головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
удлинители Makel
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсПолітичний дискурс і комунікативний тип особистості

Ольга СУССЬКА,
кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту психології АПН України

«Інститут засобів масової інформації та прямих виборів спри­яє тому, що керівництво багатьох країн стає дедалі більш податливим до вірусів розуму. В наш час політик, який не має від­повідного іміджу, який не відчуває больових точок виборців, не може розраховувати на їх голоси».

(Річард Броді. Психічні віруси. М., 2001. С. 7)

Вирішальним фактором успішної діяльності в будь-якій сфері, зокрема в політичній, є характер — «багатомірна властивість особистості, не спадкова і не природна; вона виховується впродовж життя лю­дини та втілюється у стилі стосунків людини та її поведінці» [1 с. 121]. Характер, як відомо, тісно пов'язаний із темпераментом, здібностями, рівнем освіченості та світоглядом особистості. Від темпера­менту залежить динаміка психічних процесів, реак­цій, включаючи прийняття рішень в усіх сферах ді­яльності, зокрема в політичній.

І характер, і темперамент багато в чому зумовлю­ють ще одну дуже важливу за своєю суттю ознаку особистості — її комунікативний тип.

Орієнтація особистості у спектрі комунікативної діяльності, умови і засоби спілкування, які вибирає і використовує людина, завжди відображують не тільки особливості характеру і темпераменту, а й со­ціальні норми, стереотипи поведінки, притаманні тому чи іншому статусу особистості.

Із статусними потребами пов'язані і всі інші соці­альні потреби особистості. Це потреба належати до соціальної групи і потреба посідати в ній певне міс­це, користуватися прихильністю та увагою оточую­чих, бути об'єктом їхньої поваги і любові. Спроби звести всю багатоманітність соціальних потреб до «жадоби влади» — безнадійно застарілі. Потреба бу­ти лідером — одна з багатьох у спектрі різноманіт­них мотивацій, нерідко переважає над гостротою ба­жання бути лідером. І саме на етапі цього вибору людина найчастіше визначає центральний вектор свого життя «лідерського» чи «підлеглого типу».

«Мати місце в соціальному середовищі» — цей вислів відтворює зміст соціальних потреб, який по­лягає по суті у належності до людської спільноти. Ця належність потребує реального вияву у вигляді поваги, прив'язаності, любові оточуючих, та інших ознак такої належності. Це втілюється у зв'язках людини з оточенням.

Подвійна структура цих досить складних взає­мозв'язків виступає, виявляється, оцінюється та функціонує в міжособистісних стосунках як потре­ба в справедливості. Сама вона — суть і основа ви­хідних соціальних потреб людини. Разом із нагаль­ною потребою усвідомлення сенсу життя, потреба у справедливості є вагомим гуманним чинником ді­яльності, вчинків людини стосовно інших, вибору певного життєвого шляху, спектру уподобань та пе­реконань — так званого «життєвого кредо».

Комунікативний тип особистості не є вродженим, даним на все життя. Він зазнає упродовж життєді­яльності людини певних змін, «шліфується» відпо­відно до життєвих потреб особистості. Але є види ді­яльності, які або ускладнюють опанування ними че­рез невідповідність базового комунікативного типу основному виду діяльності (відсутність так званої «комунікабельності»); такими видами діяльності є: політика, журналістика, паблік рилейшинз, викла­дацька робота, режисура, робота у сфері маркетин­гових послуг та реклами. Всі вищезгадані сфери ді­яльності вимагають відповідної «відкритості» кому­нікативного типу, відсутності так званої «парадок­сальності», що утруднює розуміння.

Саме комунікативним людям притаманний «уні­версальний» комунікативний тип особистості Тут скоріше йдеться про набуття універсальності упро­довж життя або завдяки ситуаціям, коли базовий комунікативний змінюється. Це ситуації зміни про­фесії (фахової діяльності), зміна роду діяльності че­рез здобуття додаткової освіти, перехід до наукової діяльності тощо.

Спосіб спілкування — виразний тип комунікатив­них стосунків — вдосконалюється людиною впро­довж життя. Але базові характеристики та вибір ос­новного способу спілкування можна класифікувати.

Є так званий «побутовий» і «публічний» способи спілкування, останній продукує підтипи: «офіцій­ний» та «неофіційний»; «лідерський» та «підпоряд­кований».

Цікаво, що експерименти психологів доводять, що формування «лідера» зумовлене не стільки його природними здібностями, скільки підлеглою «під­порядкованою» поведінкою інших членів групи [2, с. 25–26].

У способі спілкування реалізується той комуніка­тивний тип, який притаманний особистості (як ак­тор реалізує свій акторський талант у ролі). Але, на відміну від комунікативного типу, спосіб спілкуван­ня більше залежить від соціальної конституції, від вимог суспільних відносин і тої «сходинки» в соці­альній ієрархії, яку ми зазвичай називаємо «стату­сом». Адже спосіб спілкування залежить і від «статусної ролі».

Ось, наприклад, як представляє нам схему зв'язків особистості із суспільством наш славетний вчений, який присвятив не один рік вивченню і створенню моделей поведінки людей — М. М. Амосов у своїй відомій книжці «Природа людини» [3, c. 111].

Насамперед, якщо ми звернемось до питання з чо­го «складається» особистість, треба зосередитись на «внутрішніх» і «зовнішніх» складових. Такими «внутрішніми» якостями є:

1)   Вік.

2)   Стать.

3)   Освіта, тобто рівень культури і кваліфікова-ності.

4)   Сімейний стан.

5)   Соціальний статус: належність до соціальної групи, професія, ранг в ієрархії престижності.

6)   Матеріальне становище.

7)   Рівень тренованості і здоров'я.

Окремо М. М. Амосов виділяє характер — «врод­жені риси, які мало змінюються від виховання і умов» [3, c. 112].

Сила характеру — витривалість та можливість протистояти втомі, роздратуванню, іншим гальмую­чим впливам. У людей з сильним характером значи­мість втоми вдвічі менша, ніж у слабохарактерних. Є також середній тип — із характером середньої сили.

Стійкість — чи простіше — наполегливість (схиль­ність до тривалого напруження) — на противагу ім­пульсивним типам. В цій моделі — коефіцієнт сили характеру і вияв стійкості/нестійкості.

Оптимізм і песимізм — визначальні якості, які, бе­зумовно, безпосередньо стосуються типу й сили ха­рактеру. Так вони тісно корелюють із силою вияву емоцій, настирливістю, почуттями.

Емоційність — вроджена особливість. Розвиток волі (найвищий рівень свідомості) дає змогу певною мірою вірогідно контролювати емоції. Психологи вважають, що сильна емоційність порушує «розум­ність» поведінки, роблячи останню менш стійкою. Але дослідження соціальних психологів, зокрема тих, хто займається питаннями психологічних особ­ливостей політичної діяльності і політичного лі­дерства, вважають по-іншому [4] . «Свідомо-логічне “Я” — остання оперативна стадія, на якій ми прймаємо рішення, які стосуються нашого життя. Тільки це “Я” є свідомою сферою. Все негативне — сфера несвідомого. Тому не буде помилкою казати, що всі чи майже всі є продуктом власного несвідомого.

Якщо врахувати, що кожна людина віддаляється від своєї істинної вихідної природи, то очевидно, що все суще /…/ навіть почуття, які вважаються істин­ними (почуття батьків, коханих, друзів, вчителів) потребують перевірки. Природа людини, на яку спрямована любов, завжди є критерієм (підкреслен­ня наше. — О. С.) цього кохання» [5].

Схильність до вияву емоцій залежить від співвід­ношення песимізму — оптимізму та сили характеру. Неприємності викликають у песиміста емоції пасив­ного і негативного спектру, виражені переважно го­рем і страхом, а у оптиміста викликають протест і гнів.

Ідея справедливості може розгортатися у двох площинах: ідеальній — просторі думок і уявлень, та реально-матеріальній, де вона може реалізовува­тись як «у собі» — у кожному з нас, так і в цілому — в суспільстві.

Людина, яка стане носієм цієї ідеї та одночасно її реалізатором, неодмінно уособлюватиметься з іде­єю справедливості як такою.

Нейрофізіолог І. П. Павлов довів наявність у лю­дини звичок, які назвали динамічними стереотипа­ми. Це поняття утвердилося і в психології, хоча з де­якими уточненнями і спрощеннями. Саме завдяки деякому спрощенню динамічний стереотип можна звести до звички, а точніше — до завченості (вчин­ків, дій, думок), зокрема до комунікативної поведін­ки. Саме такий типаж, відпрацьований під час кому­нікативної поведінки, називається «іміджем», хоча фактично він так і залишається динамічним стерео­типом, притаманним комунікативній діяльності конкретної людини. Ступінь самостійності обрання такого типажу для спілкування (іміджу) та рівень його завченості — стереотипізованості і відображає самостійність та автентичність комунікативного ти­пу особистості.

У рольовому «відтворенні» та відпрацюванні імід­жу почуття відіграють тільки роль ніби-то «пуско­вого механізму», а далі підключається ланцюжок добре відпрацьованих зв'язків та моделей високої активності. Можна припустити, що увесь цей фун­кціональний акт представлений деякою узагальне­ною моделлю, яка сфокусована в одній ключовій або базовій конкретній моделі поведінки, яка поєднана зв'язками з кожною ланкою дій і реалізується в кон­кретному комунікативному типі особистості.

Відображення соціально-демографічних харак­теристик в іміджі політика швидше заважає, ніж допомагає.

Відчуття особистісного типажу (власної «persona grata») в координатах: вік, стать, походження та національність «наповнюють» і доповнюють життєді­яльність людини певного соціального статусу особливим «особистісним сенсом», так званим сенсом життя в тому його розумінні, яке включає почуття щастя.

Якщо порівнювати значимість різних потреб, то можна переконатися (доведено експериментально), що в кожний конкретний момент стан задоволення потреби для «насичення» наближається до нуля (виконання — повне задоволення потреби дорівнює її нейтралізації, а іноді і зникненню). Цьому закону підвладні всі потреби, крім так званих «вітальних» (життєзабезпечуючих) — їжа, житло, продовження роду. Всі інші, за А. Маслоу (американський психо­лог, фундатор напрямку гуманістичної психології), — це вже «метапотреби», до яких входить, зокрема, і потреба у сенсі життя.

Всі вітальні потреби характеризуються не тільки сталістю, стабільністю їх вияву впродовж життя, а й перенасиченням, яке зменшує приємне задоволен­ня. Може виникнути внутрішній психологічний конфлікт, який в разі постійного нагадування (пов­торення) може розвинутися аж до невротичних ста­нів, спричинити різновид неврозу. Запобігти цьому можна через домагання в галузі метапотреб, як нази­вав цю точку М. М. Амосов — «максимальна потре­ба або рівень претензій» [3, с. 115].

Зрозуміло, якщо домагання послідовно задоволь­няються, то цей рівень вже не дає щастя і задоволен­ня зменшується. Таким чином виявляється рівень адаптації до тієї або іншої ситуації. Не можна адап­туватись до вітальних проблем (наприклад, до від­чуття голоду не можна адаптуватись, а до відсутнос­ті влади можна).

Чи можна відвикнути від лідерства

Формування рівня домагань — досить складний процес. Якщо розподілити його на окремі фактори, які моделюють його, то матимемо:

1.  Вихідне «середнє» становище (наприклад, жи­вучи бідно — не сподіваються на багатство).

2.  Реальність досягнення. Відчуття реальності у людей різне. Є мрійники, які щиро домагаються чо­гось нездійсненого. Підкреслимо, що це не додає їм реальної життєвої енергії: мрійники найчастіше — люди слабохарактерні.

3.  Середнє становище в певній конкретній соці­альній групі і намагання потрапити до «вищої гру­пи» завдяки «лідерським схильностям» і характеру. Лідерство стимулює бути першим серед рівних і наздоганяти тих, хто стоїть ще вище. Саме цей фак­тор формулює домагання, а вже потім вони і «шліфуються» реальністю.

4.  Ще один напрям «коригування» ідеалу походить від переконань. Вони можуть дієво нейтралізувати заздрість, наслідування моди, змагання. Потрібно, щоб власні переконання відрізнялись від переконань інших людей, відповідно до яких формулюються до­магання. В масовій поведінці людей це трапляється досить рідко. Тут домінує закон «так прийнято» — соціальний норматив, або стереотип поведінки.

Функціональний акт (зокрема і будь-який кому­нікативний акт) включає образи, почуття і дії. Тому будь-яка повноцінна модель особистості включає втілення (вияви) всіх трьох компонентів. Наприк­лад, переконання є стимулом, або гальмом при вибо­рі дії, вчинку нарівні з біологічними почуттями, так само діють умовні й безумовні рефлекси, які власти­ві нам. Переконання — це узагальнені словесні мо­делі поведінки, за якими йдуть їх так звані образи «двійники». Формування переконань відбуваєть­ся в процесі діяльності людини в соціумі (і лише частково через освіту і виховання).

Важливим фактором, який зближує, консолідує людей — це спільні дії, особливо захист і опір загро­зі. Це створює не тільки єдність зусиль у досягненні цілей, а й виділяє з колективу лідера, людину, яка спроможна витримувати конкуренцію з іншими. Па­ралельно виникає необхідність керувати, нав'язува­ти, якщо не свою волю, то, принаймні, свою думку, свої міркування, переконання, для досягнення усві­домлених цілей, намагань, намірів. Сукупність ос­танніх і визначає найчастіше той самий рівень дома­гань, про який йшлося вище.

У формуванні лідерського типажу велику роль ві­діграє:

а) потреба в спілкуванні;

б) потреба у сприйнятті своїх думок, міркувань, переконань.

Лідерство стимулює змагання, конкурентноздат-ність, іноді пряме нав'язування своєї волі вимагає поряд з цим і підлеглості, покори, адже лідера «роб­лять» підлеглі.

Протидія партнера, який не сприймає думок і на­мірів лідера, відчувається і оцінюється як «неспра­ведливе» ставлення до нього, недооцінка його намі­рів, адже вони найчастіше (на думку самого лідера) спрямовані на загальне благо. Тут треба нагадати, що будь-яке змагання передбачає оцінку себе і пар­тнера. Лідер завжди високо оцінює себе. Але треба пам'ятати, що кожному члену суспільства прита­манне прагнення до лідируючої позиції, тому нав'язування чужої волі завжди сприймається як заподіяння шкоди.

Для лідера політичної організації в цьому є пев­ний вихід: якщо ідеологія його політичної структу­ри (партії, об'єднання тощо) є загальносприйнятною з точки зору домінуючих цінностей (добро, справедливість, покращення життя, ідеали загаль­ного благополуччя і щастя як в духовному, так і в світському розумінні) — в такому випадку доміну­вання лідера сприймається як виконання обов'язків особою, яка несе найбільшу і найвагомішу відпові­дальність за досягнення цілей.

Існує й інше почуття — протилежне до лідерства: підпорядкованість авторитету, підлеглість, яка втілю­ється у задоволенні підпорядкованості вищому. Пси­хологи називають це конформізмом. Лідер також від­чуває вияв цього почуття у випадку, коли він готовий визнати авторитет, але тільки при дуже високому сту­пені вищості опонента. А конформний тип завжди го­товий слухати кожного, хто стоїть хоч би трохи вище.

Лідерство і підпорядкованість визначають інди­відуальне почуття справедливості.

Основні розходження в уявленнях про справедли­вість спостерігаються саме у співвідношенні між правами і обов'язками. Воно відображає взаємодію двох різновидів, або навіть двох «класів» соціальних потреб індивіда, який обстоює свої права.

Першу «гілку», або перший «клас» ми визначимо як соціальні потреби «для себе», а другу — як соці­альні потреби «для інших». Обидві «гілки» існують в соціальній поведінці більшості людей, але одні вважають, що в пошуках справедливості їм бракує «моїх» прав, інші вбачають недоліки та втрати у ви­конанні «своїх» обов'язків. В обох випадках треба мати на увазі соціальне оточення — від малої та пер­винної груп (сім'ї, друзів) до макрогруп і самого макросоціуму.

Саме у взаємодії з цим соціальним оточенням «Я» виконує свої обов'язки, або відстоює свої права, — це зумовлюється силою вияву потреб або класу «для себе», або ж класу «для інших». Отже силу вияву цих потреб контролюють соціальні нормативи їх за­доволення.

Реалізація комунікативного типу на різних стадіях спілкування

Нагадаємо, що існує два найголовніші різновиди спілкування: масове і індивідуальне, які в психолін­гвістиці та теорії комунікації називають рівнями: масове та інтерперсональне (міжособистісне) спіл­кування.

Відповідно до кожного з рівнів спілкування ми обираємо ті, або інші форми і формули спілкуван­ня, які допомагають нам досягнути мети — ефек­тивності комунікації, що включає і адекватну пере­дачу інформації, її розуміння співрозмовником, за­пам'ятовування, засвоювання та вироблення на її основі певних мотиваційних зрушень, прийняття рішень тощо. Ефективно проведений комунікатив­ний акт завжди призводить до певних змін в дум­ках та поведінці реципієнта інформації (адресата комунікативного акту). Ініціатива в комунікатив­ній поведінці (а значить, відповідальність за якість і змістовність інформації) належить комунікатору, який передає, а у випадку інтерперсональної кому­нікації й продукує інформацію. У випадку масової комунікації (особливо її електронних різновидах — телебаченні, радіо, відеоіндустрії) мова може йти скоріше про так званого «сукупного комунікато-ра», якому належить ініціювання комунікації та формальна відповідальність за насиченість (зміст) повідомлень.

Саме остання особливість масової комунікації знижує ефективність політичної реклами, адже від­повідальність, настільки необхідна кандидату від партії або лідеру партії (як найвагоміший психоло­гічний важіль у стосунках з аудиторією під час на­магання викликати традиційну «довіру»), перено­ситься у свідомості аудиторії на сукупного комуні-катора (на канал ТV, радіо, авторів передачі тощо). Тому «варто вимагати присутності кандидата у тій політичній рекламі, яку він пропонує впродовж більшої її частини. Вимагати, щоб вся реклама мала політичний підпис про те, що кандидат є відпові­дальним за неї» [6, с. 77].

Саме в умовах масового спілкування значно тран­сформуються всі досі відомі звички і характеристики людини, яка виконує роль Комунікатора. Існує тип людей, якому притаманний так званий «побутовий» тип спілкування; його треба демонструвати аудито­рії в режимі спілкування максимально наближеного за манерою саме до побутової розмови, так званий тип «теплого співрозмовника». Зрозуміло, йому не треба «доручати» роль диктора офіційних новин.

Отже, на міжособистісному рівні комунікативна взаємодія (спілкування) між індивідами відбува­ється за умов безпосереднього контакту і визнача­ється такими факторами:

1)   рівність (рівновага) становища і стану (зовніш­нього і внутрішнього);

2)   близьке знайомство співрозмовників;

3)   правильне співвідношення лідерства — підлег­лості в групі (організації);

4)   приналежність до близьких вікових груп;

5)   спільна діяльність;

6)   спільні «вороги»;

7)   «справедливі» відповіді на взаємні висловлю­вання та дії;

8)  близькість поглядів та переконань.

Авторитет створюється в групі через порівняння власних оцінок та оцінок інших, зокрема малої гру­пи (найближчого оточення) та колективу в цілому. Авторитети розрізняються за їх значущістю та су­мою інших параметрів: «висота» авторитету; його «незаперечність»; безумовність; «вага» тощо. Авто­ритет є результатом визнання людьми особливої цінності та важливості для спільної діяльності тих чи інших якостей керівника; віддображає розбіжнос­ті в оцінці деяких параметрів особистості, наприк­лад, сили характеру чи розуму, притаманних цій осо­бистості та спонукає до наслідування.

Деякі недосяжні авторитети є абсолютними, в ін­ших випадках потенційна «досяжність» авторитету вимірюється часом: зараз, незабаром, в майбутньо­му. Абсолютні авторитети трапляються дуже рідко. Найрозповсюдженіший тип — авторитети «тимча­сові» (в одному чи декількох параметрах), ще часті­ше трапляються авторитети «відносні» (з відчутною різницею у ступені виявів у кожному індивідуально­му випадку).

Ступінь авторитету відіграє надважливе значення у виробленні та закріпленні переконань. Особливо­го значення набуває цей процес у політичній діяль­ності. Стійкість переконань визначається такими передумовами:

1)   авторитетність та значимість джерела, від якого походить переконання;

2)   ставлення (симпатії — антипатії) до автора та зворотний зв'язок (перевірка, «віддзеркалення» ступеня авторитетності лідера громадською думкою тощо);

3)   ступінь відповідальності змісту переконань сут­тєвим (нагальним) потребам особистості;

4)   частотність практичного застосування переко­нань (особливо важлива в політичній діяльності);

5)   просте наслідування авторитета.

Лідерство неможливе без авторитету, але не слід забувати, що лідерство є не стільки властивістю однієї людини, скільки властивістю групи.

Справжніх лідерів визначає сама група, і такі ліде­ри завжди сприймають свою роботу у взаємозв'язку з усіма іншими членами колективу (організації). Справжнім лідерам властива чітко виражена яскра­ва індивідуальність, що дозволяє спокійно сприйма­ти чужі ідеї й не боятися впливу сторонніх думок, нової інформації, нових людей тощо. Таким лідерам властива скромність, вони досить рідко сприймають похвалу та інші позитивні оцінки діяльності. Вони, безумовно, полегшують життя своїх підлеглих, пок­ращують роботу організації, усувають перешкоди, вдосконалюють діяльність. Лідери думають, піклу­ються й переймаються потребами кожного. Свою власну роботу, свій внесок і загальну справу тракту­ють як пошук шляхів максимального вивільнення творчого потенціалу, який скритий в кожній люди­ні й в усій групі (організації) в цілому.

Існує так багато стилів керівництва і різновидів лідерства, що ймовірні дії в кожному конкретному випадку просто неможливо передбачити. Але різно­манітність діяльності лідера не повинна приховува­ти особистісні якості людей, так само як і його осо­бисті якості не повинні бути «скритими» від ото­чення. Неможливо ані створити «ідеальний образ» лідера, ані універсальну модель керівництва, яку можна було б беззаперечно наслідувати.

Лідерство є однією із найпотужніших мотивацій і прогресивних «рушійних сил» на землі. «Хтось, можливо, намагається з цим сперечатись, наводячи як альтернативу жадібність, страх, відчуття прови­ни, ненависть, любов, духовність. Але без мобілізуючої властивості лідерства (виділення наше. — О. С.) всі ці сили відносно слабкі. Отже, лідерство заслуго­вує значно більшої уваги, ніж йому приділяється, особливо, якщо ми бажаємо, щоб воно сприяло процвітанню нашої організації і всього людства» [7, с. 203–204].

Політичний імідж та особистісний типаж

При формуванні політичного іміджу лідера необ­хідно враховувати його особистісний типаж і влас­тивості особистісного комунікативного типу. Ліде­рові, якому властиві форми інтерперсонального (міжособистісного) спілкування, не треба виступа­ти перед великими аудиторіями з трибуни. Ін­терв'ю такого лідера повинні бути короткими, а зйомки — проводитись нібито «прихованою каме­рою».

Згадаймо, що є так званий публічний і побутовий способи спілкування. Публічний — найчастіше реалізований в офіційній манері, більше підходить для виступів на з'їздах, конференціях тощо. Навіть пе­ред телекамерою «Новин» публічний лідер намага­ється виглядати офіційно. Зовсім по-іншому вигля­дає лідер, який обирає для себе неофіційну манеру звернення до співрозмовника (якщо навіть цей спів­розмовник — уявний масовий слухач або телегля­дач). Такий лідер, вибираючи для себе нібито «побу­товий» спосіб спілкування, реалізує його в манері звернення «до кожного» індивідуально. «Публіч­ний» лідер вибирає для себе найчастіше манеру звернення «до всіх».

Окрім того, існують усний і письмовий тип вста­новлення комунікативних зв'язків. Усний більш притаманний лідерам з «неофіційною» манерою спілкування. Письмовий — з офіційною.

Треба запам'ятати, що для спілкування на телеба­ченні і радіо підходить тільки усний тип мовленнє­вої комунікації, навіть якщо виступ попередньо викладений «на папері». Цей «усний тип» втілюєть­ся і в синтаксичній будові тексту, який промовля­ється, в довжині речень, в інтонації, в особливих прийомах усного мовлення, якими ми користуємося у побутовому спілкуванні (часто-густо не помічаю­чи їх). Такий тип спілкування створює атмосферу невимушеності, спонтанності бесіди, відкритості співрозмовників один до одного, справляє враження повної доброзичливості і довіри навіть тоді, коли об­говорюються гострі питання.

Якщо задля створення політичного іміджу почати «ламати» усталений життям комунікативний тип особистості, то це негативно вплине на ефектив­ність спілкування, переконливість виступів, ство­ривши відчуття штучності, умовності комуніка­тивної поведінки лідера. А цього допускати не можна.

Ще один важливий аспект у спілкуванні: вміння слухати. Ним володіють значно менше, ніж умінням говорити. Тим цінніше це вміння, й тим більше його треба використовувати. Лідер, який від природи наділений даром слухати — знахідка для політичної арени. Таких лідерів — лічені одиниці. Використан­ня цього уміння серйозно відрізняється у масовому та інтерперсональному спілкуванні. Так, під час ко­роткого інтерв'ю «встигнути» продемонструвати це вміння дуже важко, тому краще погоджуватись (ор­ганізовувати) триваліші зйомки.

Під час так званих «репортажних» зйомок краще використовувати суто мовленнєві здібності лідера: вміння лаконічно висловлювати думку, образність мислення, природне паузування, яскравість інтона­ції, а також відсутність зайвих жестів.

Відомо, що використання особи лідера у невласти­вих для його діяльності ситуаціях потребує особли­вої уваги іміджмейкерів, адже така ситуація може вплинути на формування іміджу і прогресивно закріпити позитивне ставлення (довіру) до лідера, і навпаки, «перевернути» імідж, додати до нього рег­ресивно-негативних рис. Протиріччя, які іноді трап­ляються у процесі відтворення іміджу політика, найчастіше стосуються саме створення штучних си­туацій спілкування, де особі політика вимушено нав'язуються невластиві йому за характером діяль­ності функції, або ж невластиві (невдалі) для нього ролі. Тому треба досить прискіпливо ставитися саме до усвідомлення (відчуття) ступеня штучності ситу­ації, і в разі необхідності, знаходити вихід з неї най­більш притаманним способом для певного комуні­кативного типу. Так, наприклад, не можна в неофі­ційній обстановці нав'язувати лідерові «офіційний» за стилем текст виступу або примушувати викону­вати невластиві його характеру функції (наприклад, ведучого великих зборів), якщо даній особистості притаманна схильність до форм і стилю інтерперсо-нального, контактного спілкування. Так зване селек­тивне спілкування (виступи перед окремими «виб­раними» аудиторіями) також повинне диференцію­ватись відповідно до комунікативного типу особис­тості.

Дуже важливо, щоб ключова «семема» (одиниця смислу, семантичний «ключ») у назві політичної організації водночас уособлювалась в образі лідера.

Знання «золотої середини», «золотого перетину» в мистецтві політики — це і є уособлення справедли­вості та поміркованості. Людина, яка володіє цим знанням, стане володарем думок суспільства («лі­дером громадської думки»), крім цього ступінь дові­ри до політичної діяльності такого лідера завжди бу­де вищим, ніж до «акцентуалізованих особистос­тей», яким притаманна одноманітність.

Література

1. Коллектив. Личность. Общение. — Л.: Лениздат, 1987.

2. Ершов П. М., Симонов П. В. Темперамент. Харак­тер. Личность. — М.: Наука, 1984.

3. Амосов Н. М. Природа человека. — К.: Наукова думка, 1983.

4. Менегетти А. Психология лидера, — М.: Славян­ская Ассоциация Онтопсихологии, 1999.

5. Менегетти А. Мудрец и исскуство жизни. — Екати-ринбург, 1998.

6. Міцкевич Е., Файерстоун Ч. Телебачення і вибори. — К.: «Вік» ЛТД, 1994.

7. Фарсон Р. Менеджмент абсурда. Парадоксы ли­дерства. — К.: София, 2001.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту