головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 10/2005 
Персонал № 10/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсСвято знань у МАУП

Прихід осені завжди навіює легку тугу за теп- і гостей сяяли радістю. Одні раділи поновленню лим і сонячним літом. Проте в Академії 1-го ве- плідної співпраці, інші ж були щасливі долучити-ресня усміхнені обличчя і студентів, і викладачів,   ся до маупівського сімейства.

На Площі знань, яка зібрала всіх на урочисту церемо­нію, яблуку не бу­ло де впасти. Пер­шим привітав майбутніх фахівців ректор Микола Го­ловатий: «Нині Міжрегіональна Академія управ­ління персоналом нараховує 56 тисяч студентів в Україні та за її межами. За п'ятнадцять років існування Міжрегіональна Академія управ­ління персоналом має   чимало   здобутків. Та найбільше на­ше досягнення — це друзі, сподвижники ака­демії, які разом з нами поділяють не лише ідею творення справжньої національної системи освіти, але й формування молодих людей, які спро­можні гідно продовжити розбудову суверенної, не­залежної, самостійної держави».

Зі святковою промо­вою до новобранців звер­нувся й творець академії, відомий учений, доктор наук, професор, академік Георгій Щокін: «Вища школа — це фундамент формування національ­ної еліти, організоване середовище для підготов­ки провідників нації, які будуть торувати шлях у майбутнє для україн­ського народу. На цьому шляху постійними орієн­тирами повинні бути Бог, Батьківщина і любов. Ос­тання визначає сутність і двох перших понять. Са­ме любов до Бога, до Батьківщини, один до од­ного — ось коротка фор­мула людського співісну­вання на землі. Щороку близько 15-20 тисяч на­ших випускників попов­нюють кадри в народно­му господарстві країни, в політичних, державних структурах. З року в рік постійно зростає кіль­кість першокурсників. Це якраз і є відповідь усім тим, кому не подо­бається Міжрегіональна Академія управління персоналом. Якщо бать­ки свідомо віддають свою дитину до нашого закла­ду, то це є найвищий по­казник народної довіри. Це саме вам — представ­никам   майбутніх   національних еліт — належатиме май­бутнє людства. Я хочу, щоб ви бу­ли гідними цього високого покли­кання, а ми, ваші старші товариші, зробимо все від нас залежне, щоб здійснилися і ваші, і наші мрії. З Богом! У добру путь!»

Серед друзів академії був при­сутній і народний депутат Ук­раїни, Герой України, Почесний директор Українсько-Південноаф-риканського інституту ім. Нельсо­на Мандели МАУП Левко Лук'яненко. «МАУП є тим на­вчальним закладом, який дає не тільки професійні знання на найвищому рівні, а й учить лю­бити Україну, вчить демократич­ному способу життя, демокра­тичній політичній діяльності. Тут відрод­жують зацікавленість молоді до україн­ської мови, в чому я вбачаю високу пат­ріотичну місію Академії. Тут вас навчать цінувати здобуту незалежність, виховають глибоке розуміння національної ідеї, яка спрямована на те, щоб зробити Україну за­можною, великою державою зі своєю куль­турою і високим розвитком науки».

Символічний студентський квиток першо­курсникам вручили Георгій Щокін та Левко Лук'яненко. А закінчилася офіційна частина святкування гімном нашого навчального за­кладу «Віват, Академія!»

З Площі Знань всі подалися до новозбудо-ваних «Сходів Української культури». На те­риторії МАУП щороку з'являються все нові пам'ятки культури. Тож відкриття нової приурочили до початку нового навчального сезону. «Це дуже інформативна й сим­волічна пам'ятка. Цими сходами йшла пра­давня титульна українська нація до сього­дення: від прадідів, батьків, синів і онуків, які приймали цю естафету й передавали на­щадкам. У цьому й полягає наше безсмертя на вічній українській землі», — пояснив Ге­оргій Васильович.

Оскільки МАУП дбає про збереження національних традицій, то і День знань не обійшовся без них. Свої витвори до МАУП привезли народні майстри Чернігівщини, Олександра та Микола Теліженки презенту­вали виставку власних картин, а кобзарі піснею привітали свого колегу Василя Не-чепу з нагоди 35-річчя творчої діяльності та 55-річчя від дня народження.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту