головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 6/2005 
Персонал № 6/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНові акценти зовнішньої політики України:
інформаційно-комунікаційний аспект

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент

Глобалізація разюче вплинула на по­ведінку держав — головних акторів, [слід зазначити, що визначення актор походить від дієслова діяти (to act — англ.)], на міжнародній арені. Серед факторів гло­балізації, що впливають на зміну по­ведінки, передусім називають економічну глобалізацію — значне прискорення еко­номічної діяльності, швидкісні інфор­маційні, фінансові потоки, рух людських ресурсів, товарів і послуг через національні кордони. Як один із негатив­них наслідків глобалізації, відзначають дедалі більший розрив між багатими і бідними країнами, ціли­ми регіонами або навіть континентами, причому відсталі дер­жави, за найпесимістичнішими оцінками, втрачають навіть шанс коли-небудь наздогнати розвинуті. Як висловився екс-президент США Джиммі Картер, багаті не просто мало знають про бідних, а й прагнуть знати про них іще менше [1].

Іншим чинником глобалізації є просування в світі ідей де­мократії та поваги до прав людини як універсальних людських цінностей. В умовах інформаційної революції диктаторські ре­жими вже не можуть цілком контролювати інформаційні по­токи з метою попередження обміну серед громадян небажана-ми для режиму ідеями та судженнями. До поняття демократії зазвичай включають верховенство закону, повагу до права на висловлення власної думки, свободу зібрань та об’єднання громадян, розподіл повноважень між гілками влади, незалеж­ний суд, регулярні вільні вибори.

Попри зростання взаємозалежності в економічній площині, дедалі відчутнішими є тенденції фрагментації та регіоналізації. Національні держави, переконуючись у недієздатності світових організацій (ООН, Світовий банк, Міжнародний ва­лютний фонд), неспроможності вирішити регіональні пробле­ми воєн, бідності, репресій тощо або через власні політичні та економічні інтереси спрямовують активні зусилля на створен­ня і підтримку регіональних організацій, здатних відстоювати такі інтереси. Що ж до зростання регіональної взаємозалеж­ності, то, підсумовуючи оцінки дослідників, директор Півден­но-Африканського інституту міжнародних відносин Грег Міллс зазначає, що через неспроможність націй-держав кож­ної окремо забезпечити зростаючі потреби в підвищенні доб­робуту, вони вдаються до регіонального об'єднання [2]. Нині серед прикладів такої регіональної інтеграції із різним ступе­нем розвитку слід назвати Європейський Союз, який дедалі більше набирає ознак федеративної держави; Африканський Союз, який об'єднав держави цілого континенту задля подо­лання бідності і припинення воєн. Дієвості прагнуть надати досі аморфній Лізі арабських держав. Цілу низку економічних структур та політичних груп створили країни Південної Аме­рики. На теренах колишнього Радянського Союзу змагаються іще на рівні декларацій висунута Росією концепція Єдиного економічного простору (ЄЕП) та майже як альтернатива — ідея структури ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдо­ва). У цій групі дедалі різкіше звучать заяви про безперспек­тивність подальшого існування СНД.

Майже одностайні аналітики і в оцінці того, що період перебування США в іпостасі єдиної супер­держави після припинення існування СРСР («Слово Америки беззаперечне», — так визначив цю поведінку в одній із статей Збігнев Бжезинський), тобто однополярного світу, швидко закінчується. Свідченням цього є дедалі ак­тивніша позиція на міжнародній арені Росії, Китаю, Індії, згадуваних регіональних груп держав та міждержавних політичних організацій. Амери­канський дослідник Еммануїл Валлерстейн вису­ває три геополітичні сценарії найближчого май­бутнього: «Перший стосуватиметься економічно­го змагання між Європою та Східною Азією за провідну роль у накопиченні капіталу в наступні десятиліття. Ступінь політичної згоди, якої досягнуть Європа та Східна Азія (кожна осібно), найвідчутніше вплине на результат цього змаган­ня. Другий [сценарій] — це боротьба таких собі середніх економічних сил, які є також регіональ­ними гігантами — серед них Індія, Бразилія, Південна Африка — за утримання власного ба­лансу та відстоювання своєї ролі (та ролі своїх альянсів) на цій новій геополітичній арені.Третій — це наскільки Сполучені Штати виявляться здат­ними пристосуватися до нових реалій, в яких їхня реальна і відчутна роль буде помітно меншою, ніж зараз» [3].

Чи існує в Україні чітке бачення власного місця у нових геополітичних реаліях? Сформулюємо навіть категоричніше: з ким ми дружимо і проти кого? Яких цілей прагнемо і яких результатів очікуємо в найближчих і віддаленіших перспек­тивах? Наскільки точно і недвозначно нове ук­раїнське керівництво артикулює свій зовнішньо­політичний курс? Наскільки вдало він пояснює свої дії українській громадськості та зовнішньому світу?

Згадані питання і будуть розглянуті в цій статті, покликаній проаналізувати методом дискурс-аналізу перші кроки нового Президента та уряду на міжнародній арені, їхній інформаційний резо­нанс та зворотню реакцію на ці дії.

ПРОГОЛОШЕНІ НАМІРИ

«Нові акценти у зовнішній політиці України» — так визначає Міністерство закордонних справ Ук­раїни досить несподівані кроки на зовнішньо­політичній арені упродовж перших ста днів пре­зидентства Віктора Ющенка.

Очевидно, що виконавча гілка утрималася від проголошення «нової зовнішньої політики». Оскільки, за ст. 85-5 Конституції України, Вер­ховна Рада «визначає засади зовнішньої політи­ки», тоді як Президент (ст. 106-3) «здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України», а Кабінет Міністрів (ст.115-1) «здійснює зовнішню політику».

Засади свого зовнішньополітичного курсу Пре­зидент Віктор Ющенко оголосив на Майдані Не­залежності в Києві у зверненні до українського народу у день інавгурації 23 січня ц. р.: «Ми буде­мо сучасною нацією — у динамічному глобально­му світі станемо рівними серед рівних (...) Ук­раїнці посядуть гідне місце у спільноті народів. Україна не буде ні буфером, ні полем чиїхось зма­гань. Ми готові поважати інтереси інших держав. Але для мене, як і для вас, національні інтереси України є понад усе!

Ми добром і повагою вітаємо всіх наших сусідів і на Сході, і на Заході. Я буду все робити для розвит­ку стабільного співробітництва з усіма країнами. Україна стане надійним партнером у боротьбі зі старими і новими загрозами: тиранією, війною, бідністю, природними лихами і тероризмом. Спіль­ний пошук шляхів до безпеки і процвітання — це і українська відповідальність. Ми готові до неї.

Наш шлях у майбутнє — це шлях, яким іде Об'єднана Європа. Ми з її народами належимо до однієї цивілізації, поділяємо одні цінності. Історія, економічні перспективи, інтереси людей дають чітку відповідь на питання — де нам шука­ти свою долю. Наше місце — в Європейському Союзі. Моя мета — Україна в Об'єднаній Європі.

У Європі — історичний шанс України розкрити свої можливості. Наша національна стратегія — йти до мети сміливо, прямо і наполегливо. Євро­пейські стандарти стануть нормою у соціальному житті, економіці і українській політиці. Кожен крок до Європи — це нові можливості для мільйонів українців.

Ще недавно вступ до Євросоюзу багатьом зда­вався дуже далекою перспективою. Але вільні європейські народи не раз прискорювали час. Символами швидких змін стали уламки Берлінської стіни, круглий стіл у Варшаві і наш Майдан у Києві. Україна відкриває історію Євро­пи третього тисячоліття. Ми — вже не узбіччя Європи. Ми знаходимось у центрі Європи» [4].

Таким чином, Президент проголосив пріоритет національних інтересів України і водночас заявив про мету вступу до Європейського Союзу.

Основою зовнішньополітичної діяльності виз­начено європейську та євроатлантичну інтег­рацію і в документі «Пріоритетні завдання Міністерства закордонних справ України на 2005 р.» [4]: «В основі євроінтеграційних дій Ук­раїни повинен стояти План дій Україна — ЄС, що має адекватно відповідати сучасним реаліям на­ших відносин з ЄС і містити завдання, реалізація яких виведе Україну на якісно новий рівень відносин з цією організацією. МЗС продовжува­тиме активну політико-дипломатичну роботу, щоб забезпечити досягнення конкретних, поетап­них результатів у переговорному процесі з ЄС. Поточними індикаторами поступу цієї роботи має стати втілення таких цілей, як набуття Україною статусу держави з ринковою економікою, завер­шення переговорів про вступ України до СОТ і початок роботи над створенням зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Українська дипло­матія зосередиться на встановленні якісно нових, динамічних і взаємовигідних відносин з Брюссе­лем, Лондоном, Парижем, Берліном, Римом і всіма європейськими столицями, зацікавленими у зміцненні загальноєвропейського політичного, економічного, культурного і безпекового просто-ру(...) У цьому контексті українська дипломатич­на служба послідовно дбатиме про розвиток тісного співробітництва держави з Північноат­лантичним альянсом. Це передбачатиме системну роботу як на політичному рівні, так і на рівні без­пеки».

Окремим завданням МЗС визначив зовнішньо­економічну активність як «гарантію процвітання держави, її енергетичної безпеки, створення но­вих робочих місць»: «В умовах ринкової еко­номіки місія Міністерства закордонних справ — допомогти українським виробникам встановити контакт із зарубіжними партнерами, а також сприяти в приході іноземного капіталу в нашу державу. МЗС надаватиме системну підтримку розвитку та зміцненню національного виробничо­го потенціалу шляхом забезпечення позитивного іміджу та інвестиційної привабливості України. Дипломати візьмуть участь в організації спеціа­лізованих міжнародних конференцій, зокрема в інвестиційному форумі “Український Давос”; у просуванні вітчизняних ноу-хау і послуг на нові ринки збуту, насамперед у сферах авіа- та судно­будування, космічних досліджень, інформатики. Зважаючи на значну залежність України від одно­го джерела постачання енергоносіїв, пріоритетом має стати диверсифікація шляхів і джерел їх над­ходження в Україну. МЗС сприятиме вирішенню цього питання через підтримку українських профільних компаній в роботі як на ринках країн Перської затоки та Африки, так і інших регіонів».

На своїй першій прес-конфренції для засобів масової інформації міністр закордонних справ Борис Тарасюк, оголосивши про «формулу ново­го Тарасюка», заявив: «В основі наших дій будуть лише національні інтереси. Наша політика буде ні “прозахідною”, ні “просхідною”, а “проукраїнською”. Перш за все це будуть інтереси українсько­го громадянина, його бажання жити в спокійному і доброзичливому навколишньому середовищі. У нас є конкретні завдання, які полягають в наступ­ному.

По-перше. Необхідно втілити в життя цілісну концепцію добросусідства. Насамперед йдеться про Російську Федерацію. Президент України Віктор Ющенко поставив конкретні завдання пе­ред зовнішньополітичним відомством. Як підкреслив Президент, Європа не чекає Україну з трьома валізами проблемних відносин з РФ. Ми не бачимо альтернативи зміцненню добросусідсь­ких, конструктивних, партнерських взаємин з Російською Федерацією. Моя настанова чітка — робити все можливе, щоб атмосфера цих відносин була конструктивною.

Безперечно, не можу не згадати і про взаємини стратегічного партнерства з Варшавою. Унікаль­ний приклад співробітництва має бути переведе­ний і на інші сусідні з Україною держави. Це Угорщина, Словаччина, Білорусь, Туреччина, Ру­мунія, Молдова.

По-друге. Пріоритетним завданням буде євро­пейська та євроатлантична інтеграція. Ми будемо відходити від декларативності і переходитимемо до конструктивних заходів задля того, щоб наші партнери пересвідчувалися в тому, що постала но­ва Україна, постав новий партнер.

По-третє. Ми проводитимемо активну регіо­нальну політику, використовуючи вигідне гео-політичне, стратегічне розташування України. Україна повинна набути статусу регіонального лідера внаслідок проведення такої регіональної політики.

По-четверте. Робитимемо все для того, щоб відновити стратегічне партнерство зі Сполучени­ми Штатами Америки і систематизувати відноси­ни з цією провідною країною світу. Діалог між Україною та США матиме особливе значення для України.

По-п'яте. Продовжуватиметься активна міжна­родна діяльність в рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Ми братимемо активну участь в подо­ланні та боротьбі з глобальними викликами, врегу­люванні заморожених конфліктів. Особливий на­голос буде зроблено на врегулюванні придністровської проблеми в Республіці Молдова.

Ми зацікавлені в розвитку економічних, політичних взаємин з країнами віддалених регіонів Азії, Африки та Латинської Америки» [4].

Підсумовуючи, можна визначити такі зовнішньополітичні цілі нового українського керівництва (за ступенем амбітності проголоше­них намірів):

1)   набуття статусу регіонального лідера;

2)   інтеграція до європейських та євроатлантич­них структур;

3)    стратегічне партнерство із США як із «провідною державою»;

4)   стратегічне партнерство з Польщею та підви­щення до такого ж рівня відносин із іншими країнами-сусідами;

5)   концепція добросусідства із Російською Фе­дерацією.

Щодо відносин із Росією, то вже через два дні українське керівництво оголосило ідею «відносин у трикутнику Європейський Союз — Україна — Російська Федерація» із умовою, що цей «трикут­ник віднині стане рівностороннім», оскільки «Ук­раїна — не полігон геополітичних змагань між ЄС, США та Росією» [5].

Одразу відзначимо, заявка на роль регіонально­го лідера викликає чимало запитань. Оскільки, виявляється, на це відверто претендує принаймні одна сусідня держава. Як писала впливова фран­цузька газета, «Чорне море стане новим Серед­земноморським», впевнено заявляв президент Румунії Трян Башеску у березні, через три місяці після перемоги, до якої він прийшов під помаран­чевим прапором подібно до свого українського колеги Віктора Ющенка. Заявивши, що він віддає перевагу вісі Вашингтон — Лондон — Бухарест, румунський президент висловлює намір стати по­середником між країнами ГУАМу, НАТО та Євро-союзом (...) У цьому новому контексті Румунія, котра якраз оголосила про розміщення чотирьох американських військових баз на румунському узбережжі Чорного моря, стала об’єктом найбіль­шої зцікавленості США» [6]. За даними газети, саме американські неоконсерватори — або ж «яст­руби», на рахунку яких війна в Іраку — підтриму­ють румунського президента. Курує країну такий собі Брюс Джексон, формально голова організації «Комітет США з питань НАТО», за даними газети, до правоконсервативної аналітичної групи під назвою «Проект для Нового американського століття». Про роль Румунії як лідера регіону Джексон говорив на слуханнях у Сенаті США.

Серед першочергових кроків Україна оголосила і про висунення власного плану врегулювання придністровської проблеми. Причому, міністр Б. Тарасюк висловився категорично негативно про режим у Тирасполі: «Для України При­дністров'я — це “чорна дірка” Європи по сусідству з нами, нашими кордонами, де злидарюють сотні тисяч і збагачуються одиниці. Це одне з найваж­ливіших питань національної безпеки України. Впевнений, що і Росії стратегічно невигідне існу­вання цього та інших маріонеткових режимів, які стоять на заваді створенню об'єднаної Європи без ліній поділу, без подвійних стандартів» [6].

Не менш гостро міністр висловився і на адресу Білорусі, хоча і не назвав її: «Настав час чесно визнати, що в Європі залишилася одна закрита авторитарна країна» [6].

ЧИ Є МОРАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВ НОВИМ ЧИННИКОМ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Проблема моралі у зовнішній політиці або мо­ральності цієї політики активно дискутується ос­танні п’ятдесят років. Точкою відліку можна вва­жати поділ Європи на «комуністичний Схід» та «вільний Захід», встановлення «залізної завіси» та оголошення «холодної війни». Звернімо увагу на ці терміни, які ввели в обіг політики, і які після цього міцно утвердилися у медіа-лексиконі.

Мораль у політиці можна розглядати як:

а)  систему визначених принципів та норм по­ведінки;

б)  універсальні принципи, прийнятні для біль­шості членів суспільства;

в)  не просто правила, а вимоги, що їх необхідно виконувати.

Проблему взаємовідносин політики і моралі на­магалися вирішити ще Платон, Арістотель, Фома Аквінський, а також Макіавеллі, Кант, Гегель та інші. Судження були часом полярні: мораль або домінувала над політичною доцільністю, або її повністю підпорядкували політичній меті, або ж ці дві категорії розглядалися як несумісні чи про­тилежні.

На початку ХХ століття виникли дві течії в політичній практиці європейських держав, які визначають як ліберальну та реалістичну. Дис­кусія між представниками цих течій, що триває й нині, зосереджена на трьох питаннях:

1. Що таке мораль у дипломатії?

2. Як концепція прав людини співіснує із зовнішньополітичними завданнями держави?

3. Нарешті, чию правоту підтверджує перебіг історії: лібералів чи реалістів?

Ліберали переконують, що історія на боці дот­римання універсальних прав людини і що західні демократії (передусім США та Британія) повинні бути рушійною силою у вирішенні цієї проблеми. Для лібералів не існує різниці між мо­раллю особи та мораллю суспільства. Те, що не є прийнятним у діях особи, не є прийнятним і для дій держави. У Британії першим речником цих ідей був лідер ліберальної партії Вільям Айворд Гледстоун. У 1876 р. його приголомшили повідомлення про звірства турків в окупованій Болгарії. Гледстоун ініцюював та очолив широку пропагандистську кампанію у вигляді демон­страцій і серій газетних памфлетів за європейсь­ку інтервенцію на Балкани. Головним опонентом Гледстоуна був прем’єр-міністр консервативного уряду Бенджамін Дізраелі, прихильник іншої течії — реалізму у зовнішній політиці. Поза очі Дізраелі називав Гледстоуна «непринциповим маньяком», а на публіці всіляко спростовував га­зетні публікації про жорстокість турецьких оку­пантів. Головним аргументом Дізраелі були національні інтереси Британії (на переконання американського історика Шлезінгера, категорія «національні інтереси» є надійним компасом у міжнародній політиці). Уряд Дізраелі виправдо­вував поблажливе ставлення до Туреччини не­обхідністю протистояти військово-політичній машині Росії. Британський посол у Туреччині усіляко наполягав на думці, що британські інте­реси «не повинні страждати від сумнівів, скільки людей загинуло: 10 тисяч чи 20 тисяч» [7].

У сучасній американській політиці президент Джиммі Картер першим відкрито проголосив пріоритет прав людини і дистанціював Америку від найбільш одіозних режимів — союзників («клієнтів») США. Але їхнє подальше повалення опоненти Картера назвали свідченням слабкості його зовнішньої політики та помилковості пріоритетів прав людини у зовнішній політиці взагалі. Тому перемогу Рональда Рейгана сприй­мали як поверенення до влади реалістів.

Із проблемою моралі у зовнішній політиці тісно пов'язана і проблема «подвійних стандартів», до яких вдаються провідні держави у ставленні до недемократичних режимів, беручи під захист со­юзників (або поблажливо до них ставлячись) та запроваджуючи санкції та обструкції до своїх противників. У цьому контексті дослідники тра­диційно наводять численні приклади «подвійних стандартів» політики Франції та Британії щодо своїх колишніх колоній.

Цікаво,  що  напередодні  американсько-британської інтервенції в Ірак 2002 р. у дискусію лібералів і реалістів вступила тоді ще радник аме­риканського президента із питань національної безпеки, а нині держсекретар Кондоліза Райс (во­на змінила на цій посаді поміркованого Коліна Павела), яка намагалася переконати про існуван­ня суто морального чинника в американській інтервенції та окупації Іраку. Але її аргументи серйозно ніхто не сприйняв, і зрозуміло чому.

Водночас, як справедливо зазначає південноаф­риканський дослідник Грег Міллс, «комбінація мо­ралі із прагматичними завданнями зовнішньої політики становить проблему для будь-якої держа­ви» [8], а на прикладі дипломатії власної країни після повалення расистського режиму апартеїду доводить, що «був (і буде в майбутньому) ступінь напруги між вимогами моралі, що дає народження новій нації, та потребами “реальполітік” у вироб­ленні та реалізації зовнішньої політики» [8, p. 298].

Вже згадані вище перші заяви нового українсь­кого керівництва засвідчили про прагнення внес­ти «моральний імператив» у зовнішню політику. І невдовзі МЗС України вдався до перших кроків.

У спільній декларації президентів Ющенка і Буша у Вашингтоні під час робочого візиту до США українського лідера на початку квітня ц. р. сторони проголосили, що разом підтримувати­муть просування свободи в Білорусі та на Кубі. Цікаво, що в англійському тексті на вебсайті пер­шою у переліку стояла Білорусь. Натомість, у пе­рекладі українською, розміщений на вебсайті по­сольства США в Києві, першою поставили Кубу. Ця сентенція викликала справжній скандал у відносинах Києва і Гавани. Урядова делегація Ку­би, яка якраз перебувала в Києві, на знак протес­ту перервала візит і відлетіла до Гавани. Кубинсь­ка сторона передала МЗС України ноту протесту. Заступник міністра закордонних справ Куби Гу-меліо Кабайєро назвав «зрадою» поведінку керівництва України [9]. Сталася і трагедія. Після отримання ноти в МЗС Куби Посол України, ві­домий вчений і справжній ентузіаст українсько-кубинського співробітництва, Вадим Пащук по­мер внаслідок інфаркту. Офіційний Київ спершу намагався залагодити конфлікт. У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що високо цінують дружбу із Кубою, і тому саме як «друзі відверто говорять про проблеми» (як сказано в коментарі МЗС). Але заступник міністра Олег Шамшур вже говорив викликаному до МЗС ку­бинському послові Хуліо Гармендія, що реакція Куби «неадекватна» [4]. Скандал стався тоді, ко­ли на самій Кубі міністр охорони здоров'я Ук­раїни Микола Поліщук дякував за безкоштовне лікування близько 20 тисяч українських дітей упродовж 15 років в рамках програми «Діти Чорнобиля». Представниця Міністерства охорони здоров'я України Раїса Мавсеєнко заявила жур­налістам, що «у світі немає іншої настільки ре­зультативної програми, що дала дітям нову надію». Як повідомляла прес-служба вітчизняно­го Міністерства охорони здоров'я, Микола Поліщук (до речі, до призначення міністром був депутатом фракції «Наша Україна»), зокрема зая­вив: «Скільки пам'ятаю, наша країна підтримува­ла щирі відносини з вільною Кубою. Свого часу ми були раді й горді за дружній народ, який заво­ював свободу, чия країна стала першою й досі єди­ною в західній півкулі соціалістичною державою. Ми підтримували Республіку Куба у важкі часи Карибської кризи, надавали матеріально-тех­нічну, гуманітарну й освітню допомогу братсько­му народу, відстоювали його інтереси перед світо­вою спільнотою» [10].

А спікер Верховної Ради Володимир Литвин у Києві запевняв кубинську урядову делегацію, що Україна буде підтримувати Кубу у міжнародних організаціях.

Показово, що кубинські дипломати пояснюва­ли, що не проти обговорення будь-яких проблем, але Україна до того ніколи не ставила це питання для обговорення власне із самою Кубою. І тут дійсно можна запитати, чому для того, щоб вису­нути вимоги моральної площини, офіційному Києву знадобилося робити це у зв'язці із США, які десятиліттями здійснюють економічну блока­ду Куби, що неодноразово засуджувалося міжна­родною спільнотою, а не разом із Європейським Союзом, про гармонізацію політики з яким багато говорять урядовці, який якраз перед подіями повністю нормалізував відносини із Гаваною і до­мовився про діалог щодо стану із правами люди­ни на острові.

Подальші події підтвердили побоювання ку­бинців, що скандальна сентенція в спільній заяві Буша і Ющенка була невипадковою і пов'язана з намаганнями США провести в Комісії ООН з прав людини 14 квітня ц. р. резолюцію із засуд­женням Гавани. До речі, представник України в цій комісії займає посаду заступника голови. Тра­диційно український представник роками голосу­вав проти спроб провести антикубинські резо­люції (і всі вони провалювалися). Як говорили тоді автору на правах анонімності посвячені, в світлі українсько-американської заяви Україна утримається під час голосування.

Напередодні дня голосування МЗС України — знову у жанрі коментаря — зазначив, що обіцянка просувати свободу на Кубі і в Білорусі у спільній заяві президентів України і США є «конкретним відображенням нових зовнішньополітичних ак­центів України». І попередило про «зміну позиції делегації України на нинішній сесії Комісії ООН з прав людини» [4]. Але 14 квітня Україна навіть не утрималася, а проголосувала за прийняття ан-тикубинської резолюції. Сама ж резолюція пройшла із перевагою у чотири голоси — через те, що кілька країн, які до того теж голосували проти засудження Куби, цього разу утрималися. Проти резолюції голосували, зокрема, Росія, а також такі регіональні лідери як Китай, Південна Африка, Малайзія. Як заявив після голосування представ­ник Китаю Ша Зуканг, «США роками змушують інші країни висувати такі резолюції і боротися за них, тим самим ввергаючи Комісію в хаос» і «Ку­ба втратила кілька голосів, але завоювала багато людських сердець» [11].

Показово, що того ж дня Україна утрималася під час голосування резолюції «Про ізраїльську практику щодо прав палестинців на окупованих палестинських територіях». Ця резолюція (і вона пройшла завдяки більшості тих, хто проголосував «за» — 29, «проти» — 10) «засудила Ізраїль за ви­користання сили проти палестинських цивільних, що призвело до великої кількості смертей, пора­нень, масового руйнування помешкань, власності, сільськогосподарських угідь (...) зобов'язала Вер­ховного комісара ООН із прав людини вимагати негайного звільнення затриманих палестинців, включно з дітьми, жінками і хворими, та вимагати розслідування відомих випадків тортур та пе­реслідувань і притягнення до суду причетних до цього ізраїльських офіцерів» [11].

Напевно, буде риторичним запитанням: чи відповідає проголошеним «новим акцентам» у зовнішній політиці, які нібито віднині ґрунтують­ся на вимогах до інших держав поважати права людини, рішення утриматися під час голосування за резолюцію на захист прав окупованого палес­тинського народу?

Ще у розпал «кубинського скандалу» міністр Борис Тарасюк визнав, що сентенцію про «просу­вання свободи» було включено за пропозицією США. І на пряме запитання кореспондентки газе­ти «День», чому для биття обрали Кубу, а не Турк-меністан чи іншу країну, простодушно відповів: «Річ у тім, що резолюцій з приводу названих вами країн немає на розгляді Комісії з прав людини ООН» [12]. Точніше було б сказати, тому що США не висувають таких резолюцій. Дійсно, поп­ри величезну кількість критичних публікацій у світовій пресі та заяв правозахисних організацій, режим у Туркменістані ніколи не наражався на гнів Вашингтону. Ба більше, політика США до Туркменбаші відверто сприятлива — ще у 1993 р. США скасували щодо цієї країни поправку Джек­сона — Веніка, про що Україна, до речі, принизли­во благає роками, мало того, надали режим найбільшого сприяння в торгівлі. І пояснення цьо­му очевидне: Туркменістан не тільки має великі запаси енергоносіїв, а відіграє важливу роль у створенні та використанні транспортних кори­дорів для енергоносіїв. Тобто прагматизм і розра­хунок узяли гору над мораллю.

Не буде занадто категоричним підсумувати, що українському керівництву не вдалося віднайти згадану вище «комбінацію моралі із прагматичними завданнями». Є очевидним, що антикубинський демарш Києва було здійснено на догоду Вашингтону із розрахунком отримати позитивні відповіді на так званий «список Ющенка» (перелік прохань, виголошений Пре­зидентом у Конгресі США під час свого візиту): від скасування дискримінаційної поправки Джексона — Веніка до залучення України до 16 країн, переважно африканських, що отримують американську допомогу «для подолання злиднів».

(Далі буде)

Література

1.  Із виступу Дж. Картера на конференції CNN 31 травня — 2 червня 2001 р. в Атланті.

2.  Mills, Greg, 2000: The Wired World. South Africa, Foreign Policy and Globalisation, The South African Institute of International Affairs. P. 72–3.

3.  Al Ahram, 7–13 April 2004.

4.  Цит. за веб-сайтом Міністерства закордонних справ України www.mfa.gov.ua.

5. Виступ Б. Тарасюка на конференції «Україна, Росія, Європейський Союз: виклики та можливості для нових відносин». — Київ, 10-го лютого ц. р. www.mfa.gov.ua.

6. Lе Monde, 5 Avril 2005.

7. Цит. за Economist, 12 April 1997. P. 25.

8. Mills, Greg, 2000. P. 263.

9. Новини 5-го каналу. www.5tv.com.ua

10. День, — 2005. — 7 квітня.

11. Цит. за: вебсайтом Коміссії ООН http://www.unhchrch/huricane/huricane.nsf/newsroom

12. День. — 2005. — 9 квітня.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту