головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 11/2005 
Персонал № 11/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсПерсонал — новий об'єкт підтвердження відповідності

Михайло МУХАРОВСЬКИЙ, Ольга ГЛУХОВА

«Залиште мені мої фабрики,
але заберіть моїх людей,
І скоро підлога моїх заводів
заросте травою. Заберіть мої
фабрики, але залиште моїх людей —
і незабаром у нас будуть нові заводи,
ще кращі за попередні».

Ендрю КАРНЕГІ,
відомий американський бізнесмен

Хоч який би шлях економічного розвитку не обрала б Україна: чи курс на європейську інтеграцію та вступ до СОТ, чи опираючись на Національно-економічну концепцію відрод­ження власного шляху, їй не минути підготовки вітчизняних підприємств до існування в умовах конкуренції міжнародних ринків товарів, послуг, капіталу і праці. Успіх цього процесу залежить від багатьох факторів, а найважливіший — гармонізація національних норм, вимог та правил з європейськими і міжнародними, зокрема в галузі підтвер­дження компетентності персоналу. Сучасна система менеджменту — це мистецтво прий­няття неординарних рішень, інтуїція і передба­чення. Тому провідні фахівці з питань управління стверджують, що нині успіх будь-якої організації на 95% залежить саме від того, наскільки цим критеріям відповідають її працівники. Не підготовлена до певної праці людина може завдати значних матеріальних збитків. Так, французький консультант із менеджменту та проблем персоналу П'єр Морнель емпіричним способом вивів закон: «Якщо ви помилились у виборі співробітника і виправили цю помилку через півроку, його заміна становитиме суму, яка дорівнює приб­лизно двом із половиною річних посадових окладів цього співробітника».

Нині забезпечення якості та конкуренто­спроможності продукції, яка випускається, або послуг, що надаються, неможливе без створення на підприємствах систем управ­ління, які базуються на принципах міжна­родних стандартів ISO 9000, 14000, 18000, НАССР, TQM. Розробка таких складних систем, їх впровадження, забезпечення ефек­тивності функціонування в будь-якій сфері, а тим більше проведення робіт із сертифікації, потребують участі компетентних фахівців. Вагомим доказом професіоналізму цих фахів­ців є оцінка їх компетентності незалежним акредитованим органом із сертифікації. Свідченням великої державної уваги до питань підвищення кваліфікації та підтверд­ження компетентності персоналу є введення Законом України [1] нового об'єкта підтверд­ження відповідності — персоналу.

Вимоги до людських ресурсів встановлені в усіх зазначених вище стандартах. Так, у націо­нальному стандарті [2] в розділі «Управління ресурсами» п. 6.2.2 зазначено: «Персонал, залучений до робіт, які впливають на якість продукції, повинен бути компетентним, тобто мати належну освіту, професійну підготовку, кваліфікацію та досвід». І далі — «... орга­нізація повинна визначити необхідний рівень компетентності для персоналу, залученого до робіт, які впливають на якість продукції». У межах цих вимог персонал ототожнюється в правах з основним капіталом і витрати на нього трактуються як довгострокові інвес­тиції; кадрове планування переплітається з виробничим, і співробітники стають об'єктом корпоративної стратегії. Сертифікація (оцінка відповідності) персоналу є офіційним підтвер­дженням компетентності (кваліфікації, теоре­тичної та практичної підготовки) зазначеної особи в конкретному виді діяльності.

Міжгалузеву координацію функціонального регулювання з питань управління якістю, згідно з Указами Президента України [3; 4], здійснює Державний комітет із питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт України). Зокрема, укази передбачають, забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з управ­ління якістю, розробку відповідних навчаль­них програм, розвиток фундаментальних та прикладних досліджень з управління якістю. Нині можна вести мову про формування Держспоживстандартом України системи сертифікації персоналу в межах державної системи сертифікації — УкрСЕПРО. Цей уповноважений центральний орган вико­навчої влади у сфері підтвердження відповід­ності надає повноваження органам із серти­фікації персоналу через національні стан­дарти — ДСТУ [5; 6], та інші нормативні документи, визначає кваліфікаційні вимоги до аудиторів та фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері якості; організовує підго­товку та атестацію аудиторів із сертифікації; затверджує та/або погоджує програми курсів навчання у закладах освіти, які здійснюють підготовку аудиторів із сертифікації. До складу системи сертифікації персоналу, яку очолює Держспоживстандарт України, нале­жать:

– аудитори із сертифікації систем уп­равління якістю підприємств, галузевих систем управління якістю продукції, послуг, атестації виробництв;

– внутрішні аудитори систем управління, менеджери з якості та інші органи із серти­фікації персоналу;

– навчальні і наукові центри Держспожив-стандарту України.

Якщо сертифікація внутрішніх аудиторів, менеджерів з якості як новий вид діяльності розвивається досить недавно, то в напрямках підтвердження компетентності аудиторів із сертифікації систем управління якістю про­дукції, послуг, аудиторів з атестації вироб­ництв набуто значного досвіду. Так, атестація (сертифікація) аудиторів в системі серти­фікації УкрСЕПРО відбувається з 1997 року. Набутий практичний досвід у галузі під­твердження компетентності аудиторів дав змогу перейти на якісно інший рівень ви­конання цих робіт і, згідно з європейською практикою, створити важливий елемент системи сертифікації персоналу — органи сертифікації (ОС) персоналу. Національний орган сертифікації, з метою реалізації вимог статті 56 Угоди про партнерство і співробіт­ництво між Україною і Європейським Союзом щодо сприяння застосуванню технічних правил Співтовариства та європейських стан­дартів і процедур оцінки відповідності 27.02.2001 року призначив органи із сертифі­кації персоналу та здійснив організацію цих робіт. Одним із перших, з досить широкою сферою діяльності, такі повноваження здобуло Державне підприємство «Всеукраїнський дер­жавний науково-виробничий центр стандар­тизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (Укрметртестстандарт, м. Київ). Свою діяльність із сертифікації персоналу Укр-метртестстандарт здій­снює відповідно до міжна­родного стандарту [7]. Зокрема чинний порядок сертифікації аудиторів полягає в оцінюванні їх­ньої компетентності за результатами розгляду до­кументів заявника, нас­тупній безпосередній пе­ревірці й оцінці квалі­фікації заявника атеста-ційною комісією ОС пер­соналу (письмовий іспит, співбесіда, комбіновані ме­тоди тощо), а також у по­дальшому інспекційному нагляді    за    діяльністю сертифікованого аудитора. Аудитори, які здобули позитивний результат із сертифікації зараховуються, згідно з вимогами стандарту [8], до Реєстру сертифікованого персоналу. Реєстр ведеться з метою обліку і система­тизації сертифікованого персоналу та вида­них сертифікатів компетентності, а також із метою забезпечення інформацією про результати робіт із сертифікації персоналу зацікавлених підприємств та організацій, зокрема органів національної та міжнародної систем сертифікації. Офіційна інформація про персонал, зарахований до Реєстру, так само як і про вилучення з нього, розміщена на сайті (www.ukrcsm.kiev.ua).

Коли обраний Україною курс на євро­пейську інтеграцію досягне своєї мети, серти­фікати компетентності персоналу, видані ОС системи сертифікації УкрСЕПРО визнава­тимуться в країнах-членах ЄС. Нині Україна реалізує політику укладання двосторонніх угод про взаємну акредитацію ОС з іншими країнами. Така політика передбачає взаємне визнання результатів робіт з оцінки від­повідності продукції, послуг, систем управ­ління на основі взаємної акредитації органів із сертифікації у національних системах акре­дитації країн і країнах ЄС, якщо інституція з акредитації є членом ЄА (Європейська асоціація з акредитації). У травні 2005 року в Міністерстві економіки Латвії (яка є членом ЄС з 2004 р.) органові з сертифікації пер­соналу Укрметртестстандарту було вручено Латвійським національним бюро з акре­дитації (LATAK) посвідчення з акредитації (№ LATAK-S3-308-00-205-A), яке засвідчує, що ОС персоналу Укрметртестстандарту компетентний проводити роботи з серти­фікації аудиторів із сертифікації систем управління якістю і внутрішніх аудиторів систем управління якістю . Зазначимо, що Латвійське національне бюро з акредитації підписало багатосторонній договір про взаємне визнання акредитації в межах Європейської кооперації з акредитації (EA MLA) у сфері акредитації лабораторій, тестування, калібровки, організацій з серти­фікації персоналу, продукції та систем якості. ОС персоналу Укрметртестстандарту — нині єдиний ОС персоналу у сфері якості в Україні, компетентність якого підтверджена акредитаціями на європейському рівні. Акредитація уможливить ОС персоналу проводити роботи відповідно до європейської схеми сертифікації персоналу, а аудиторам разом із сертифікатом компетентності в системі УкрСЕПРО здобути сертифікат компетентності європейського зразка, наяв­ність якого сприятиме затребуваності україн­ських аудиторів на європейському ринку сертифікаційних послуг. Для внутрішніх аудиторів систем управління якістю здобутий сертифікат компетентності європейського зразка стане вагомим доказом виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 щодо компетентності персоналу на будь-якому етапі розробки, впровадження та удосконалення систем управління якістю. Врешті це забезпечить захист споживачів сертифікаційних послуг від некомпетентних та недобросовісних «спеціалістів» і сприя­тиме підвищенню якості та конкуренто­спроможності вітчизняної продукції і послуг.

Література

1.  Закон України «Про підтвердження відповід­ності» від 17.05.2001 р. № 2406-111.

2.  ДСТУ ISO 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги.

3.  Указ Президента України від 23.02.2001 р. № 113/2001 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції».

4.  Указ Президента України від 18.03.2003 р. № 225/2003 «Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики».

5.  ДСТУ 3418-96. Система сертифікації Укр-СЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

6.  ДСТУ ISO 19011: 2003. Настанови щодо здійс­нення аудитів систем управління якістю і (або) систем екологічного управління.

7.  ISO/IEC 17024: 2003. Загальні вимоги до ор­ганів з сертифікації персоналу.

8.  ГОСТ 30488–97 (EN 45013–89). Органы по сертификации персонала. Общие требования.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту