головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсАдаптація керівника-початківця до управлінської діяльності

Алла КУШНІР,
старший викладач психологічних дисциплін Українського гуманітарного інституту, смт Буча Київської області

Реальність існування захисних механіз­мів визнають багато психологів (Х. Мор­ган, Г. Мюррей, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Уз­надзе, А. Фрейд, З. Фрейд, Т. С. Яценко та ін.). Важливо з'ясувати, про який вид людської активності йдеться. Ми вважає­мо, що психологічна захисна активність — це мимовільна активність суб'єкта, яка не повністю узгоджується із вербалізованими намірами і цілями. При психологічному захисті суб'єкт (у нашому прикладі —ке-рівник-початківець) не завжди усвідом­лює доцільність своїх дій.

Нам близька позиція Т. С. Яценко, яка вважає, що психологіч­ний захист суб'єкта має таку структуру:

Спрямованість

Мета

Цінності

Засоби

Результати

Виявлення
особливостей
ідеалізованого
«Я» суб'єкта

Виявлення
механізму
психічного
захисту

Умовні цінності суб'єкта

Засоби захисту

Результати захисної
активності суб'єкта

Категорія спрямованості пов'язана з виявленням особливостей ідеалі­зованого «Я» суб'єкта; категорія мети — з виявленням механізму психо­логічного захисту; категорія цінностей залежить від його умовних цінностей. Категорія засобів визначається засобами захисту. Категорія ре­зультатів пов'язана з результатами захисної активності суб'єкта. Усі ці категорії тісно пов'язані між собою і об'єднані ієрархічною залежністю. Це дає змогу говорити про систему психологічного захисту, в якій найго­ловнішим компонентом, який виконує організуючу функцію стосовно інших, є ідеалізоване «Я».

Система психологічного захисту впливає на адаптацію керівників-початківців до управлінської діяльності. Суб'єктивно це виявляється у відчутті психологічного дискомфорту в службових ситуа­ціях, переживанні негативних емоцій тощо. Об'єктив­ними виявами при захисній активності можуть бути за­вищена вимогливість до себе самого й підлеглих, уни­кання проблемних ситуацій, якщо молодий керівник не впевнений у своєму успіху, зниження ефективності ке­рівництва в цілому.

Функціонування психологічного захисту створює певною мірою беззахисність суб'єкта. Причини цього явища такі.

1.   Насамперед, це відхід від реальності, яким прони­зана вся захисна діяльність суб'єкта, починаючи від іде­алізації «Я» і умовності цінностей, що призводить до дезадаптації.

2.   Центрація на власному «Я» при одночасній тенден­ції до зменшення значимості «Я» іншої людини (у сис­темі «керівник-підлеглий» це, як правило, підлеглий). Це спричиняє негативну реакцію з боку оточення і дес­труктивно відображається на взаємодії з ним.

3.   Звуження, перекручування і блокування зворотно­го зв'язку, який не влаштовує своє «Я». Останнє створює в психіці суб'єкта ефект, який можна назвати «зак­ритість для нового досвіду». Це гальмує розвиток і реа­лізацію особистісного потенціалу керівника.

4.  Через наявні перекручування особистість, яка захи­щається, поступово перестає довіряти сама собі, що призводить до формування в цілому системи дій, спря­мованих на повторний огляд психологічних якостей партнера, а також власних почуттів і висновків. Така психологічна недовіра до себе і до партнера деструктив­но впливає на спілкування і взаємодію, знижує захище­ність особистості.

5.   Неусвідомлювані аспекти функціонування психо­логічного захисту знижують рівень контролю і свободи дій у виборі. Захисні дії внутрішньо визначені, тому по­гано узгоджуються з обставинами службової ситуації. Суб'єкт при цьому обмежений у використанні особистісного потенціалу, професійних знань, що знижує його психологічну і соціальну захищеність. Остання частопорушує контакт з іншими людьми, зокрема з підлеглими. Виникають психологічні бар'єри у спілкуванні, стає неможливою свідома вольова зміна негативних якостей, які через захист керівник заперечує, вважаючи їх неісну­ючими. Ус е це зумовлює справжні причини труднощів адаптації до управлінської діяльності, унеможливлює критичний аналіз власних негативних якостей і гіпербо­лізацію таких якостей в інших (найчастіше підлеглих), егоїстичне прагнення до ствердження свого «Я».

Особливо деструктивною для взаємодії керівника з підлеглими є тенденція до знецінювання якостей іншої людини, дискредитація її достоїнств, а також прагнення до маніпулювання її поведінкою.

При захисній активності спостерігається також бло­кування почуття подяки. Вияв добра з боку інших лю­дей сприймається крізь значимість власного «Я» як на­лежне. Мало того, вияв добрих намірів з боку інших мо­же відкидатися через тенденцію «відходу в себе», дот­римання дистанції. Особистості, що захищається, потенційно властива недоброзичливість, а через це і підоз­рілість, що є наслідком проектування власних почуттів на іншу особистість, а також підвищене почуття три­воги, породжуване частковими невдачами, які вважають провиною інших людей.

Наслідками захисної системи особистості є також психічні якості, властивості і стани, які вкрай небажані для керівника, оскільки заважають його успішній адап­тації до управлінської діяльності, встановленню нормальних відносин із підлеглими.

Як уже зазначалось, при психологічному захисті у суб'єкта розвивається однобічна підвищена чутливість до інформації, яка стосується достоїнств свого «Я». При цьому він, як правило, виявляє байдужість і навіть жор­стокість до іншої людини, якщо вчинки останньої не збігаються з його захисними бажаннями й цілями, незважаючи на те, що сам він може бути людиною вкрай вразливою.

Крім того, керівник має чітко виражені й важкопере-борювані труднощі з прийняттям певної частини підлеглих, чиї цінності і захисні засоби не відповідають на­явним у нього. У такому випадку виникає проблема: як­що визнати достоїнства інших, то варто поставити під сумнів власні цінності і засоби, тобто і достоїнства сво­го «Я». Захист таким чином спрацьовує однозначно — неприйняття цієї частини підлеглих.

Загальна професійна дезадаптація керівника полягає в тому, що він при розвиненому захисті, прагнучи до за­доволення власних бажань, дуже слабко й перекручено трактує бажання підлеглих. Іншими труднощами адап­тації керівника-початківця при існуванні захисту є по­шук винного за невдачу у партнері, як правило, підлег­лому, або в зовнішніх обставинах. Причину своїх невдач він шукатиме (і знаходитиме) лише у виправдувально­му для себе аспекті: у недосконалості вузівської підго­товки, законів, лінії підлеглих, їх слабкій професійній підготовці тощо. Але при цьому керівник-початківець не зосереджуватиметься на своїх особливостях, оскіль­ки саме вони і спричиняють ті чи інші складності. Та­ким чином, створюється небезпека неусвідомлення тих особливостей поведінки, зміна яких могла б призвести до успішного опанування управлінською діяльністю.

Нездатність молодого керівника віднайти справжню причину невдачі й успіху призводить до того, що внаслідок стереотипності непродуктивних психологічних підходів до аналізу своєї діяльності, а також діяльності своїх колег у нього притупляються, а не розвиваються комунікативні й організаторські здібності. У цьому ви­падку спроби аналізу власних прорахунків, як правило, потрапляють у замкнуте коло, що врешті створює у ке­рівника відчуття психологічної безпорадності, незахи­щеності, безвиході.

Досвід доводить, що усунення психологічного захис­ту суб'єкта через інформування або звичайне розши­рення його академічних знань в галузі психології прак­тично неможливе. Захисна активність особистості може бути усунута тільки через цілісне включення в таке спілкування, що дасть змогу досліджувати себе, вияв­ляти й розв'язувати свої внутрішні проблеми, пов'язані з неусвідомлюваними аспектами власної психіки. А та­кі можливості для керівника розкриваються на різнома­нітних інтерактивно-комунікативних заняттях.

Література

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психо­логию. — М.: Международная педагогическая акаде­мия, 1994.

2. Авдеев В. В. Психотехнология решения проблем­ных ситуаций. — М.: Мысль, 1994.

3. Актуальные проблемы управления персоналом / Под ред. Ю. П. Платонова. — СПб.: Издательский дом «Питер», 1997.

4. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

5. Гаєвський Б. А. Основи науки управління. — К.: МАУП, 1996.

6. Бурлачук Ф. Л., Морозов С. М. Словарь-справоч­ник по психологической диагностике. — К.: Наукова думка, 1989.

7. Капица В. Ф., Мокряк В. П., Родин В. Е. Культура уп­равления персоналом. — Кривой Рог, 1997.

8. Мясищев В. Н. Психология отношений. — М.: Изд-во «Институт практической психологии». — Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1995.

9. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. — М.: Наука, 1966.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту