головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 12/2005 
Персонал № 12/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсІнформатизація системи охорони здоров'я

Валентин ВИШНЕВСЬКИЙ, Анатолій ГОЛУНОВ, Аркадій КОНЬКОВ

Ефективність реформ у систе­мі охорони здоров'я залежить не тільки від збільшення фінансу­вання галузі, а також від раціо­нального використання наявних ресурсів. Досвід багатьох пере­дових країн переконує, що збільшення фінансування охо­рони здоров'я без механізмів стримування витрат, їхньої пер­соніфікації, без створення сис­теми управління, що базується на двох основних принципах — медична й економічна доціль­ність, не приносить бажаних ре­зультатів [1, с. 46; 3, с. 73]. Інши­ми словами, необхідна така сис­тема, яка б дала змогу реально управляти ресурсами галузі як на мікрорівні (розподіл обсягів медичної допомоги й витрат у межах нормативу на душу), так і на макрорівні (управління роз­поділом фондів адміністратив­ної території тощо).

Створення таких управлінсь­ких систем неможливе без су­часного інформаційного забез­печення, оскільки нині потрібні зовсім інші підходи до організа­ції управління охороною здо­ров'я. В основі цих підходів — оцінка ефективності вкладених ресурсів на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню, використання не тільки статис­тичних, а насамперед — медико-економічних показників на всіх трьох рівнях надання медичної допомоги населенню.

Для розробки пропонованої концепції інформа­ційного забезпечення охорони здоров'я були висуну­ті кілька основних вимог до організації такої систе­ми.

Перше — оперативність і доступність необхідної інформації для всіх рівнів управління — від первин­ної ланки до міністерства охорони здоров'я (МОЗ), включаючи також місцеві органи. Тут повинне пра­цювати основне правило кібернетики — правило «пі-раміди», відповідно до якого у просуванні наверх інформація повинна інтегруватися й усікатися [2, с.15].

Друге — можливість нагромадження медичної й економічної інформації про населення в єдиному місці.

Третє — персоніфікація базової інформації.

І нарешті, четверте — можливість обміну інформа­цією між медичними базами даних різних рівнів.

Для створення системи інформаційного забезпе­чення охорони здоров'я було вирішено відійти від традиційної схеми, коли кожна лікарня, виходячи зі своїх локальних завдань, формує власні медичні ба­зи даних і створює їхнє програмне забезпечення. В основу пропонованої системи були покладені пер­соніфіковані медичні SQL — бази даних населення адміністративної території (міста, району), які фор­муються в амбулаторіях сімейної медицини. Ці бази призначені для нагромадження медичної, статистич­ної й медико-економічної інформації про кожного жителя упродовж усього його життя. На наш погляд, саме такий підхід логічно обґрунтований і виправда­ний, оскільки саме сімейний лікар перший контак­тує з жителями своєї ділянки. Він має інформацію про рух населення на ділянці (вибулі, прибулі), фор­мує маршрути обстеження й лікування своїх пацієн­тів тощо, тобто має безпосереднє відношення до роз­поділу як обсягів медичної допомоги, так і витрат на її надання.

Первинні відомості про населення при формуван­ні баз даних (паспортні й інші персональні відомості) вносить через спеціально розроблене автоматизо­ване робоче місце (АРМ) сімейний лікар, а далі — співробітник амбулаторії сімейної медицини. Перед­бачено можливість додавання нових даних про паці­єнтів, які прибули, видалення інформації про вибу­лих і померлих, а також редагування необхідних па­раметрів (зміни прізвища, стану, нових утворень то­що). Передбачено «досилання» інформацій у випад­ку направлення пацієнтів на лікування або обсте­ження в інші медичні установи.

При первинному заповненні бази в автоматизовано­му режимі на кожного жителя формується унікальний сімнадцятизначний символьно-цифровий код. Якщо в амбулаторії сімейної медицини обладнано кілька ро­бочих місць, то тоді організовується локальна мережа.

Бази даних ділянок дають змогу формувати реєстр населення міста (району) і на його основі — базу да­них центральної районної (ЦРБ) або міської лікарні через злиття персоніфікованої інформації про насе­лення з баз даних ділянок. Основою злиття й наступ­ного обміну інформацією між базою даних ЦРБ і роз­поділеними базами даних ділянок є унікальний код пацієнта. Здійснює цю роботу адміністратор системи за допомогою спеціально розроблених інтерфейсів. Корегування реєстру населення проводять щомісяця. Обмін іншою інформацією відбувається за необхід­ності, з використанням електронної пошти або елект­ронних носіїв. На основі бази даних ЦРБ формуються спеціалізовані АРМ госпітальних відділень, консуль­тантів поліклініки, діагностичних служб тощо. Нами розроблена технологія (протоколи), що дають змогу проводити обробку й «досилання» інформації в пер­винні бази даних без розгортання комп'ютерних ме­реж у поліклініці й стаціонарних відділеннях. Анало­гічні протоколи були розроблені й для реєстрації ме­дичної допомоги пацієнтам на фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах). Ці протоколи щоміся­ця передають в амбулаторію сімейного лікаря, де вони обробляються й дані заносяться в базу даних ділянки.

Якщо у структуру лікарні входить відділення швидкої допомоги, то воно підключається до бази даних ЦРБ. Якщо лікарня швидкої допомоги органі­зована як окрема структура, то створюється окрема база даних. Формування реєстру населення (місько­го, районного) для лікарні швидкої допомоги, обмін інформацією з базами первинної ланки проводиться за тими самими принципам, що й для ЦРБ. Створю­ється також спеціальний АРМ із необхідними прото­колами для забезпечення персоніфікованої реєстра­ції невідкладних викликів, інформацій невідкладної допомоги, витрат на її надання й статистичний діаг­ноз. Потім ця інформація передається в бази даних амбулаторій сімейної медицини.

Аналогічно формується реєстр населення для ра­йонних (міських) санепідемстанцій. Це дає змогу сформувати єдиний реєстр разом з амбулаторіями сімейної медицини, насамперед для планової імуні­зації населення, а також, у перспективі, вирішувати багато інших питань, зокрема, про організацію й мо­ніторинг позапланової імунізації тощо.

Структуру первинної бази даних і набір інформа­ції визначають поставлені завдання. Крім паспорт­них даних, у первинній базі даних концентрується медична інформація про пацієнта, яку вносять по­мічники сімейного лікаря під час прийому, або ж во­на надходить у вигляді виписок і консультативних висновків амбулаторних або госпітальних установ вторинного й третинного рівнів. Для кодування ста­тистичних діагнозів використовують довідник МКБ-10. Кодуються також медичні послуги, які на­дав сімейний лікар або фахівці інших установ, а та­кож медикаменти для лікування пацієнта.

Крім медичної інформації, в базу даних вносять економічну інформацію (собівартість послуг, вико­наних основним персоналом амбулаторії, проведе­них консультацій, випадків госпіталізації). Причому ця інформація «прив'язана» до конкретного пацієн­та, дати, статистичного діагнозу й діагностично ро­динної групи (ДРГ), що дає змогу надалі проводити детальний медико-економічний аналіз.

Як приклад можна навести структуру організації інформаційного забезпечення медичних установ, яка спрацьовує в м. Вознесенську й Вознесенському райо­ні Миколаївської області (рис. 1).

Сьогодні в медичній базі даних м. Вознесенська перебуває 40 тис. жителів, які розподілені у чотирьох амбулаторіям сімейної медицини.

Як уже зазначалось, робота з базами даних первин­ної ланки здійснюється за допомогою Арма сімейно­го лікаря, що містить керівництво всіма основними функціями сімейного лікаря, виконуючи, зокрема, роль потужного електронного організатора.

Основні функції Арма сімейного лікаря:

 • ведення електронної амбулаторної карти й істо­рії хвороби пацієнтів денного стаціонару;
 • реєстрація послуг, виконаних основним персона­лом амбулаторії сімейної медицини з розрахунком собівартості, витрат на кожного конкретного пацієн­та, статистичні діагнози МКБ-10 і ДРГ;
 • реєстрація медикаментів для кожного конкрет­ного пацієнта, статистичного діагнозу, ДРГ із розра­хунком витрат;
 • забезпечення наступності з роботою лікарняних кас;
 • формування диспансерних груп дорослого насе­лення, дітей, вагітних з урахуванням вимог відповід­них наказів МОЗ, керування ними (планування дис­пансерних оглядів, моніторинг диспансеризації);
 • управління групами пацієнтів, що мають інва­лідність;
 • управління флюорооглядами й бакобстеженнями;
 • управління цитологічним обстеженням жінок;
 • автоматизоване планування й моніторинг прове­дення імунізації населення з можливістю наступної передачі даних до реєстру санепідстанції;
 • реєстрація інформації про жителів ділянки, що одержали невідкладну медичну допомогу;
 • формування напрямків в інші медичні установи з моніторингом повернення консультативних вис­новків і виписок, системою зворотного зв'язку, мож­ливістю обліку виконаних там послуг, їхньої собівар­тості для конкретного пацієнта, діагнозу, виду ме­дичної допомоги, рівня її надання;
 • проведення скринінгу з наступною обробкою ан­кет, насамперед із туберкульозу;
 • формування електронного паспорта родини;
 • ведення протоколів первинної профілактики сердечно-судинної патології, статевого й психічного здоров'я тощо;
 • облік листків тимчасової непрацездатності;
 • організація наступності в роботі сімейного ліка­ря й фельдшерів ФАПу, облік роботи, виконаної фельдшером ФАПу;
 • персональний облік обсягів медичної допомоги й розрахунок витрат для кожного пацієнта;
 • можливість одержання необхідної медичної, ста­тистичної, медико-економічної інформації.

Для забезпечення повноцінної роботи й одержан­ня необхідної управлінської інформації до системи повинні бути підключені всі необхідні довідники. Найважливіші з них:

 • Довідник МКБ-10 з розбивкою на ДРГ і класи захворювань;
 • Довідники медичних послуг основного персона­лу амбулаторій сімейної медицини (включаючи до­відник процедур фельдшерів ФАПів);
 • Довідник діагностичних процедур;
 • Довідник госпітальних процедур і процедур ам­булаторної хірургії;
 • Довідник медикаментів з міжнародним класифі­катором;
 • Тимчасові медико-соціальні нормативи (наказ МОЗ № 191);
 • Довідник медичних установ, персоналу і т. д. Пропонований підхід дає змогу на зовсім інших принципах побудувати систему інформаційного за­безпечення галузі, забезпечити роботу медичних ус­танов, органів управління системою охорони здо­ров'я в єдиному інформаційному полі. Це уможли­вить побудову системи «керованої» медичної допо­моги, інтеграцію роботи медичних установ регіону в єдиному медичному й фінансовому полі, з поділом обов'язків і загальною відповідальністю за остаточ­ний результат, зокрема фінансовий. Все це у підсум­ку сприятиме реалізації принципу медичної й еконо­мічної доцільності.

Персоніфікація медичних послуг і витрат на їхнє надання в межах нормативу на душу, фонду ділянки, фонду регіону в цілому розподіляє бюджет прозоро, дає змогу розраховувати реальну потребу у фінансу­ванні амбулаторій сімейної медицини, а також пот­реби населення в амбулаторній і госпітальній допо­мозі. У перспективі оптимізація системи інформати­зації й побудова гнучкого механізму керування охо­роною здоров'я підготують ґрунт і значно спростять перехід до обов'язкового медичного страхування [1, с. 46].

На закінчення необхідно зазначити, що пропонова­ний підхід різко підвищує роль і значимість сімейного лікаря в управлінні медичною допомогою для на­селення. У такій інформаційній системі, як переко­нує досвід, сімейний лікар може реально управляти формуванням потоків пацієнтів на вторинний і тре­тинний рівні. Мало того, він має можливість відсте-жувати витрати і для кожного конкретного пацієнта, і для фонду ділянки в цілому, планувати й моніторин-гувати різні напрямки роботи з населенням, що істот­но розширює його функцію як менеджера. Наприк­лад, уже сьогодні це дало змогу сімейним лікарям м. Вознесенська перейти на роботу з населенням на основі договорів, чітко відстежувати міграцію насе­лення. Готується також перехід на нову форму оплати праці сімейних лікарів, в основі якої — кількість насе­лення, яку вони обслуговують, і якість роботи з пер­винною й вторинною профілактикою захворювань.

Наявність повної медичної інформації про насе­лення, зокрема фінансової, значно підвищує можли­вості місцевих органів самоврядування в організації медичної допомоги для населення, дає змогу більш раціонально розподіляти бюджет, контролювати йо­го використання.

Систематизується й стане оперативніше забезпе­чення інформацією органів управління охороною здоров'я, причому ця процедура значно спроститься. З'явиться, нарешті, реальна можливість управляти як обсягами медичної допомоги, так і витратами на її надання в межах існуючих тарифів.

Уже нині створена інформаційна система дає змо­гу місцевим органам самоврядування моніторингу-вати дані про розподіл фондів між первинною лан­кою, амбулаторною й госпітальною допомогою, а та­кож раціональністю розподілу цих фондів, і виявля­ти всі витрати в організації роботи. Такий системний підхід — робота в єдиному медичному, фінансовому й інформаційному полі, висвітлює дуже багато різ­них проблем, пов'язаних із переходом до сімейної медицини й сьогоднішніми обсягами і якістю роботи первинної ланки, її зв'язком з іншими службами й фахівцями і виникаючою на цій основі необхідністю реорганізації госпітальної й амбулаторної допомоги, фінансовими ризиками тощо.

Література

1. Голунов А. І. Економічні перспективи щодо рефор­мування галузі та використання сучасних технологій в управлінні первинною медико-санітарною допомогою // Актуальні питання подальшого розвитку сімейної ме­дицини в Україні. — К., 2004.

2. Журавель В. И. Возможные пути реорганизации системы здравоохранения Украины // Актуальні питан­ня подальшого розвитку сімейної медицини в Україні. — К., 2004.

3. Клименко П. Система компьютерно-интегрирован­ного управления лечебно-профилактическими учреж­дениями // ПЕРСОНАЛ. — 2004. — № 5.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту