головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсДемографічний підтекст проекту ЄЕП

Євген ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ,
політолог

ВИМИРАЮЧА РОСІЯ

Натомість інший важливий ас­пект ЄЕП, чомусь майже обійдений увагою українських політиків і фахівців із проблем національної безпеки, стосується демографічно­го підтексту цього московського проекту. Нині ні для кого не є таємницею, що Росія вимирає. Не набагато краща, звичайно, ситуація і в Україні, де темпи депопуляції навіть дещо вищі, ніж у Росії. Од­нак суттєва відмінність між нами полягає в тому, що в нинішній РФ одночасно збіглося в часі декілька несприятливих демографічних тен­денцій, які в 90-х роках набули не-контрольованого характеру і тепер прямо загрожують самому її існу­ванню.

У дискусіях, які розпочалися в українському суспільстві відразу ж після ратифікації угоди про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП), як правило, обговорювались лише політичні та економічні наслідки. Опозиція твердила, що ЄЕП ще далі віддалить Україну від Європи і зруйнує українську економіку, влада ж в особі М. Азаро­ва запевняла, що після вступу в ЄЕП Росія заллє нас дешевими енергоносіями й сировиною, а жити нам після цього стане ще веселіше...

По-перше, Росія вирізняється низьким, європейським рівнем на­роджуваності й афро-азійським рівнем смертності населення пра­цездатного віку. По-друге, харак­терним є специфічне російське ноу-хау — прогресуюче вимирання титульної нації. Внаслідок цього в Росії з кожним роком зростає пито­ма вага азіатських народів і вона стає дедалі менше слов'янською. Третя особливість — це вкрай не­сприятливі внутрішні міграційні процеси. У результаті прийшле слов'янське населення покидає російські Північ і Далекий Схід, які поступово заселяються нелегаль­ними мігрантами з перенаселеного Китаю. І нарешті, четверта особливість полягає в гігантському демографічному вибуху в суміжних із РФ країнах Азійсько-Тихоокеансь­кого регіону (АТР), особливо в Китаї. Це ство­рює колосальний демографічний тиск на російські Далекий Схід і Примор'я.

З часу останнього перепису, 13 років тому, в РФ народилося 20,5 млн, а померло 28 млн чо­ловік. «У світі існує лише декілька країн, насе­лення яких вимирає такими ж темпами, — ска­зав президент Інституту націології Ігор Суз-дальцев. — Дві з них розташовані в Африці, причому одна — Ботсвана, в якій 30% населен­ня інфікована СНІДом. Та швидкість, з якою вимирає населення Росії, характерна скоріше для воєнного часу, ніж для мирного періоду. Пе­репис 2002 року показав, що ми перебуваємо в глухому куті, з якого потрібно терміново шука­ти вихід» [1].

Оскільки немає жодної надії на те, що демо­графічну ситуацію вдасться покращити власни­ми внутрішніми резервами, нинішнє російське керівництво має намір рятувати державу за ра­хунок зовнішньої міграції, зокрема із сусідніх України, Білорусії і Північного Казахстану. Й одне із завдань ЄЕП, яке ніде і ніколи не афішу­валось ані в російській, ані в європейській політичній аналітиці, — це стимулювання міграційних потоків з України на суміжні з Ки­таєм території Далекого Сходу. Спробуємо це обґрунтувати.

«ЦЕ ОБВАЛ»

Російська імперія втратила після розпаду Со­юзу чверть території, половину населення і по­ловину ВНП. Значно вищий рівень життя росіян в європейській частині РФ порівняно з країнами СНД вдається утримати лише завдя­ки сприятливій кон'юнктурі цін на нафту. Нині Росія — це більш північна і більш азійська країна, ніж за часів Петра I.

Упродовж ХХ ст. населення Росії змен­шується вже вчетверте. Однак, на відміну від трьох попередніх випадків (Перша Світова і Громадянська війни, штучний голодомор і ко­лективізація, Друга Світова війна), причини нинішнього скорочення населення винятково демографічні. Різке падіння народжуваності прогнозувалося ще 20 років тому, але публічного характеру проблема набула лише останніми роками. Російські й зарубіжні демо­графи одностайно констатують яскраво вира­жену тенденцію до її загострення і передбача­ють різке зменшення натурального приросту населення РФ.

За висновками експертів ООН, у 2025 році населення Росії складатиме 138 млн осіб. Пе-симістичніший прогноз Держкомстату РФ пе­редбачає зменшення населення Росії до 130 млн осіб вже у 2016 році. Однак, як стверджують де­мографи, насправді реальний процес депопу­ляції відбувається набагато швидше. Так, Є. Андрєєв прогнозує зменшення чисельності громадян Росії через 50 років до 93 млн. Варто наголосити, що в ці розрахунки закладено по­тенційний міграційний приріст. А без май­бутніх мігрантів населення Росії зменшиться на той час наполовину, тобто до 70 млн осіб.

Російські експерти вже давно дійшли виснов­ку, що країна не здатна вирішити цю кризу, спи­раючись лише на власний потенціал. Тож вирішального значення в державній демо­графічній політиці РФ надається міграційному чиннику. Варто зауважити, що саме імміграція (найбільша у 1994 р. — 810 тис.) і є тим факто­ром, який дещо поліпшує важкі демографічні показники РФ. Проте міграція із сусідніх країн має вкрай ненадійний характер.

Ось висновки праці «Стратегія для Росії», на­писані експертами Ради зовнішньої і оборонної політики (СВОП) під керівництвом С. Карага­нова:

«Після 2005 року в Росії прогнозується стрімке природне падіння кількості працездат­ного населення, яке може сягнути 1 млн осіб на рік. Це не просто скорочення, це обвал. Робоча сила буде одним із найдефіцитніших, якщо не найдефіцитнішим ресурсом у Росії. На корот­кий проміжок (3–4 роки), падіння працездатно­го населення може дещо компенсуватися шля­хом підвищення пенсійного віку, проте такий крок призведе до ще стрімкішого зменшення працездатного контингенту в майбутньому. Як­що Росія почне стабільно виходити з еко­номічної кризи, єдиним джерелом поповнення її трудових ресурсів може стати лише імміграція. Отже, перспективна міграційна політика Росії — це, передусім, імміграційна політика» [2].

До сказаного додамо, що підтримувати стабільний потік мігрантів у Росію на потрібно­му рівні можна двома способами: або створюва­ти для них привабливий клімат в самій Росії, або цілеспрямовано організовувати нестерпні економічні і політичні умови в країнах-донорах. Без сумніву, експерти СВОП у своїх прогнозах враховували обидва варіанти стимуляції зовнішньої міграції в Росію.

ЗАВЕЛИКА РОСІЯ

Інша, не менш серйозна, проблема, з якою зіткнулася Росія на початку ХХІ ст. — це вкрай нерівномірний розподіл її людських ресурсів по регіонах. Стан справ виглядає так: загальна площа сучасної РФ становить понад 17 млн кв. км., а населення — 145924,9 тис.

В Європейській частині Росії, загальна площа якої складає 25,2% від загальної площі РФ (4309,5 тис. кв. км ), мешкає 114752 тис. В Азіатській частині, на яку припадає 74,8% тери­торії РФ (12765,9 млн тис. км ), — 31172,9 тис. осіб. Щільність населення в Європейській час­тині — 26,6 особи на 1 кв. км, а за Уралом — 2,4. Ще більша проблема — це райони Крайньої Півночі і прилеглі до них території, які займа­ють 11900 млн кв. км (69,7%) і на яких прожи­ває 11533,5 тис. осіб. Тут щільність населення складає менше 1 особи на кв. км.

Нам лишається додати, що з протилежного боку кордону, в Китаї, щільність населення перевищує 130 осіб на 1 кв. км. Зрозуміло, що та­кий величезний перепад демографічного по­тенціалу створює на кордоні колосальну на­пругу, яка рано чи пізно закінчиться екс­пансією на новий життєвий простір. З чийого боку вона йтиме і якого буде кольору — пояс­нювати зайве.

Ця похмура картина російської демографії бу­де неповною без такого важливого фактору, як внутрішня міграція в Росії.

Характерною рисою внутрішньої міграції Російської імперії як у царський, так і в ра­дянський період була її спрямованість із заходу на схід. Особливого динамізму і розмаху цей процес набув за часів Сталіна і в 60-х роках ХХ ст. Так, із 1926 по 1959 рік населення Західного Сибіру зросло в 1,5, Східного Сибіру — в 2, а Далекого Сходу — в 3 рази. З 1959 по 1989 рік населення північних регіонів Сибіру і Далекого Сходу збільшилося з 1,9 млн до 4,8 млн, а південних прикордонних районів Сибіру — з 20,6 млн до 27,3 млн осіб.

Зрозуміло, що цей стрімкий процес у винят­ково несприятливих природних умовах відбу­вався не завдяки натуральному приросту, а шляхом міграції. Донором для Зауралля висту­пав захід СРСР, зокрема — Україна. З моменту освоєння Сибіру в ХVI — XVII ст. міграція йшла із заходу на схід, а ресурси — у протилеж­ному напрямку.

Ця картина різко змінюється після 1991 року. Розпад СРСР та розрив економічних і політич­них зв'язків викликали зворотні тенденції: вперше з доби освоєння Сибіру і Далекого Схо­ду в XVI–XVII ст. міграційні потоки поверну­лись у протилежному напрямку. Лише за 10 років існування нової Росії вони призвели до надзвичайно важких наслідків. Уперше від часів свого заселення Далекий Схід почав утра­чати населення.

Отже, нині територія Росії за Уралом, як твер­дять фахівці, перетворилась у зону суцільного відтоку населення.

У 2004 році Росія покинула свої військові ба­зи на Кубі і В'єтнамі і, за винятком постра­дянських країн і Сирії, нині їх за кордоном не має. Тенденція до згортання російської вій­ськової присутності в світі має суто еко­номічну причину. Однак зараз Москві важко утримувати не лише закордонні військові ба­зи, але й регулярну армію в самій Росії. Ми є свідками прогресуючої деградації Збройних сил РФ. Нездатність федеральних військ наве­сти «конституційний порядок» у невеликій Чечні, яка перетворилася для Москви в новий Афганістан, свідчить про глибоку кризу не лише силових структур, але й Російської держа­ви в цілому.

Як це не парадоксально звучить, територія РФ завелика для її нинішнього економічного і демографічного потенціалу. З кожним роком Росія має дедалі більші проблеми з комплекту­ванням особового складу і матеріально-технічним забезпеченням своїх військових гарнізонів на Півночі та Далекому Сході. Про­гресуюча депопуляція Азіатської частини РФ і очікувана експансія китайців ставить російське керівництво перед надзвичайно гострою про­блемою: як забезпечити солдатами й офіцерами свої гарнізони за Уралом.

Якщо нинішні демографічні тенденції і на­далі збережуть існуючий характер та динаміку, через 30–40 років федеральні війська вище 60-ї паралелі опиняться в практично безлюдній місцевості, а на півдні своєї країни — в чужому морі китайської людності, тобто на безумовно недружній території. Вартість утримання та­ких гарнізонів різко зросте — з відповідними наслідками для російської економіки. І, голо­вне, армія, не маючи навколо себе безпосеред­нього об'єкту захисту, цивільного російського населення, втратить мотивацію своєї діяль­ності і сенс самого існування. Результат — падіння дисципліни, розклад і деградація осо­бового складу, що вже спостерігалося в серед-ньоазійських гарнізонах, зниження боєздат­ності. Далі — скорочення цих гарнізонів до символічної кількості і поступова фактична втрата контролю Центру над цими тери­торіями.

Усвідомлюючи небезпеку хронічного недобо­ру призовників для ЗС РФ, Дума прийняла за­кон про контрактний набір іноземних громадян у російську армію, надіючись на слов'янську діаспору в північному Казахстані, Україні й Білорусії. Однак серед слов'ян виявилося неба­гато бажаючих за декілька сотень доларів на місяць повоювати в Чечні. А гучно розрекламо­вана кампанія тихо спочила в Бозі.

ЗАПРОГРАМОВАНА ДЕПОПУЛЯЦІЯ

Нестабільність демографічної ситуації в Росії доволі чітко продемонстрував останній перепис населення 2002 року, підсумки якого навіть російські фахівці вважають сфальсифіковани­ми. Відповідно до результатів, отриманих Держкомстатом у ході перепису, в Росії прожи­ває 145,3 млн чоловік [3]. Це на 2 млн чоловік більше, ніж прогнозували демографи. «Різниця між очікуваною величиною і озвученою Держ-комстатом занадто велика, щоб її можна було списати на погрішність», — заявив керівник Центру з вивчення проблем народонаселення ІНП РАН В. Єлізаров.

Демографи не виключають, що має місце зви­чайна приписка. «Як видно, Держкомстат відчуває певний острах надати не ті дані, на які очікує уряд, — вважає В. Єлізаров. — Ус і пам'ятають 1937 рік, коли результати перепису виявилися не такими, як очікувалися: вони бу­ли засекречені, а організатори перепису розстріляні» [4].

Варто відзначити, що у російській пресі після перепису 2002 року з'явилася низка доволі жорстких публікацій і коментарів, які роз­повідають про технологію і причини фаль­сифікації перепису. Так, російська газета «Но­вые Известия» несподівано опублікувала попе­редні дані перепису, що ставлять під сумнів офіційні результати. Якщо вірити цим даним, нині в Росії живе більше китайців і в'єтнамців, ніж казахів, таджиків, узбеків, туркмен, кир­гизів, грузин і молдован, разом узятих, — понад 4 млн чоловік [5]. За прогнозами спеціалістів, до 2015 року кожний четвертий мешканець РФ буде китайцем.

Завідувачка лабораторією міграції Інституту народногосподарського прогнозування РАН професор Ж. Зайончковська не виключає при­писок до чисельності титульного населення в більшості республік: «Після двох воєн і багато-численних утрат в Чечні не може проживати 1,3 млн осіб. Спеціалісти нашого інституту зай­маються демографічними прогнозами. Вже по­годжено з Держкомстатом, що остаточні дані по Чечні будуть зменшені на декілька сот ти­сяч» [5].

Хай читач сам вирішить, чи можна після та­ких заяв довіряти офіційній російській статис­тиці і демографії. Натомість безсумнівним, на наш погляд, є той факт, що російська демо­графічна реальність виявилась настільки по­хмурою і загрозливою для безпеки держави, що Москві не лишилося нічого іншого, як просто засекретити реальний стан речей.

Судячи з усього, нинішнім російським аналітикам і експертам, які займаються стра­тегічними проблемами розвитку Росії, вдалося переконати Кремль, що радянська політика штучного заселення Російської Півночі хибна з точки зору використання й так недостатнього демографічного ресурсу країни. Більше того — є смертельною для національної економіки. Ри­зикнемо припустити, що вони вже давно усвідо­мили: за прогресуючої депопуляції всередині Росії і демографічного вибуху в сусідньому Ки­таї і в країнах АТР, утримати контроль над нинішньою територією за Уралом можна лише частково і лише протягом доволі незначного періоду — максимум 50 років.

Практично це означає, що в перспективі за Уралом, унаслідок природного вимирання і внутрішньої міграції, відсоток слов'янського населення неухильно зменшуватиметься, а чи­сельність азійського — збільшиться. Натомість ця територія, коли будуть повністю вичерпані енергоносії і корисні копалини, отримає віднос­ну незалежність від Москви* і з часом перетво­риться у формально незалежну державу. Без природних ресурсів і слов'янського населення [6]. А далі — справа за Китаєм.

Цим і пояснюється той факт, що всі соціальні і економічні програми сибірських науковців, спрямовані на стримання відтоку населення з Сибіру, послідовно і цілеспрямовано торпе­дують Центр. Наприклад, новосибірські фахівці, які традиційно займаються укладан­ням таких програм, пропонують Уряду РФ розробити спеціальні Федеральні програми для міграції російського і слов'янського населення, капіталів і технологій з європейської частини РФ у Східний Сибір і на Далекий Схід, створюючи особливо сприятливі умови для приватної економічної діяльності, на зразок офшорних зон із спеціальним режимом оподаткування та господарювання. Новосибірськ пропонує також забезпечити повний контроль над імміграційними потоками з Китаю шляхом запрова­дження квот на певні види професій, виходячи з доцільності та потреб народного господарства. Однак, якщо уважно ознайомитись із станом реалізації Федеральних програм поліпшення соціальних і економічних умов Східного Сибіру і Далекого Сходу, можна побачити дивну закономірність. Більшість із них згортається за вказівкою Центру не тому, що бракує фінансів (бюджет РФ, як правило, надає до 25% від загального фінансування), а через брак його інтересу до реалізації цих програм. Москва охо­че знаходить гроші для переселення мешканців Півночі і Далекого Сходу в Європейську части­ну країни, проте категорично відмовляється скасувати деякі види податків для прикордон­ного російського бізнесу і мито на експорт у Ки­тай. Натомість реалізуються лише програми, за­вданням яких є розширення і модернізація енергетичної і гірничо-збагачувальної галузей промисловості.

Ми припускаємо, що існує таємна державна програма, яка має на меті максимальне знелюднення Півночі і яку нинішнє російське ке­рівництво послідовно втілює в життя. А тому, щоб оптимізувати використання обмежених людських ресурсів і економити кошти, Москва форсує процес депопуляції. Знищується со­ціальна інфраструктура — школи, лікарні, сад­ки, заклади культури і відпочинку, утримання яких непосильним тягарем лежало на промис­ловому виробництві. Водночас людська діяльність зосереджується навколо видобув­них і переробних підприємств. Робоча сила на них поступово переходить на вахтовий режим роботи.

Таким чином, в Росії вище 60-ї паралелі по­ступово зникають усі селища і невеликі міста. А цивілізація, в європейському розуміння цього слова, зберігається в поселеннях, розташованих поблизу великих родовищ нафти, газу, нікелю чи алюмінію. Тож невдовзі на Півночі мешкати­муть вахтовики й аборигени.

Варто також спеціально наголосити, що сце­нарій депопуляції російської Півночі активно лобіюють російські нафтогазові й алюмінієво-нікелеві та інші приватні добувні корпорації, які прагнуть зменшити власні витрати на утри­мання невиробничого сектору. Вони ж фінансу­ють потужні аналітичні центри і підконтрольні ЗМІ, які здійснюють аналітичний і інфор­маційний супровід процесу депопуляції Півночі. Нарешті, треба визнати: з точки зору оптимізації виробництва — альтернативи цьому шляхові немає. Інша річ, що за такого сценарію росіяни Сибір таки втратять.

Натомість південь Сибіру, Примор'я, тери­торії вздовж російсько-китайського кордону вимагають кардинально протилежного сце­нарію — термінового збільшення населення. Варто також пам'ятати про те, що Дале­косхідний регіон завжди залежав від субсидій із Москви, які перестали надходити після розпаду СРСР. У результаті в 90-х роках перед Далеким Сходом постала загроза голоду. Місцева влада закривала очі, коли населення продавало ки­тайцям металобрухт, цемент і загалом усе, що могло продати, отримуючи за це продовольство й одяг. «Китайцям немає необхідності фізично завойовувати Далекий Схід, бо вони вже завою­вали його економічно», — говорить співро­бітник Федеральної еміграційної служби Р. Ро-жанська [7].

Щоб протистояти неконтрольованому напли­ву нелегальних мігрантів із Китаю, потрібно впорядкувати прикордонний режим та кон­троль за перебуванням китайських громадян на території Росії і терміново збільшити чи­сельність слов'янського населення в прикор­донних із КНР районах.

Першу половину завдання вирішити прак­тично неможливо ось чому: російсько-китайсь­кий кордон ще з радянських часів обладнаний доволі добре, чого не можна сказати про ка­захсько-російський кордон протяжністю понад 6 тис. кілометрів. Його досі навіть не демарко-вано. Саме через цю гігантську діру, як твердять російські експерти, й надходить у Росію основ­на маса нелегальних мігрантів із Китаю.

Що ж до заселення Далекого Сходу слов'яна­ми, то планувалося спрямовувати виселене з Півночі населення не лише в Європейську час­тину Росії, але й у Примор'я і на Далекий Схід [8]. Реалізувати цей план, однак, не вдалося: ли­ше 15% переселенців осідає на Далекому Сході. Основна ж маса мігрує в Європейську частину РФ, на Північний Кавказ і в Україну [9]. Так, від часу перепису 1989 року ці регіони покину­ло понад 6 млн громадян. А тому не дивно, що покинуті землі почали активно освоювати жи­телі суміжних територій КНР [10].

Тепер, як твердять російські фахівці, офіційні цифри китайських іммігрантів не викликають жодного занепокоєння*. Натомість реальної кількості китайців у Росії і, головне, динаміки та характеру цього процесу не знає ніхто: російські далекосхідні статистичні органи свідомо занижують дані в своїх звітах [11]. За деякими джерелами, в самій лише Москві сьо­годні налічується понад 100 тис. китайців.

Загалом, прогнозується, що через 50 років у РФ буде понад 10 млн громадян Піднебесної і вони стануть другим за чисельністю народом «слов'янської» країни. Це в кращому випадку.

У гіршому — протягом декількох десятків років китайська діаспора в Росії досягне де­сятків мільйонів і питання належності Далеко­го Сходу та південносибірських регіонів Китаю буде вирішене винятково мирним шляхом.

СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ

І демографи, і керівництво Росії усвідомлю­ють, що збільшити чисельність російського на­селення природним чином нереально. Основна проблема, на думку фахівців, полягає в надви­сокому рівні смертності для країни, що вважає себе розвиненою. Якщо на Заході головними причинами смертності є серцеві й онкологічні захворювання, то в Росії превалюють нещасні випадки на виробництві і в побуті, а також ал­коголізм. Головний санітарний лікар РФ Г. Они-щенко оприлюднив такі дані: щороку в країні помирає більше мільйона осіб, у т. ч. 600 тис. — у працездатному віці. 80% із них — чоловіки. За стандартами ВООЗ, ситуація в країні стає не­безпечною тоді, коли середньорічне споживан­ня алкоголю (в перерахунку на спирт) переви­щує 8 літрів на особу. Сьогодні російський по­казник, що в 1999 році становив 16,5 літра, на­ближається, як твердить Г. Онищенко, до 20 літрів [12].

Чисельність населення скорочується катаст­рофічними темпами, а політика, спрямована на підвищення народжуваності, занадто пасивна, щоб хоч якось змінити ситуацію. Як вважають російські фахівці, принципово виправити нинішню ситуацію не можна. Можна лише підкорегувати її та стабілізувати підтримку на­селення, щоб загальмувати ріст смертності. Інакше прийдешня демографічна криза призве­де до вкрай негативних наслідків, передусім, в економіці країни [13].

Максимально відверто сформулював наміри Москви щодо «братніх» слов'янських народів керівник Центру демографії та екології людини А. Вишневський: «Щоб змінити ситуацію, потрібно збільшити кількість дітей у Росії вдвічі, й надовго. Однак це неможливо: такої народжуваності немає в жодній розвиненій країні. Натомість сьогодні політика держави не спрямована на підтримку інституту сім'ї. Єдина можливість поповнити чисельність населення у такій ситуації — стимулювати зовнішню міграцію. Лише тоді, коли Росія буде приймати щороку від 700 тис. до 1 млн мігрантів, удасться якось загальмувати стрімке зменшення насе­лення. У цій ситуації пріоритетне завдання Росії сьогодні — “вибрати” всі привабливі людські ресурси зі слов'янських республік ко­лишнього СРСР, а також із Казахстану [вид. моє. — Є. Ж.]» [14].

Коротко, зрозуміло, відверто.

Вже в 2006 році почнеться швидке зниження чисельності працездатного населення. Це авто­матично призведе до зростання трудового на­вантаження на працюючих. Відтоді населення країни швидко старітиме та різко зменшувати­меться. І тоді вже аніякі кардинальні реформи не зможуть виправити ситуацію: в Росії поч­неться демографічна катастрофа. Це неминуче призведе до різкого економічного і політичного погіршення в країні.

Отже, на думку демографів і статистиків, владі нічого не залишається, як розпочати активну стимуляцію стабільних міграційних по­токів із країн СНД — заради порятунку держа­ви. За деякими даними, наприкінці березня 2004 року В. Путін провів спеціальне закрите засідання Ради безпеки РФ, присвячене важкій демографічній ситуації в країні. Присутні вис­ловили глибоке занепокоєння тим, що вона по­ступово виходить з-під контролю і має усі озна­ки незворотності. Є. Примаков виступив із за­явою про необхідність заохочувати еміграцію в Росію і запропонував урахувати успіхи імміграційної політики інших країн. Зокрема, Ізраїлю, чий досвід особливо цінний: він спря­мований на побудову саме національної держа­ви — а не космополітичного «плавильного каза­на», яким завжди були США, а зараз стали країни Євросоюзу.

Рада безпеки визнала, що найціннішим стра­тегічним «резервом» для Росії є її колишні гро­мадяни — етнічні росіяни чи їхні нащадки, роз­кидані по всьому світу. Їхня чисельність, за різними оцінками, сягає від 7 до 12 мільйонів. Саме етнічна російська діаспора, на відміну від російськомовних громадян «близького за­рубіжжя», могла б дати могутній імпульс еко­номічному піднесенню країни.

За підсумками засідання, В. Путін доручив прем'єр-міністру М. Фрадкову до 1 червня роз­робити конкретну програму заохочення ре­патріації росіян, що в різний час покинули Росію чи є нащадками емігрантів. Передба­чається, що бажаючим повернутися держава оплатить транспортні витрати, надасть безпово­ротну допомогу на придбання житла, різні пільгові позики.

Ці кошти, як передбачається, залежатимуть від регіону країни. Максимально вигідні умови отримають ті, хто оселиться в стратегічно важ­ливих регіонах уздовж південних кордонів Росії — в Хабаровському краї та Амурській об­ласті.

Президент Путін наголосив, що витрати на репатріацію співвітчизників, більшість із яких залишила країну через недалекоглядну політи­ку попередньої влади, окупляться сторицею. Саме зараз, коли країна нагромадила великі зо­лотовалютні резерви*, завдяки високим цінам на нафту, настав час виправити помилки попе­редників.

Скептичний читач, без сумніву, зауважить, що самих лише указів президента Путіна і по­станов його уряду замало, аби мешканці відносно теплих України і Білорусії все поки­нули та перебралися на Далекий Схід чи в Примор'я. Парадокс, однак, полягає в тому, що навіть сьогодні, за поки що доступних цін на енергоносії і задовільного рівня життя в Ук­раїні, найбільший притік мігрантів у Росію йде з нашої країни. Осідають вони, щоправда, в центральній частині та на півдні РФ. Та, як за­уважив В. Путін, Росія повинна брати за при­клад Канаду, яка не лише встановила квоти на прийняття іммігрантів відповідно до їхніх про­фесій, але й вирішує, де саме вони повинні за­мешкати [15].

Отже, керувати міграційними процесами все­редині країни все-таки можна. Це засвідчує не­оціненний досвід Катерини II, Столипіна і Сталіна. Головне — змусити мігранта потрапити в обійми Російської держави.

МІЖ ІМПЕРІЄЮ І ХАОСОМ

ЄЕП — проект, безумовно, багатоцільовий. Ми не будемо говорити про політичні й еко­номічні наслідки створення т. зв. «Єдиного еко­номічного простору», оскільки ця стаття при­свячена іншій темі. Мусимо, однак, без розлогої аргументації висловити міркування, без яких неможливо її завершити.

Перше. Головне політичне завдання ЄЕПу, яке видно неозброєним оком, реставрувати (принаймні, на якийсь час) Російську імперію, попередньо ізолювавши Україну від Євро­пейського Союзу. Потрібно пам'ятати, що цей проект, незважаючи на голосну риторику в європейських ЗМІ, реалізується за повного ро­зуміння і сприяння таких «стовпів» Європейсь­кого Союзу, як Німеччина і Франція.

Цей факт, за нашими спостереженнями, став повною несподіванкою для пересічного грома­дянина України. Тим часом добротна і міцна завіса, яку «просвіщенні» європейці вибудува­ли на наших західних кордонах, змусить ук­раїнських безробітних і український капітал (згадайте приватизацію польської Гути Ченсто-хової) шукати собі застосування в протилежно­му напрямку, в Росії.

Друге. Сьогодні можна зі стовідсотковою впевненістю говорити про те, що Москва ніколи не піде на створення зони вільної торгівлі без винятків і обмежень, за яку так ратує Л. Кучма. Однакова для всіх учасників ЄЕПу вартість енергоносіїв означає неминучу смерть ро­сійської економіки. Адже енерговитрати на ви­готовлення одиниці продукції в холодній Росії набагато вищі, ніж в Україні.

Проте, навіть якщо станеться чудо і ціни на енергоносії будуть без експортних тарифів та мит, — усе одно росіяни щось придумають, щоб зберегти існуючий диспаритет цін. Наприклад, штучно створять дефіцит палива на нашому ринку, що автоматично призведе до підвищення ціни в Україні. А тому за будь-яких обставин слід пам'ятати: всякі інтеграційні ініціативи і проекти Москви мають у своїй основі повне політичне й економічне поглинання України. І цілеспрямоване нищення української еко­номіки — перший крок до такої інтеграції.

Що вони робитимуть? Для початку піднімуть ціни на енергоносії до світового рівня: 5–7 гри­вень за літр бензину, 130 дол. за 1000 куб. м. га­зу і «забудуть» завезти ядерне паливо (твели) на українські АЕС. Зрозуміло, що через 5–6 місяців економіку України чекає повномас-штабний колапс зі всіма супутніми наслідками: повною зупинкою виробничого і житлово-ко­мунального секторів, шаленими цінами на про­дукти харчування, неконтрольованим ростом державного боргу за спожиті російські енерго­носії.

Зрозуміло, що більшість збанкрутованих ук­раїнських підприємств опиниться саме в ро­сійських руках. Останнє, однак, зовсім не оз­начає, що вони негайно запрацюють на повну потужність. Досвід приватизації деяких підприємств у Галичині свідчить про проти­лежне: підприємства купували для того, щоб порізати верстати на металобрухт, робітників викинути на вулицю, а виробництва ліквіду­вати.

Далі — приватизація українських нафтогазо­вих транзитних трубопроводів, ліній електро­передач, залізниці і портів за державні борги. На десерт — приватизація російським капіта­лом української землі.

Мета цього масштабного захоплення ук­раїнської власності (принаймні на перших по­рах) — максимально знизити рівень життя пе­ресічного громадянина України, створити не­прийнятні умови для будь-якої ділової актив­ності у виробництві, зробити неприбутковим бізнес і нестерпним побут.

Західний напрямок завбачливо перекрили Ширак із Шредером. Тож найбільш активна і молода частина українців рушить до російських консульств. Де вже на них будуть чекати безко­штовні квитки в Забайкальськ, Благовєщенськ чи Комсомольськ-на-Амурі.

Якщо запропонований варіант розвитку подій здасться комусь занадто фантастичним, раджу ще раз ознайомитися з цінами на найближчій заправці ТНК чи ЛУКОЙЛу. Варто також при­гадати безцінний досвід виживання грузин узимку без газу і електроенергії — після того, як Чубайс на пню скупив їхню енергетичну си­стему.

За всієї неймовірності й дикості представле­ного сценарію, хочеться нам цього чи ні, він має всі шанси бути реалізованим. Адже найак­тивнішу участь у його підготовці брало вище керівництво держави — Президент, Уряд і Пар­ламент. А тому немає нині в країні сил, здатних протистояти російським грошам, спецслужбам і політтехнологіям, спрямованим на здійснення цього плану.

І не варто нам чекати допомоги чи співчуття Євросоюзу. Там усі давно усвідомили, що Росія йде на дно під тягарем колосальних проблем і навіть сильний Путін нічого не може зробити з демографічним спадом, соціальною нерівністю, корупцією, криміналітетом, епідемією СНІДу, наркоманії й алкоголізму. Що вже й казати про неконтрольований потік іммігрантів з Азії!

Вибираючи між імперією і хаосом, Об'єднана Європа вибрала перше. Нашим коштом, зро­зуміло.

На цій «оптимістичній» ноті можна було б і закінчити статтю. Але її загальний похмурий тон і позірна безнадійність вимагають декількох підсумкових уточнень.

По-перше, відсутність в Україні реальних сил, здатних протистояти Росії нині, зовсім не озна­чає, що вони не можуть з'явитися в країні завт­ра.

По-друге, незважаючи на важку демо­графічну ситуацію, Україна перебуває в далеко кращих умовах, ніж Росія. На відміну від Росії, яка межує з Китаєм, нас оточують країни з низьким (або нульовим) приростом. Отже, масштабна зовнішня нелегальна міграція нам не загрожує.

По-третє, варто лише навести в державі та-кий-сякий порядок, як далі українські громадя­ни самі дадуть собі раду й міграційний відтік населення з України істотно зменшиться. На­томість досвід невеликих країн Прибалтики чи революційні події в Грузії ясно показують, що нинішня Росія навіює реальний страх лише тим, хто сам не хоче їй протистояти.

Таким чином, головна небезпека сьогодні по­ходить не з Москви, а з Києва. Наскрізь криміналізований режим поставив нашу країну на грань, за якою бовваніє втрата державної не­залежності й життєздатності самого ук­раїнського етносу.

Що треба робити в цій ситуації — пояснювати зайве.


* Відповідно до даних офіційного перепису 2002 року, сьогодні в Росії мешкає приблизно 35 тис. китайців. Зрозуміло, що такій статистиці не вірить навіть той, хто її оприлюднює.

* Обсяг валютних резервів РФ наприкінці квітня 2004 року сягнув $79 млрд.

* Саме для того, щоб у нас не було альтернативного джерела постачання нафти, росіяни так стараються отримати в концесію нафтопровід Одеса-Броди й останнім часом навіть готові використовувати його в прямому напрямку. Єдине, що їх не влаштовує — каспійська нафта в трубі, бо це означає альтернативне джерело енергопостачання в Україну й кінець ціновій монополії Москви на нашому ринку.


Литература

1.  http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml? 2003/04/25/40679.

2. Стратегия для Росиии. Новое освоение Сибири и Дальнего Востока. — М., 2002. — C. 759–760.

3. Офіційний сайт ЦРУ The World Factbook подає де­що інші цифри: 144.526 тис. осіб станом на липень 2003 р. Див. http://www.odci.gov/cia/publications/fact-book/geos/rs.html.

4.  http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?
2003/04/25/40679

5.  Див.: НИ. — 2003. — 5 сент. — http://www.newizv.ru/news/?id news=1077&date=2003-09-05.

6.  Про ймовірний сценарій розпаду РФ див.: Є. Жеребецький. Кінець Імперії // Ї. — 2003. — № 31.

7.  Дeмocкoп-Weekly (Москва). — 2002. — 4 дек.

8.  Напр., у лютому 1998 р. було прийнято постанову Уряду РФ № 128 «О мерах социальной защиты населения ликвидируемых поселков золотодобывающей промышленности в Чукотском автономном округе».

9.  Усі статистичні дані запозичені з кн. Стратегия для России. — С. 763–765.

10.  http://www.perepis2002.ru/content/222/2227-arti-cle.asp

11.  Чичикин А. И колонисты могут быть союзниками. //Независимая Газета. — 2000. — 1 лютого.

12.  http://www.perepis2002.ru/content/192/1926-arti-cle.asp

13. Правда.Ру. — 2003. — 19 квітня.

14.   http://www.perepis2002.ru/content/222/2229-arti-cle.asp

15.   http://demoscope.ru/weekly/2004/0149/rossia01.php#1.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту