування взаємин між людьми і їх­ньою діяльністю

У наведених у табл. характеристиках увага закцентована на різних аспектах лідерства, на особливому компоненті, який вносить лідер. Кожне визначення відкриває лише одну грань природи лідерства. Зафіксовано, що лідерство є центром групового процесу, мистецтвом переко­нуючої згоди й феноменом влади й ініціювання структури. З'ясовано, що лідерство — це фун­кція, пов'язана з позицією, виконанням ролі, з поведінкою і структуруванням очікувань. Для управління розвитком лідеру бажано розкрити процес мінливості, трансформації певних якос­тей. Спочатку було виявлено особистісні якості, що зумовлюють лідерство [60]: інтелект, актив­ність, домінування, самовпевненість, прагнення до успіху, комунікабельність. Це підтверджує аналіз матеріалу таблиці. Однак наступні дослід­ження дали змогу встановити кореляцію між особистісними рисами й сприйняттям лідер­ських здібностей. Виявилося, що особистісні ри­си багато в чому пов'язані зі сприйняттям лідер­ства.

На ефективність лідерства (управлінського) впливають деякі особистісні якості. Потреба в них зумовлена специфікою ситуації й особливос­тями поставлених завдань. У цьому разі необхід­не поєднання особистісних рис із професійною компетентністю (найчастіше тут мають на увазі наявність аналітичних здібностей, професійних знань, вміння управляти). Для ефективного ліде­ра необхідні, як переконує практика, такі здіб­ності:

1) Здійснювати стратегічне окреслення пер­спектив розвитку керованої організації (часовий обрій — природна схильність людини до страте­гічної й тактичної діяльності).

2)  Моделювати складну ситуацію, прорахову­вати ризик, змінювати організаційну структуру й культуру.

Для управління змінами необхідні такі якос­ті [17]: харизма (спроможність вселяти віру в се­бе й свої можливості); інтелектуальне піднесення (здатність переконувати дослідників у новому рі­шенні старих проблем); емоційність (уміння за­довольняти емоційні потреби свого оточення). Результати досліджень розкрили важливість для лідера ще однієї якості — емоційної інтеліген­тності, що передбачає [39] самопоінформова-ність, саморегуляцію, мотивацію до досягнень, емпатію, соціальні навички. Сучасна практика доводить важливість використання парадигми кадрового менеджменту, в основі вирішення його організаційних завдань — командний метод уп­равління. Доктрина командного менеджменту — це синтез послідовних трансформацій організа­ційних культур, що відбуваються відповідно до вимог часу. Лідерство — форма діяльності, що ви­являється у відносинах між лідером і тими, хто підтримує його і йде за ним, в особливих рисах характеру лідера й реакції інших людей. Загаль­на ознака лідерства — вплив одного або кількох людей на більшість інших. Під впливом мають на увазі будь-яку поведінку одного індивіда, що вносить зміни в поведінку, відчуття інших або ін­шого індивідів [50]. Цей «вплив лідера передба­чає його позитивне сприяння в досягненні спіль­них цілей» [57], що й визначає властиву йому функцію як одну з форм міжособистісного спіл­кування й взаємодії в команді для вирішення спільних завдань. Лідер здійснює вчинки («акти лідерства») [43], структура яких характеризуєть­ся елементами, що взаємодіють між собою і змі­нюються; певними особистісними рисами лідера, його здібностями, можливостями для реалізації цілей інших людей у пpоцесі ситуаційної взаємо­дії. Таке домінування існує всередині групи, де лідер займає певну позицію й виконує роль задля досягнення цілей групи, колективу; оцінювати лідера пропонують за ступенем і якістю впливу на членів групи і внутрішньогрупові процеси, на зміну характеристик складу групи, природу й ефективність її діяльності [27]. В управлінні роз­витком важливо знати владу й джерело впливу. В одному випадку призначена на посаду людина бере у свої руки владу й впливає на інших, в ін­шому — природа цієї влади виявляється в добро­вільному об'єднанні. При цьому відповідний ста­тус не нав'язаний ззовні, — його визначає група. Провідна роль надається добровільно, а влада на­чальника приходить у групу ззовні. Лідер не за­хищений від санкцій проти себе з боку групи, як­що його поведінка не відповідає прийнятим мо­рально-етичним нормам. А керівник, наприклад, фірми, залежить від певних санкцій не з боку групи, а з боку тієї організації, що доручила йому керівництво цією групою [30]. Лідер для збере­ження своєї позиції повинен бути чутливим до потреб і запитів групи, а начальник може цим нехтувати. «Лідер» і «послідовники» взаємно до­повнюють одне одного. Не може бути першого без других, і навпаки. Роль послідовника й пози­цію лідерів не можна закріпити за людиною на надто довгий строк. Нерідко відбувається обмін ролями. Особливо активні послідовники часто ініціюють вчинки лідера [44].

Щодо ситуацій, то це — набір відносин, устано­вок і цінностей, з якими людині або групі людей доводиться мати справу й завдяки якому дії пла­нують заздалегідь, а успішне завершення дій за­охочується. Ситуація характеризується структу­рою міжособистісних внутрішньогрупових від­носин усередині групи і її властивостей; рисами культури (субкультури) певної групи й умовами її існування; системою базових та індивідуаль­них цінностей і відносин. Людина стає лідером не через формальну наявність у неї певних рис характеру, а завдяки здатності застосовувати ок­ремі свої якості залежно від ситуації й у такий спосіб установлювати між собою й членами гру­пи відносини типу «лідер — послідовники». Од­нак визначальний елемент лідерської діяльності і її процесу — ціль, реалізовувана через функції й завдання. Ціль передбачає діяльність групи й лі­дера.

Отже, фіксуються взаємозв'язки, взаємодія й взаємовплив елементів лідерства (лідер, послі­довники, середовище, ціль (завдання)), які не є набором особистих якостей або здібностей інди­віда, — це вид міжособистісних відносин, що про­являється через цілеспрямовані або навмисні впливи й динаміку процесу лідерства і набуває різноманітних форм залежно від ситуації, цілей і завдань, міжособистісного сприйняття, оцінок і відносин.

З огляду на те, що група має, як правило, два види потреб — досягнення організаційних цілей і самозбереження, фахівці виділяють два типи (моделі) лідерів: «ділові» й «емоційні» [18]. До­мінування в організації — це складова загальні­шого процесу в суспільстві — диференціації ро­лей, коли виділяються люди, здатні виконати певні функції, зокрема лідерські. Використання поняття «лідер» у сфері соціальних і політичних наук, тобто в описі великих соціальних груп, спільнот або держав, зіставляють із такими по­няттями, як «влада», «авторитет», «вплив», «ке­рівництво», «управління», «адміністрування» тощо [11]. Керівництво нерозривно пов'язане з організацією й процесами, що відбуваються в ній, а лідерство можливе й поза нею. Функція управління стосується посади в ієрархії. За ке­рівником товариші по службі йдуть через фор­мальні причини, а за лідером послідовники — че­рез суб'єктивні. У керівника є підлеглі, а в ліде­рів — прихильники, що визнають привабливі ці­лі лідера.

Лідер — той, хто перетворює товаришів по службі (незалежно від того, підлеглі вони чи ні) на людей, які співпрацюють із ним через переко­нання. Такі особистості можуть прищеплювати іншим усвідомлення важливості виконуваної справи, а звідси — любов до роботи [64]. Відмін­ності між управлінням і лідерством: «Управління можна визначити як розумовий і фізичний про­цес виконання запропонованих доручень і вирі­шення певних завдань. Лідерство ж, навпаки, є процесом, за допомогою якого одна особа впли­ває на членів групи» [36].

Ієрарх, керівник, адміністратор очолюють персонал унаслідок формальної організації — делегування повноважень. Стратег — керівник, який здійснює розробку, реалізацію й корекцію стратегій. Дії лідерів не обмежуються рамками якихось повноважень і структур. Реально керів­ник часто домінує поза залежністю від його формальної посади в організаційній ієрархії. Він ефективно управляє своїми підлеглими, визнаний ними і як організаційний лідер. Ос­новна функція такого лідера — функція прий­няття рішень. Перед виконавчим лідером-адмі-ністратором (менеджери) ставлять завдання уз­годити, гармонізувати дії [11]: 1) організації із суспільством; 2) членів організації з її цілями; 3) індивідуальні інтереси із всезростаючими ін­тересами колективу. Це узгодження може бути статичним або динамічним, творчим або триві­альним, гармонічним або не зовсім злагодже­ним, синергетичним або таким, що саморуйну-ється.

Отже, принципово визначальна риса лідера — його вплив на навколишніх. Під час формування відповідних якостей (насамперед у керівників) необхідно звернути на це особливу увагу. Важли­во, виходячи з розглянутого розуміння лідерства, визначитися в таких термінах, як «вплив», «вла­да», «сила». У російській мові (Словарь Русского Языка. — М.: «Русский язык». — Т. 1. — С. 185) вплив — це здійснення впливу на когось. У біль­шості робіт впливом вважають процес інформа­ційної дії на свідомість людини, що дає змогу пе­реконувати її в доцільності дотримання певної системи дій. При цьому влада проявляється як здатність впливати на поведінку інших людей, а сила — як ступінь влади, відношення залежнос­ті [16]. Сила також визначається як ресурс, а вплив — як процес спроби змінити поведінку ін­ших через мобілізацію ресурсів сили [30]. Ресур­си сили — засоби впливу й зміни поведінки лю­дей задля досягнення організаційних цілей. Це можуть бути прийоми, методи, технології інфор­маційно-енергетичного впливу на людину. У впливі на свідомість чиниться дія на сприйняття, увагу, пам'ять, мислення, уяву, емоції й почуття, волю, бажання [16]. Людська діяльність багато в чому зумовлена неусвідомлюваними глибинни­ми мотивами й значеннєвими установками, особ­ливостями неусвідомленого сприйняття навко­лишньої дійсності, дією механізмів творчих про­цесів, культурних норм тощо. І в цьому плані «секрет» впливу лідера швидше у навіюванні (сугестії) і психоенергетичній дії на свідомість й органи чуття.

У понятті «навіювання» об'єднані три послі­довні процеси. Перший — це прищеплювання програми поведінки, яка йде від однієї особи (лідера) або ж співтовариства людей і переда­ється одній людині, або безлічі осіб. Другий — мозкові психофізіологічні механізми, що забез­печують виконання потрібної програми пове­дінки. Третій — вихід психонервового процесу на виконавчі системи. Поведінка, сприйняття й тілесні функції стають адекватними до потріб­ної програми. Навіювання завершується перет­воренням програм на дію [10]. Навіювання в умовах соціально-психологічної взаємодії ліде­ра і його послідовників — це процес психологіч­ного впливу, розрахований на некритичне сприйняття інформації. У результаті цих впли­вів змінюються, пробуджуються, актуалізують­ся установки особистості, здійснюється вплив на думки, настрої, почуття, вчинки персоналу. Механізм навіювання проявляється в тому, що людина, яка сприймає, починає діяти не внаслі­док логічних міркувань, а в основному начебто підштовхувана, «провокована» у свідомості уяв­ленням про настання такої дії. Сприйнятливість до навіювання, тобто ефективність сугестивного впливу зростає через наслідування, емоційне за­раження й уподібнення [10]. Навіювання позна­чається на світогляді й стилі поведінки. Наша наука недостатньо пояснює феномен «енергосу-гестії». Це засіб управління людиною через вплив на польову структуру її тіла, на біоенерге­тичну складову процесів, що циркулюють у ньому.

Здатність до навіювання пробуджується й розвивається у змінених (трансових) станах свідомості майбутнього лідера (пристрасть до досягнення мети, любов до батьківщини, віра в себе (в навколишніх і надідеали тощо). У цих «режимах роботи» людського тіла пробуджу­ються психофізіологічні резерви організму, надможливості.

Діяльнісне розуміння лідерства

У системі діяльності вироблено три способи висування лідерів: боротьба в ієрархічній систе­мі; заняття лідерської позиції за старшинством наступності, святості; вибори. Отже, існують критерії, за якими у соціумі відбувається заняття домінуючої позиції. Лідер при цьому проявля­ється активно, здійснює стимулювання зміни по­ведінки, визначення напрямку діяльності членів групи. Однак, переконує практика, його доміну­вання різне, залежно від типу буття [5].

На рис. представлений псевдогенез становлен­ня типів буття, кожен з яких характеризується властивою йому особливістю:

•  природний — природною основою поведінки людини;

•  життєдіяльнісний — індивідуальною фор­мою вияву потреб і мотивів людини, домінуван­ня виявляється у формі «хто сильніший, той і має рацію»;

•  соціодинамічний — поява в людини мети, групи у процесі узгодження й подолання кон­фліктної взаємодії, спричиненої різними потре­бами людей у їхній життєдіяльності; спостеріга­ється первинне відчуження мети, нормуються процеси взаємодії; дотримання норми дає змогу досягати мети незалежно від середовища й складних обставин; чиниться втручання в чуже життя в межах домовленості: узгодження персо­ніфіковане й не передбачає делегування повнова­жень й «включення» критеріїв; рішення прийма­ється за змістом, а не за значенням;

•  соціокультурний — залучення критеріїв у процесі узгодження й корекції спільної діяльнос­ті; виникають вищі складові, перехід до керів­ництва на основі ідеалів, цінностей (мотиви пе­ретворюються в ідеали, а потреби — у цінності); виділяється цільовий «Я»-образ, вмикаються ме­ханізми свідомості, самосвідомості, волі й само­визначення, що дає змогу втримувати «образ» мети при її досягненні; є можливість домінуван­ня, захоплення, переконання партнерів у процесі критеріально забезпеченої комунікації, примусу до адекватності, надається особливе значення критеріям узгодження;

•  діяльнісний — використання механізмів, спричинених соціокультурною динамікою й під­порядкованих нормам перетворення чого-не­будь; прояв лідерської позиції й управлінського типу діяльності уможливлює реалізацію органі­заційної функції; людина в позиції керівника від­ходить від логіки узгодження соціодинамічного й соціокультурного типів; нові норми для керів­ника й виконавців дають можливість лідерові ви­явитися; керівник відповідає вимогам діяльності; лідер з'являється, якщо через суб'єктивну включеність самовизначається на користь логіки ді­яльності; самовизначення лідера базується на ос­нові соціокультурної і культурної самовизначе-ності;

•  культурний — відповідне самовизначення лі­дера, коли його світогляд позначений цілісним самовизначенням у країні, універсумі, системі цінностей, ідеалів в управлінській ієрархії; вико­ристовується культура мислення рефлексивного типу, апарат організованого й організуючого мис­лення з урахуванням логічних форм; реальність сприймається через різні рівні абстрактності, ін­тегральні погляди, що змістовно відповідають су­ті буття, онтології; професіоналізм пов'язаний із культурою мислення, а дії набувають невипадко-вого характеру;

•  духовний — пірамідальність мислення люди­ни, коли на вершині розміщено універсальні, важливі для онтології суспільства, культури цін­ності, а в бачення суті буття уплетено мудрість; рефлексивна самоорганізація здійснюється у ви­користанні онтології, а встановлення мети базу­ється на законах того буття, де перебуває люди­на; рівень якості рефлексії залежить від критері-ального забезпечення.

Якщо людина, через особливості індивидуль-ної поведінки не «вписується» у групове існуван­ня, не відповідає вимогам колективу, суспільства, вона все ж завдяки соціалізації може «набути» механізму вписування, що дає змогу їй реалізо­вувати свої індивідуальні потреби, інтереси. Це часто спостерігаємо в політиці, управлінні, науці, культурі. Це — «невписування» по суті. У соціо-культурному і діяльнісному бутті потреби й мо­тиви забезпечують механізми встановлення ме­ти, вирішення завдань і проблем. Домінування в життєдіяльності, соціодинаміці й соціокультур-ній динаміці визначається моральністю й ети­кою, породженням духовних потреб.

Появу лідера можна чекати в діяльнісному ти­пі буття, з яким співвідносне керування, органі­зованість, і де можлива суб'єктивна включеність у діяльність персоналу, громадян у суспільстві. Однак для реалізації лідер повинен стати адек­ватним до типу буття, управлінської позиції в ієрархічній кооперації. Лідерові варто інтегру­ватися в діяльнісне буття, надихаючи людей. Йому необхідно враховувати тип буття, що ха­рактеризується різними цілями, ідеалами й цін­ностями, в якому перебуває його оточення, інак­ше він буде зазнавати труднощів в узгодженні спільних дій. Наприклад, якщо послідовники лідера перебувають у соціодинаміці, а лідер — у соціокультурній динаміці, то він надає значеня критеріям, а вони (послідовники) перебувають в іншій логіці дій. Поки послідовники не «прозріють», лідерові не дадуть приймати відповідні рішення.

Отже, лідер як такий (відповідати лідерській функції) може бути то в одному типі буття, то в іншому. Лідер повинен знайти собі «ведених» за конкретною підставою [5]. Потенціал лідера по­чинає виявлятися в наявності складнощів у спільній, узгодженій і значимій для кожного справі, у досягненні мети при вирішенні завдань і проблем, реалізації цінностей. Лідерові необхід­но мати проект переконання прихильників у сво­їй слушності, повернення дій активних сил у свій бік. Так, президентові країни для активізації дій народу потрібна стратегія. Лідером у цьому ви­падку стає народ, що схвалює його діяльність. Однак послідовники поділяються на тих, що роб­лять свій внесок у його проект, і тих, що симпати­зують йому (а симпатії недовговічні). Лідер реа­лізує функцію ведучого, при цьому подумки кон­кретизує стратегію, взаємодію з керівниками ін­ших макросистем. Потрібна цілісність його дій, що виражається в інтеграції всіх механізмів при реалізації лідерської функції.

Література

1.  Абашкина Е. Б., Косолапова Ю. М. О теориях ли­дерства в современной политической психологии // США: экономика, политика, идеология. — 1993. — № 4. — С. 13–21.

2.  Авцинова Г. А. Политическое лидерство // Госу­дарство и право. — М., 1993. — № 5. — С. 138–146.

3.  Александров В. Народ и выбор политика // Об­щественные науки и современность. — 1992. — № 6.

4.  Андреев С. С. Политический авторитет и полити­ческое лидерство // Социально-политический жур­нал. — 1993. — № 1–2. — С. 24–37.

5.  Анисимов О. С. Стратегический портрет лидера России. — М., 2004.

6.  Анисимов О. С. Педагогическая акмеология об­щая и управленческая. — Минск: Технопринт, 2002.

7.  Дубов И. Г., Пантелеев С. Р. Восприятие личности политического лидера // Психологический журнал. — М., 1992. — Т. 13. — № 6. — С. 25–34.

8.  Жмыриков А. Н., Шляхтин Г. С. Психологические проблемы политического лидерства: Учеб. пособие. — Ниж. Новгород, 1991.

9.  Ильин М. В., Коваль Б. И. Личность в политике: кто играет роль короля? // Полис. — 1991. — № 6.

10. Кандыба В. М. Основы гипнологии (в 3-х т.). — СПб.: Изд-во «Лань», 1999.

11. Кудряшова Б. В. Лидер и лидерство. — Архан­гельск, Поморский междунар. пед. ун-т, 1996.

12. Образование 21-го века: Проблемы и перспекти­вы. — Рига: Эксперимент, 2002.

13. Остапович А. Я. Ограничения, накладываемые на действия игротехников. — М.: РАМиА, 1997.

14. Тимошенко В. И. Общественно-политическое ли­дерство // Социально-политические науки. —1990. — № 11.

15. Холмская М. Р. Политическое лидерство и буду­щее России // Государство и право. — 1992. — № 8.

16. Яхонтова Е. С. Эффективность управленческого лидерства. — М.: ТЕИС, 2002.

17. Ваss B. M. From Transactionajl to Transformanional Leadership. Organizational Dynamie, 1990.

18. Bales R. F. The Equilibrium Problem in Small Groups // Working Papers in the Theory of Action. N.Y., 1953.

19. Bennis W. Leadership Theory and Administrative Be­havior: The I'roh lems of Authority // Administrative Science Quarterly. 1959. — № 4.

20. Bernard L. Leadership and Propaganda // An Intro­duction to Sociology. N.Y., 1927.

21. Bellows R. Creative Leadership. Englewood Cliff, N. J., 1959.

22. Bogardus E. Leadership and Attitudes // Sociology and Social Research. 1929. №13.

23. lackmar F. Leadership in Reform // American Jour­nal of Sociology. 1911. № 16.

24. Brown J. Psychology and the Social Order. N.Y., 1936.

25. Bowden A. A Study of the Personality of Student Le­aders in the United States // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1926. № 21.

26. Bingham W. Leadership // The Psychological Foun­dation of Management. N.Y., 1927.

27. Cattel R. New Concepts for Measuring Leadership in Terms of Group Syntality // Human Relations. 1951. № 4.

28. Cartwright D. Influence, Leadership, Control // Han­dbook of Organizations. Chicago, 1965.

29. Carter L. Leadership and Small Group Behavior // Group Relations at the Crossroads. N.Y., 1953.

30. Cattel R. New Concepts for Measuring Leader­ship in Terms of Group Syntality // Human Relations. 1951. № 4.

31. Cooley C. Human Nature and the Social Order. N.Y., 1902.

32. Copeland N. Psychology and The Soldier. Harris-burg, Pa. 1942.

33. Cowley W. Three Distinctions in the Study of Leader­ship // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1929. № 23.

34. Davis K. Human Relations at Work. N.Y., 1962.

35. French J., Raven B. The Bases of Social Power // Stu­dies in Social Power. Ann Arbor: Univ. of Michigan, 1959.

36. Filley A., House R., Kerr C. Managerial Process and Organizational Behavior. Glenview, 1976.

37. Fiedler F. A Theory of Leadership Effectiveness. N.Y., 1967.

38. Gouldner A. Studies in Leadership. N.Y., 1950.

39. Goleman D. What Makes a Leader& Harvard Busi­ness Review1998 November-December.

40. Gibb C. The Sociometry of Leadership in Temporary Groups // Sociometry. 1950. № 13.

41. Hainan F. Group Leadership and Democratic Acti­on. Boston, 1951.

42. Hemphill J. The Leader and His Group // Journal of Educational Research. 1949. № 28.

43. Hemphill J. Situational Factors in Leadership // Mo­nograph № 32. Columbus: Ohio State Univ., 1949.

44. Hollander E.P. Emergent Leadership and Social Influ­ence // Leadership and Interpersonal Behavior. N.Y., 1961.

45. Katz D., Kahn R. The Social Psychology of Organiza­tion. N.Y., 1966. Ch. 11.

46. Krech D., Crutch-field R. Theory and Problems of So­cial Psychology. N.Y., 1948.

47. Knickerbocker I. Leadership: A Conception and So­me Implications /,/ Journal of Social Issues. 1948. № 4.

48. Manson E. The Management of Men. N.Y., 1921.

49. Merton R. The Social Nature of Leadership // Ameri­can Journal of Nurs. 1969. № 69.

50. Miner J. The Management Process. N.Y., 1973.

51. Moore B. The May Conference on Leadership // Per­sonnel Journal. 1927. № 6.

52. Mumford E. Origins of Leadership // American Jour­nal of Sociology. 1906–1907. № 12.

53. Newcomb T., Converse P., Turner R. Social Psycho­logy. N.Y., 1965.

54. Phillips T. Leader and Led // Journal of Coast Artillery. 1939. № 82.

55. La Piere R., Farnsworth P. Social Psychology. N.Y., 1936.

56. Pigors P. Leadership or Domination. Boston, 1935.

57. Sills D. International Encyclopaedia of Social Scien­ces. Vol. Leadership. 1968.

58. Smith M. Personality Dominance and Leadership // Sociology and Social Research. 1934. № 19.

59. Smith M. Control Interaction // Journal of Social Psychology. 1948. № 28.

60. Stogdill R. Handbook of Leadership. N.Y., 1974.

61. Stogditl R. Leadrship, Membership and Organization // Psychological Bulletin. 1950. № 47.

62. Stogdill R. M. Personal Factors Associated With Lea­dership // Journal of Psychology. 1948. № 25.

63. Stogdill R. Individual Behavior and Group Achieve­ment. N.Y., 1959.

64. Steward R. Leading in NHS: A Practical Giude. L, 1989.

65. Schenh C. Leadership // Infantry Journal. 1928. № 33.

66. Slierif M., Sherif C. An Outline of Social Psychology. N.Y., 1956.

67. Smith M. Leadership: The Management of Social Differentials // Journal of Abnormal and Social Psycho­logy. 1935. № 30.

68. Tannenbaum A., Wesc/iler I., Massarik F. Leadership and Organization. N.Y., 1961.

69. Tead O. The Technique of Creative Leadership // Human Nature and Management. N.Y., 1929.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту