головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 1/2005 
Персонал № 1/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Козаки на сторожі справедливості

На Площі знань Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом відбулося зібрання козаків Українського військово-козацького інституту іме­ні Великого князя Святослава МАУП, представ­ників Звичаєвої громади Українських козаків та Звичаєвої козацької громади Спасу.

У їхньому зверненні відзначено, що «сьогодні в Україні склалася ситуація, коли справедливість можна відстояти, спираючись виключно на силу народу». У дні громадянської непокори вони чер­гували в охороні штабу Віктора Ющенка та довко­ла трибуни на майдані Незалежності.

Виступаючи перед козаками, президент МАУП та МКА Георгій Щокін зауважив: «Нині від кож­ного з нас залежить Незалежність нашої країни, і я переконаний, що залишилося небагато часу до то­го моменту, коли ми з вами будемо відзначати свя­то української влади». Георгій Щокін щиро подя­кував козакам за вірність і відданість українському народові, за їхню стійкість у своїй громадянській позиції.

Солідарність

Видавництво МАУП передало для учасників мі­тингу на майдані Незалежності та мешканців на­метового містечка понад 1000 примірників різних видань. Зокрема, «Архетипи» Павла Глазового, «Незнищенність» Левка Лук'яненка, «Терор голо­дом і повстанська боротьба проти геноциду укра­їнців» Володимира Улянина та збірку «Свобода слова: українська мірка».

Олександр Омельченко: «Це було національне піднесення»

Під час зустрічі з представника­ми регіональних засобів масової ін­формації, що відбулася в Міжрегіо­нальній Академії управління пер­соналом, міський голова Києва Олександр Омельченко поділився своїми думками щодо ситуації у країні.

«Я ніколи не використовував термін «суспільно-політична кри­за». На мій погляд, жодної кризи немає. Я оцінюю ситуацію як під­несення соціальної, духовної, політичної свідомості громадян», — заявив Олександр Олександрович. Він окремо відзначив дії молоді, яка всі ці дні відстоювала свої права.

Омельченко відкинув звинувачення в тому, що вивів на Майдан дітей. Столичні школи було зак­рито лише після першого та другого турів на день, оскільки їх використовували як виборчі дільниці. Отже, знадобився й деякий час на приведення їх до ладу.

За словами Олександра Омельченка, акція гро­мадянської непокори пройшла спокійно. До того ж столичні правоохоронці зафіксували зменшення на 12 відсотків кількості скоєних правопорушень. Зменшилася і кількість хворих. Попри те, що хтось із Міністерства охорони здоров'я пропонував роз­бити на вулицях столиці польові шпиталі, побою­ючись кривавих ексцесів, у столичних лікарнях було близько тисячі вільних ліжко-місць.

Не вплинула акція і на економічний розвиток міста. Столичні підприємства працювали стабіль­но, нарощуючи потужності. Якщо хтось і відчув незручності, то лише комунальні служби, які, втім, пристосували свої графіки роботи відповідно до умов проведення акцій. Щодо зменшення обсягів постачання газу до котелень низки міст, зокрема і Києва, Олександр Омельченко сказав, що такі дії державної компанії «Нафтогаз України» є «деше­вим шантажем і спробою налякати виборців». Вар­то зазначити, що міська влада бореться і з намаган­нями деяких структур під «шумок» підняти ціни на промислові товари. Нині ці питання вирішуються спільно з Антимонопольним комітетом України.

Дуже обурили столично­го міського голову і події в Сіверськодонецьку. За сло­вами Омельченка, це була «повна політична зрада го­лів держадміністрацій». Однак якщо дії губернато­рів Харківської, Донецької та Луганської областей, де переміг Янукович, ще мож­на якось пояснити, то дії го­лови київської облдержадміністрації Засухи, який був присутній на збіговись­ку в Харкові, взагалі незро­зумілі. На Київщині Віктор Ющенко набрав 76 відсотків голосів виборців. Проте бачачи, що «пахне смаженим», деякі чинов­ники вирішили стати головами облрад. Мовляв, їх не можуть звільнити, оскільки ці посади виборні.

«В області голови обласних адміністрацій, ко­ристуючись незрозумілою ситуацією в регіонах, самі себе обирають головами обласних рад... Це порушення законів, на які прокурори областей по­винні реагувати негайно, — сказав Омельченко. — Це називається класти яйця в кілька гнізд, як це робить зозуля, але вона це робить за природою своєю».

Стосовно ж звинувачень низки міських голів у хабарництві та зловживанні службовим станови­щем (на диво, всі вони підтримували демократич­ні сили), то незабаром суд встановить їх невинува­тість. Оскільки вже зараз зрозуміло, що ці справи «шиті білими нитками».

Коментуючи присутність на сіверськодонецькому «блакитному шабаші» московського мера Юрія Лужкова, столичний голова назвав це «ту­ристичною поїздкою, яка не може поставити під сумнів дружні відносини між українськими і ро­сійськими народами».

Наприкінці зустрічі Олександр Омельченко по­дякував за організацію цієї зустрічі президенту МАУП Георгію Щокіну і пообіцяв, що й надалі бу­де частим гостем нашого навчального закладу — адже столична влада підтримувала МАУП на всіх етапах становлення.

Права людини у міжнародному праві

В Інституті права імені Володимира Великого відбувся науково-практичний семінар «Права лю­дини у міжнародному праві». Відкриваючи пле­нарне засідання, завідувач кафедри цивільно-пра­вових відносин професор МАУП, академік УА Н Олексій Юлдашев зазначив: символічним є те, що нинішній семінар проводиться зараз, адже саме у грудні 1948 року Організація Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини.

У семінарі активно бра­ли участь студенти Інсти­туту права: Наталія Пере­пелиця виступила із допо­віддю «Право на життя — природне право людини», Катерина Шевченко роз­повіла про «Міжнародно-правові норми про права людини, позбавленої во­лі». Учасники засідання обговорили роль Євро­пейського суду в захисті прав людини, питання прав  жінки  та  дитини,

проблеми дискримінації та расизму та ін. Крім то­го, предметом дискусії стали актуальні проблеми співвідношення європейських стандартів у галузі вільних виборів та в законі України «Про вибори», Європейської конвенції про захист основних прав та свобод людини.

Загалом, обізнаність молоді у галузі юриспру­денції і прав людини — знакова для нашого сього­дення.

Офіційно

Президенту Міжрегіональної Академії
управління персоналом
Г. В. Щокіну

Вельмишановний пане президенте!

Дозвольте висловити свою глибоку повагу за зап­рошення відвідати Україну, а також за Ваші зусил­ля щодо перекладу моєї книжки «Маца Сіону» ук­раїнською мовою.

На жаль, з певних причин я не зміг скористатися Вашим люб'язним запрошенням і тому, своєю чер­гою, запрошую Вас, пане президенте, відвідати Да­маск та прочитати курс лекцій в одному зі столич­них університетів.

З найкращими побажаннями
міністр оборони Сирії
генерал-лейтенант
Мустафа Тласс

Трудове законодавство очима науковців

В Інституті права МАУП у день 56-річчя від дня прийняття Декларації прав людини відбулися правничі читання у формі науково-практичного семінару «Теорія та практика застосування госпо­дарського та трудового законодавства». Визначені Декларацією прав людини, Конституцією України права і свободи людини повною мірою стосуються студентів, викладачів та інших співробітників Інституту права ім. Володимира Великого, як і всіх громадян України. Особливої актуальності набу­ває правовий захист трудових, соціально-еконо­мічних прав, пов'язаних з правовим станом особи, межами втручання держави у приватне життя лю­дини. На важливих питаннях сьогодення зосере­дився під час зібрання декан факультету стаціо­нарних форм навчання, професор, кандидат юри­дичних наук Валентин Головченко.

У пленарному засіданні взяли участь професор, кандидат юридичних наук Борис Беззуб, завіду­вач кафедри, доцент Лідія Грузінова, доцент Ната-лія Корчак, старший викладач Наталія Можаров-ська.

З доповідями на семінарі виступили студенти Інституту. Зокрема Ірина Архіпенко поділилася роздумами на тему «Правове регулювання інвес­тиційної діяльності», Юлія Мороз зупинилася на «Особливостях правового становища промисло­во-фінансових груп в Україні», Андрій Лікар­ський присвятив виступ «Правовому регулюван­ню стадій процедури банкрутства», Світлана Сви-риденко говорила про «Основи правового регулю­вання зайнятості та працевлаштування грома­дян».

Підбиваючи підсумки семінару, доповідачі і ор­ганізатори правничих слухань висловили однос­тайну думку про важливість таких заходів для під­готовки висококваліфікованих фахівців у галузі права, майбутніх захисників прав і свобод людини і громадянина.

Бойові мистецтва України

В Українському культурно-просвітницькому центрі Міжрегіональної Академії управління пер­соналом відбувся круглий стіл «Бойові мистецтва України».

Із вступним словом виступив і привітав гостей віце-президент МАУП з регіональної та виховної роботи Микола Дробноход.

Кожний народ, щоб вільно розвиватися і само­утверджуватися, потребує лицарів-захисників, людей Честі й Слави. Саме такими упродовж істо­рії були княжі дружинники — вої Святослава, ук­раїнські козаки і січові стрільці, з притаманними нашому народу способами і методами світогляд­ної, психологічної та фізичної підготовки.

Вивчення цього багатовікового досвіду має важ­ливе пізнавальне і практичне значення. Нині деда­лі очевиднішими стають згубні наслідки нищення моралі та втрата інституту здорового виховання тіла. У сучасних умовах українське суспільство як ніколи потребує лицарів козацької звитяги, які мають поєднати у собі героїчний дух традиції та сучасні педагогічні підходи у патріотичному вихо­ванні молоді, що є основою формування національно свідомих особистостей — патріотів своєї країни.

У зібранні взяли участь Володимир Куровський — відроджувач стилю давньоруського бойового мистецтва «Триглав», секретар козацької Ради при УВКІ МАУП; Олександр Притула — завіду­вач кафедри національних одноборств Україн­ського військово-козацького інституту ім. Вели­кого князя Святослава, президент Всеукраїнської федерації традиційного козацького бойового мис­тецтва «Спас»; Анатолій Попо­вич — заснов­ник стилю «Со­бор», президент Всеукраїнської федерації бойо­вих мистецтв та Всеукраїнської федерації ко­зацького дво­бою; Олександр Гартвіч — віце-президент На­ціональної фе­дерації руко­пашного бою України, старший викладач кафедри фізичного виховання МАУП, та інші.

Під час круглого столу розглядалися важливі й актуальні питання, а саме: історія та особливості бойової культури України; відродження і розвиток українських національних єдиноборств у новітній час та перспективи їх розвитку; світоглядно-пси­хологічні особливості стилів українських бойових мистецтв; фізіологічно-оздоровчий аспект націо­нальних одноборств; роль українських бойових мистецтв у формуванні національної самосвідо­мості молоді.

Здобутки на ниві науки

Міжрегіональна Ака­демія управління персо­налом та Міжнародна Кадрова Академія вітає віце-президента МАУП з регіональної та виховної роботи Миколу Дробно-хода з присудженням йо­му, згідно з Указом Пре­зидента України, Дер­жавної премії України в галузі науки і техніки. Колектив журналу «Персонал» приєднується до привітань і щиро ба­жає Миколі Івановичу, постійному нашому авто­ру, нових успіхів на науковій ниві.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту