головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 6/2006 
Персонал № 6/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсІнновації як фактор випереджального розвитку економіки

Микола ПАШУТА
доктор економічних наук, професор

Інновація, нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна політика — це нові категорії, які з'явилися в економічному розвитку нашої країни на етапі формування ринкових відносин. Як слушно зауважила доктор економічних наук О. Лапко, «в той час, як на Заході теорії інноваційного розвитку вивчались, аналізувались і вдосконалювались, в Україні, як і в усіх країнах колишнього Радянського Союзу, теорії інновацій вважалися антикласовими. У 80-ті роки в індустріально-розвинутих країнах світу теорію інтенсифікації замінила теорія інноваційних процесів, як підґрунтя нової моделі економічного зростання» [1, с. 25].

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки — найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу не тільки підвищити ефективність функціонування суспільного виробництва, а принципово змінити способи його розвитку.

Інновації, особливо у промисловості, — суттєвий елемент підвищення ефективності економіки. Промислова інновація починається з ідеї і проходить фази дослідження, розробки та створення нових зразків продукції, технологій чи послуг та їх комерціалізацію.

Завдяки інноваціям стають життєздатними малі і середні підприємства. Часто вони притягають до себе «розсіяні» підприємницькі таланти і залучають висококваліфіковану робочу силу, яка забезпечує випуск продукції поліпшеної якості, творчий характер і ефективність роботи таких підприємств.

Активна реалізація інноваційних процесів — спосіб повернення до життя традиційних видів економічної діяльності. Він полягає в повторному вливанні в них рушійних сил, здатних забезпечити конкурентоспроможність і створити нові робочі місця за допомогою цілеспрямованого розвитку всієї технологічної бази. Тут використовують цілу низку технологій. Це не тільки електроніка, інформаційні технології, засоби гнучкої автоматизації, нові технології одержання, переробки й обробки матеріалів, способи і засоби економії енергії, а також тип організації, що краще реагує на потреби виробничого процесу і ринку, сприяє зменшенню витрат і усуненню «вузьких» місць.

Конкурентоспроможну нішу неминуче буде втрачено тими підприємствами та організаціями, яким не вдалося оцінити важливість безупинної і багатоаспектної реалізації інновацій. Це характерно, наприклад, для такої галузі, як суднобудування, яка є закостенілою і «зрілою». У Європі, Японії і Південній Кореї вона характеризується високим рівнем інноваційної активності.

Інновації вступають у системну взаємодію з комплексом інших технологій. Значення системного підходу особливо яскраво помітно на прикладі космічних програм США і колишнього Радянського Союзу. Успіх цих програм був досягнутий завдяки революційному прориву в сфері управління проектами, тобто створення нових систем, технічних засобів і методів управління, які забезпечують координацію в часі і просторі фізичної та розумової діяльності багатьох сотень тисяч людей, які беруть участь у реалізації цих програм.

Тобто інновації — це результат взаємодії між її творцями і споживачами.

Нині важливу роль у визначенні спрямованості дослідницької й інноваційної діяльності відіграє ринок. Тому потрібно здійснювати ретельне, постійне оцінювання потреб ринку, виявляти способи їх задоволення. Аналіз і врахування потреб ринку означають зміну акценту випуску стандартної продукції від кількісної до якісної сторони, позначеної високим рівнем диверсифікованос-ті. Тож щоразу більшу увагу слід приділяти ринку на етапі конструювання і виробництва продукції, що є не тільки спонукальною причиною проведення досліджень та інноваційної діяльності, а й визначальною метою її реалізації.

Зміна ролей учасників інноваційної діяльності і методів її здійснення впливає на дослідження, спрямовані на створення інновацій.

Структури дослідницьких організацій не повинні бути громіздкими. Цим організаціям слід виконувати тільки найважливіші, істотні функції і бути постійно інформованими про все нове, що з'являється на обрії. Система моніторингу повинна тримати під постійним контролем і безупинно відслідковувати процеси, які відбуваються в тому чи іншому виді економічної діяльності.

Високі технології створюють завдяки використанню новітніх досягнень науки, які виникають у результаті процесу саєнтифікації (від англ. «science» — наука). Сюди належать мехатронні технології, засновані на автоматизації і роботизації виробництва, технології сучасної електроніки, різноманітні процеси, що послуговуються комп'ютерними засобами, біотехнологіями тощо. Спільною властивістю цих технологій стало те, що їх базою, основними компонентами є наукові знання й інформація.

У розвинутих країнах саме галузі, що використовують високі технології, створюють велику частину доданої вартості. Виробництво й експорт наукомісткої продукції дають змогу розвивати економіку швидкими темпами. Про це свідчить досвід Японії, Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру, Чилі, Іспанії та інших.

Технологічна відсталість певних видів економічної діяльності України зумовлює низьку продуктивність праці, високу ресурсо- та енергоємність продукції. Отже, поряд зі створенням власних, необхідне залучення сучасних високих технологій, розроблених в інших країнах, їх швидке освоєння. У зв'язку з цим дуже важливо створити сприятливі умови для розгортання інноваційних процесів.

Варто застосувати вже випробуваний у багатьох країнах метод злиття «нових» і «старих» технологій. Він створить сприятливі можливості для об'єднання якості і гнучкості, закладених у потенціалі нових технологій, із вже досягнутими перевагами традиційних, що дає змогу знаходити інноваційні рішення, які найкраще відповідають потребам і умовам України. Фактично такі технологічні рішення вже існують, ними раніше скористалася низка країн, які обрали шлях якісного розвитку. Насамперед це стосується високорозвинутих країн Заходу.

Зазначена інноваційна політика дає можливість «перескочити» через численні етапи у процесі розвитку, проходження яких в іншому випадку вимагало б багато часу для підготовки виробництва і нагромадження капіталу. Нині вже виявлено нові технології, що можуть бути адаптовані і використані з метою росту ефективності функціонування традиційних галузей, забезпечення стабільного розвитку базових галузей, структурної перебудови і децентралізації економіки.

Аналіз функціонування видів економічної України свідчить, що до найбільш пріоритетних, з позиції інвестування та інновацій належать ракетно-космічне виробництво; літакобудування; суднобудування; інформатизація; біотехнології; виробництво окремих видів озброєння і військової техніки.

Фактично підприємства та організації цих видів економічної діяльності завдяки своїй наукомісткості та високій технологічності вже є інноваційними лідерами України. А інновації стають щоразу перспективнішими, оскільки так забезпечується технологічне оновлення виробництва, підтримується і розвивається конкурентоспроможність.

Прискорений розвиток зазначених виробництв значно полегшить конкретизацію пріоритетів наукових досліджень і розробок, позитивно вплине на оптимізацію мережі наукових установ та впорядкування системи підготовки інженерних і наукових кадрів. Далі повинен спрацювати ефект «локомотивності». Імпульс розвитку отримають металургія, хімія, приладобудування, електроніка, електротехніка і багато інших видів економічної діяльності, необхідність пріоритетності інвестування яких можна проілюструвати низкою прикладів.

Україна має визнаний високий науковий та виробничий потенціал і певний доробок світового рівня в космічному виробництві. Його державна підтримка надає можливість не тільки вирішити внутрішні економічні проблеми на якісно новому технічному рівні, а й виходити на світовий ринок зі зразками космічної техніки, що не мають аналогів у світі, для одержання прибутків від продажу продуктів та результату космічної діяльності. Це, насамперед:

•    створення національних супутникових систем економічного, наукового та оборонного призначення (зв'язок, екологічний моніторинг, раціональне використання природних ресурсів, космічна індустрія тощо); підвищення енергетичних можливостей ракети-носія «Зеніт» для виведення космічних апаратів на геостаціо-нарні орбіти через створення відповідних прискорю-вальних блоків;

•    створення національної транспортної авіаційно-космічної системи «Промінь» на основі широкофюзеляжних літаків і ракет космічного застосування;

•   участь у реалізації міжнародного багатофункціонального проекту «Морський старт»; удосконалення
технологій запуску ракетиносія «Циклон», виробництва «Південного машинобудівного заводу» (м. Дніпро
петровськ), на низькі орбіти, реалізація проекту створення безкосмодромного запуску ракети-носія «Зеніт» із літака АН-275 «Мрія» та низка інших.

Авіаційна діяльність досить наукомістка і високотехнологічна. Так, вартість одного кілограма кінцевої продукції цієї галузі найвища серед усіх інших виробів машинобудування і поступається лише ракетно-космічній техніці (1 кг = 1000$, автомобіль «Мерседес» 1 кг = 20$).

Завершений цикл проектування та виробництва літаків є лише в декількох найбільш розвинутих країнах: США, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Росії, Україні.

На думку провідних спеціалістів інноваційної діяльності, експортний потенціал авіабудування — серед найперспективніших у машинобудуванні України [2, с. 62–64].

Реалізація таких пріоритетних напрямів інноваційного розвитку сприятиме подоланню великої енерго- і матеріалоємності вітчизняної економіки та промисловості, структурної перебудови за допомогою підтримки інноваційних напрямків, які вже нині можуть виходити на світовий ринок із конкурентоспроможною продукцією, а також визначенню і забезпеченню прискореного розвитку нових науково-технологічних розробок, де високий потенціал учених і виробників, їх творчий доробок та наявні ресурси дають підстави сподіватися на здійснення стратегічного прориву.

Для здійснення ефективної інноваційної діяльності важливу роль відіграє законодавче та нормативно-правове забезпечення, яке в Україні започатковано Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» [3].

Духові Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [4] відповідає створення вітчизняних технологічних парків. Ус я продукція цих структур є інноваційною і високотехнологічною. Утворено комісію з організації діяльності технопарків та інноваційних структур інших типів, до якої ввійшли авторитетні вчені та урядовці. Комісією затверджено план завдань і проектів документів, які необхідно прийняти, щоб технопарки працювали ще ефективніше.

Проведений аналіз діючого законодавчого і нормативно-правового забезпечення переходу економіки України на інноваційну модель розвитку показав, що таких документів у нашій державі є понад 200.

Досить також указати на те, що випущено в трьох томах «Інноваційне законодавство України», яке нараховує близько 200 нормативно-правових актів [5]. Але кожен із них має ті чи інші недоліки і не вирішує проблему комплексно. Тому до основоположних законодавчих документів, які регламентують інноваційну діяльність, належать Закони України «Про інноваційну діяльність» [6], «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [7] та «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукових технологій» [8].

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає її об'єкти, кількість яких надзвичайно велика. На їх здійснення необхідні величезні фінансові та матеріальні ресурси, що, як відомо, в нашій державі обмежені. Це вимагає визначити пріоритети інноваційної діяльності. На вирішення цієї проблеми спрямований Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», яким на строк до 2007 р. за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в Україні на 2003–2013 рр. визначені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня. Ось деякі з них:

1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології:

засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи добування та утилізації метану з вугільних родовищ;


модернізація електростанцій та електромереж; електромережі видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива.

2. Машинобудування як основа високотехнологіч-ного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії:

виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління;

• енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; енергоекономічні джерела світла та системи освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі;

• бурове нафтогазове обладнання; високопродуктивне енергозберігаюче компресорне обладнання для оснащення вугільних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей;

• комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кормозбиральна та бурякозбиральна техніка;

• диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах;

• оптоелектронні системи подвійного призначення;

• обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту;

• обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів;

• обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вторинної сировини кольорових металів;

• побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів довгострокового користування.

3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації:

•   інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосму гові системи розподілу інформації;

•  лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування; електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; волоконно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура;

•  глобальні та регіональні системи радіонавігації транспортних засобів із використанням супутникового та наземного обладнання.

4. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій:

•  сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів; розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів; імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали; сучасні конструкційні матеріали, технології їх виробництва та застосування; керамічні матеріали широкого спектру застосування, надтверді інструментальні матеріали; матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники; напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали.

5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості:

•   біодобрива; засоби захисту рослин і тварин; обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної продукції;

•   сучасні технології зберігання сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв; екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.

6. Транспортні системи: будівництво і реконструкція:

•    інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів і транспортних систем;

•    реконструкція портів; модернізація систем транспортування газу, нафти, аміаку.

7. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища:

•    діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;

•    обладнання та технології для використання альтернативних джерел енергії;

•    енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами.

8. Розвиток інноваційної культури суспільства:

сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів.

Закон України «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» регламентує реалізацію проектів із розроблення наукоємних технологій та впровадження їх в економіку, що за пріоритетними напрямами інноваційних процесів сприяло б нарощуванню обсягів виробництва у більшості видів промислової діяльності, освоєнню нових видів конкурентоспроможної продукції, закріпленню на зовнішніх ринках. Так, машинобудівники України створили комфортний пасажирський вагон європейського типу, а в перспективі виготовлятимуть рейкові автобуси (виробництво концерну «Крюківський вагонобудівний завод»), а також новий трамвай (виробництво СП «Татра-Південь») із вітчизняних комплектуючих.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в Україні створено законодавчу та нормативно-правову базу для здійснення і розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.

Ефективність інноваційної діяльності в Україні.

Серед важливих показників економічної діяльності підприємств — їх інноваційна активність. Загальний спад виробництва негативно вплинув на інноваційну діяльність. Зокрема, в 1991–2000 рр. простежується щорічне зниження кількості та питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації в усіх видах економічної діяльності. Якщо 2000 р. інновації здійснювали 1705 підприємств, або 18% від кількості обстежених, то 2004 р. ця кількість становила 1359 одиниць, або 13,7%. Дані про кількість підприємств, які займалися інноваційною діяльністю наведено на рис. 1 [9, с 182, 185; 10, с. 188].

За останні роки склалися такі основні напрями інноваційної діяльності в країні:

•    дослідження і розробки;

•    придбання нових технологій, прав на патенти, зокрема права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензії на використання зазначених об'єктів;

•    виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва;

•    придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів;

•  маркетинг та реклама.

Найбільша кількість підприємств та їх питома вага характеризується таким видом інноваційної діяльності як придбання засобів виробництва: машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з запровадженням інновацій (564 од. підприємств — 33,1% у 2000 р.; 621 од. і 36,6% та 701 од. і 69,5%, 670 од. і 44,8%, 502 од. і 36,9%, відповідно в 2001, 2002, 2003 та 2004 рр.), на другому місці — виробниче проектування та технологічна підготовка виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва (478 од. підприємств і 28% у 2000 р.; 451 од. і 26,6%, 471 од. і 27,8%, 416 од. і 27,8%, 429 од. і 31,6% — відповідно в 2001, 2002, 2003 та 2004 рр.); і на третьому місці — маркетинг та реклама (438 од. підприємств або 25,7% у 2000 р.; 443 од. і 26,1%, 460 од. і 25,4%, 407 од. і 31,6%, 429 од. і 31,6% — відповідно в 2001, 2002, 2003 та 2004 рр.). У загальній кількості останні три напрями інноваційної діяльності становлять 86,8% у 2000 р., 89,5% у 2001 р., 90,3% у 2002 р., 99,8% у 2003 р. та 103,2% у 2004 р. (подвійний рахунок)*.

Узагальнюючи вищевикладене, слід назвати тенденції щодо останніх трьох напрямів інноваційної діяльності: зростання придбання засобів виробництва, незначний спад технологічної підготовки виробництва і майже на одному рівні — маркетинг та реклама.

Важливим показником інноваційної активності є кількість промислових підприємств, що впроваджують інновацією. Дані про цей показник наведено на рис. 2.

Від 1995 р. відбулося абсолютне і відносне скорочення кількості підприємств, які активно впроваджували інновації. 1995 р. із обстежених підприємств лише кожне четверте впроваджувало інновації, а з таких напрямів, як проведення комплексної механізації та автоматизації виробництва — кожне 34, впровадження нових технологічних процесів — кожне 12, маловідходних ресурсозберігаючих та безвідходних технологій — кожне 30. 2000 р. співвідношення вказаних показників за відповідними напрямками становило 7, 58, 24, 58.

1995 р. кожне п'яте підприємство освоювало виробництво нових видів продукції, а товарів народного споживання — кожне шосте. 2000 р. цими напрямами інноваційної діяльності займалися відповідно вже кожне сьоме і десяте підприємство з загальної кількості обстежених. 2004 р. комплексною механізацією та автоматизацією уже займалось кожне 28 підприємство з усіх обстежених, упровадженням нових технологічних процесів — кожне 21, освоювало виробництво інноваційних видів продукції кожне 14.

За наведеними вище даними, кількість підприємств, що впроваджують інновації дещо менша від кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльністю.

Якщо 2000 р. займалися інноваційною діяльністю 1705 підприємств, то цього ж року впроваджувало інновації уже 1491 підприємство, або на 12,3% менше, 2001 р. — 1697 і 1503 підприємства, або на 11,4% менше, 2002 р. — 1808 і 1506 підприємств, або на 16,7% менше, 2003 р. — 1496 і 1120 підприємств, або на 25,1% менше, 2004 р. — 1359 і 958, або на 25,9% менше. Тобто спостерігається чітка тенденція зменшення кількості підприємств, які запроваджують інновації.

Великий інтерес становить аналіз інноваційної діяльності підприємств по видах економічної діяльності. Так, наприклад 2003 р. із загальної кількості 1496 підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, 1215 підприємств (або 81,2%) становили підприємства п'яти видів економічної діяльності. Зокрема: 449 підприємств машинобудування, або 30,0%; 432 підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, або 28,9%; 119 підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, або 8%; 116 підприємств легкої промисловості, або 7,8%; 99 підприємств металургії та обробки металів, або 6,6%.

2004 р. із 1359 підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, 1078 підприємств (або 79,4%) становили підприємства п'яти видів економічної діяльності, зокрема: 449 підприємств машинобудування, або 33,0%; 334 підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, або 14,6%; 126 підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, або 9,3%; 77 підприємств легкої промисловості, або 5,7%; 92 підприємства металургії та обробки металів, або 6,8%.

Аналізуючи дані за 2003 та 2004 рр. по видах економічної діяльності, виявили, що питома вага підприємств, що займаються інноваційною діяльністю має незначні коливання.

Останні роки зумовлені зростанням обсягів фінансування інноваційної діяльності та зміни його структури за джерелами.

Таблиця 1

Обсяг і структура фінансування інноваційної діяльності за джерелами**

(у фактичних цінах, млн грн)

 

2000 р.

2003 р.

2004 р.

2004 р. в % до 2000 р.

Всього

1757,1

3059,8

4534,6

258,1

У % до загального підсумку

100

100

100

 

зокрема власним коштом

1399,3

2148,4

3501,5

250,2

У % до загального підсумку

79,6

70,3

77,3

 

Із державного бюджету

7,7

93,0

63,4

823,4

У % до загального підсумку

0,4

3,0

1,4

 

Із місцевих бюджетів

1,4

3,1

1,6

88,9

У % до загального підсумку

0,1

0,1

0,0

 

Із позабюджетних фондів

33,4

0,5

0,6

1,8

У % до загального підсумку

1,9

0,0

0,0

 

Вітчизняні інвестори

49,4

112,0

10,6

21,4

У % до загального підсумку

2,8

3,7

0,2

 

Іноземні інвестори

133,0

130,0

112,4

84,5

У % до загального підсумку

7,6

4,2

2,5

 

Кредити

110,0

551,1

806,4

733,1

У % до загального підсумку

6,3

18,0

17,8

 

Інші джерела

22,5

21,7

38,2

169,8

У % до загального підсумку

1,3

0,7

0,8

 

Упродовж останніх років основним джерелом фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти підприємств (табл. 1). 2000 р. вони становили 79,6%, 2004 р. — 77,3%. 2004 р. їх кількість зросла порівняно з 2000 р. на 150,2%. Незважаючи на те, що фінансування з бюджету становить незначну питому вагу — 0,4% у 2000 р., 1,4% — у 2004 р., темпи зростання бюджетного фінансування два року тому порівняно з 2000 р. збільшились у 8 разів, що свідчить про те, що останнім часом держава почала більше уваги приділяти фінансуванню інноваційної діяльності. 2004 р. зменшились обсяги фінансування з місцевих бюджетів та вітчизняних інвесторів.

Зросли обсяги кредитів майже в декілька разів. 2003 р. вони становили 18,0%, 2004 р. — 17,8% від загальних обсягів фінансування. Ця сума досягла в 2004 р. 806,4 млн гривень. Отже, закладено грошову базу для успішного розвитку інноваційної діяльності.

Що стосується видів економічної діяльності, то тут обсяги фінансування на інновації характеризуються такими показниками. Основні обсяги фінансів припадають на обробну промисловість: 2001 р. — 1778,8 млн грн, 2002 р. — 2840,4 млн грн, 2003 р. — 2573,1 млн грн, 2004 р. — 41158,9 млн гривень.

Як і в попередні роки, у 2004 р. найбільші обсяги фінансування зафіксовано в харчовій промисловості та переробці сільськогосподарської продукції і в машинобудуванні — 692,3 млн грн і 1371,3 млн грн відповідно.

Проведений аналіз обсягів фінансування та витрат на інноваційну діяльність в економіці України свідчить, що останнім часом вони зростають із року в рік. Попри значні темпи збільшення фінансування на інноваційну діяльність, вітчизняній економіці для переходу на інноваційну модель розвитку нині потрібні не сотні мільйонів гривень, а десятки мільярдів доларів. Тільки достатнє фінансове забезпечення дасть змогу здійснити цей стратегічний напрям розвитку економіки нашої держави.

Дані про впровадження інновацій на підприємствах України подано в табл. 2.

Таблиця 2

Впровадження інновацій на підприємствах України***

Види інноваційної діяльності

1995 р.

2000 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2004 р. у % до 1995 р.

2004 р. у % до 2000 р.

Впровадження нових технологічних процесів

2936

1403

1142

1482

1727

58,8

123,1

із них маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних

1044

430

430

606

645

61,8

151,0

Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань

11472

15323

22847

7416

3978

34,7

26,0

із них нових видів техніки

1000

631

520

710

769

76,9

121,9

Як кажуть у народі — інноваційна діяльність не самоціль, а засіб досягнення високих економічних цілей. Ідеться зокрема про відвантаження (реалізацію) інноваційної продукції. І активність підприємств у цьому виді діяльності є визначальною.

Загальний обсяг відвантаженої інноваційної продукції у 2001 р. досяг 10365,4 млн грн, що становить 6,8% до загального обсягу відвантаженої продукції. Слід вказати на те, що із загального обсягу відвантаженої інноваційної продукції 54,7% — це продукція, що зазнала суттєвих змін, 31,9% — удосконалена продукція, 13,4% — інша інноваційна продукція. Із загального обсягу такої інноваційної продукції 33,4% (3466,7 млн грн) становила продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, 26,6% (2759,9 млн грн) — металургії та обробки металу і 18,9% (1962,3 млн грн) — машинобудування.

Звернемо увагу на те, що в машинобудуванні 68,9% (1351,8 млн грн) продукції, яка зазнала суттєвих змін, в харчовій промисловості — 61,0% (2113,8 млн грн), металургії та обробці металів — 58,1% (1602,3 млн грн), легка промисловість — 32,1% (102,8 млн грн) і хімічній та нафтохімічній промисловості — 23,1% (237 млн грн).

2002 р. загальний обсяг відвантаженої інноваційної продукції становив 12605,7 млн грн, або 7,0% загального обсягу відвантаженої промислової продукції. Причому обсяг відвантаженої інноваційної продукції перевищив обсяги попереднього року на 2240,3 млн грн (21,6%). Із загальної кількості відвантаженої в 2002 р. інноваційної продукції 45,6% зазнала суттєвих змін і 38,4% — удосконалена продукція. Кількість продукції, що мала суттєві зміни, порівняно з 2001 р. зменшилась на 9,1 процентних пункта. Із загального обсягу відвантаженої інноваційної продукції — продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції в загальному обсязі відвантаженої інноваційної продукції становила 31,7%, машинобудування — 27,0%, металургії та обробки металу — 16,1%. Слід вказати на те, що продукція, яка зазнала суттєвих змін у 2002 р. дорівнювала в машинобудуванні 71,2%, харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарської продукції 43,4%, металургії та обробці металів 40,4%.

Загальний обсяг відвантаженої (реалізованої) інноваційної продукції в 2003 р. становив 12882,1 млн грн, або 5,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 2004 р. загальний обсяг реалізованої (відвантаженої) інноваційної продукції досяг 18784 млн грн, що дорівнювало 5,8% загального обсягу реалізованої продукції. Причому реалізована продукція становила 50,8%, удосконалена — 33,7%, інша інноваційна продукція — 15,5%. 2004 р. обсяг реалізованої інноваційної продукції зріс, порівняно з даними 2001 р. — 145,8%. Наведені дані свідчать про постійне збільшення випуску та реалізації інноваційної продукції.

Аналіз інноваційної діяльності в Україні свідчить, що за останні роки зроблено певні позитивні кроки до переводу економіки на інноваційний шлях розвитку. Розвиток інноваційної діяльності сприяє не тільки підвищенню якості продукції, а, що надзвичайно важливо, підвищенню експортного потенціалу держави. Підприємства України 2002 р. відвантажили за її межі на 12605,7 млн грн інноваційної продукції, що більше на 2240 млн грн, або 21,6% (ніж за попередній рік). Отже, питома вага відвантаженої продукції за межі України зростає. 2001 р. вона становила 30,5%, а 2002 р. — 35,1%, 2003 р. — 37,1%, 2004 р. — 42,5. Збільшується також кількість підприємств, що експортують інноваційну продукцію. Якщо 2003 р. їх було 353 одиниць, то 2004 р. вже 372 одиниці. До речі, найбільші обсяги в експорті інноваційної продукції дають такі види економічної діяльності, як металургія та обробка металів: у 2001 р. — 53,8% і 2002 р. — 67%, 2003 р. — 52,1% і 2004 р. — 47,6% у загальних обсягах реалізованої продукції. На другому місці — легка промисловість: 44,5%, 53,2%, 38,3% і 49,8%. На третьому місці машинобудування — 40,2% і 48,9%, 38,2 та 36,5 відповідно. Все це свідчить про досить високий експортний потенціал інноваційної продукції в країні.

Наведені дані про обсяги реалізованої та відвантаженої на експорт інноваційної продукції підтверджують тезу про те, що інноваційна активність підприємств зростає, що є доброю запорукою переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.

І, безумовно, найбільший інтерес викликає економічна ефективність цієї важливої діяльності. Дані про отриманий прибуток від інноваційної діяльності наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Прибуток від інноваційної діяльності промислових підприємств****

Назва показника

№ рядка

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

Обсяг відвантаженої інно-ваційної продукції, млн грн

01

12148,3

10365,4

12605,7

12882,1

18784

Обсяг витрат на іннова-ційну діяльність, млн грн

02

1760,1

1979,4

3018,3

3059,8

4534,6

Прибуток, млн грн (01–02)

03

10388,2

8390

9587,4

9822,3

14249,4

Прибуток на 1 грн витрат, грн (03:02)

04

5,9

4,2

3,2

3,2

3,1

Як видно з названих даних, прибуток на 1 грн витрат становив 2000 р. — 5,9 грн, 2001 р. — 4,2 грн, 2002 р. та 2003 р. — 3,2 грн, 2004 р. — 3,1 грн, що свідчить про досить високу окупність витрат на інноваційну діяльність. Цифри дають підстави стверджувати, що перехід на інноваційну модель розвитку економіки — найбільш раціональний спосіб підвищення ефективності всіх видів економічної діяльності.

Деякі висновки

1.   Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в економіці України свідчить про відносно низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення вітчизняної економіки.

2.   Інновації ще не мають вирішального значення для розвитку видів економічної діяльності і забезпечення його економічної стабільності.

3.  Інноваційна діяльність є сьогодні чи не найважливішою умовою створення конкурентоспроможних товарів та послуг як фактора зростання економіки нашої країни.

Держава повинна здійснювати пряме фінансування інноваційних проектів, стимулювати інвестиції в інноваційні проекти з боку приватних і державних підприємств через створення пільгових умов для тих підприємств, які впроваджують прогресивну техніку і технології, а також займаються науково-дослідною діяльністю.

4.  Проведення інноваційних заходів у складних умовах сучасної економічної ситуації об'єктивно пов'язане зі значними труднощами та фінансовими ризиками. Органи Держкомстату України проводили оцінювання факторів, що стримують інноваційну діяльність на промислових підприємствах. Аналіз статистичних даних свідчить, що фінансові труднощі найбільше впливають на процес науково-технічного розвитку виробництва. На групу факторів, пов'язаних із низькою фінансовою спроможністю, вказують майже всі підприємства. Крім загальних причин недостачі власних коштів та неможливості залучення державних джерел фінансування, значне місце посідає високий рівень кредитних ставок, що також впливає на відсутність коштів у замовника.

5.  Значна кількість підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність, указали на високі кредитні ставки як фактор, що її стримує.

6.  Негативний вплив на інноваційну діяльність зовнішніх факторів посилюється дією внутрішніх недоліків господарювання. Це недосконалість системи управління, відставання організації виробництва від розвитку умов та потреб ринкового середовища.

7.  В Україні відсутні достовірні схеми оцінювання інноваційного потенціалу. Через це багато наших підприємств у процесі приватизації можуть втратити вдвічі, а то і втричі від своєї реальної вартості. Ту т потрібно закласти гарантії для підприємств, які б, з одного боку, унеможливлювали недооцінку нематеріальних активів, а з другого — стимулювали надходження інвестиційних проектів, спрямованих на модернізацію та розвиток інноваційного потенціалу підприємств.

Для утвердження ефективної національної інноваційної моделі необхідно зробити таке:

а) передбачити державні гарантії послідовної і відповідальної інноваційної політики; розвивати вже існуючі
інноваційні структури і сприяти виникненню нових, особливо в регіонах;

б) створити ефективну систему інноваційного кредитування та інвестування, прийняти необхідні законодавчі документи щодо її правового і фінансового функціонування.

8. Важливо зрозуміти, що інноваційний розвиток — це довготривалий національний проект. Його реалізація не повинна залежати ні від політичних, ні від будь-яких інших коливань.


* Тут і далі, якщо немає окремих посилань, розрахунки зроблено за даними статистичних збірників «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» [9; 10].

** Розраховано за даними статистичного збірника [9, с. 208; 10, с. 209].

***Розраховано за даними статистичного збірника [9, с. 232; 10, с. 228].

**** Розраховано за даними статистичного збірника [9, с. 250–252, с.195; 10, с. 245, 195].

Література

1. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999.

2. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. — К.: Оранта, 1997.

3. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», 13 грудня 1991 року № 1977-XII / Закони України. — Т. 2. — К., 1996. — С. 441–453.

4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 8 серпня.

5. Інноваційне законодавство України: Повне зібрання нормативно-правових актів. У 3-х т. Укладачі: авт. кол. / За заг. ред. В. В. Костицького. — К., 2003. — Т. 1. — 284 с.; К., 2003. — Т. 2. — 192 с.; К., 2003. — Т. 3. — 152 с.

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Урядовий кур'єр. — 2002. — 7 серпня.

7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Урядовий кур'єр. — 2003. — 19 лютого.

8. Закон України «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» // Голос України. — 2004. — 15 червня.

9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. — К.: Держкомстат України, 2004.

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. — К.: Держкомстат України, 2005.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту