головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 6/2005 
Персонал № 6/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

На порозі нових сподівань

У Міжрегіональній Академії управління персо­налом відбулася щорічна конференція Академії наук вищої школи України — авторитетної гро­мадської організації провідних науковців, які пра­цюють у наших університетах. Участь у зібранні взяли 103 представники від 17 наукових відділень Академії.

Конференція затвердила повноваження 17 ака­деміків і шести почесних академіків, обраних нау­ковими відділеннями. Серед них — керівники інс­титутів, декани факультетів, люди, відомі всій Ук­раїні. Президент Академії Микола Дробноход вручив лауреатам академічні нагороди. Він також проінформував колег про роботу Президії за ос­танній рік і висловив своє бачення перспектив майбутньої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

У дискусії взяли участь академік НАН Украї­ни, народний депутат Костянтин Ситник, акаде­міки: Анатолій Погрібний, Орест Влох, Іван Хіміч, Анатолій Фурман, Анатолій Бойко, Іван Бейко, Валерій Шахбазов, Петро Кононенко, Валентин Яблонський. Учасники розмови тор­кнулися різних аспектів розвитку освіти й нау­ки в Україні, стану й перспектив АН ВШУ. Зане­покоєння станом науки й освіти відобразилося в підсумковій резолюції конференції, яка, зокре­ма, наголошує: «Вчені сьогодні повинні стати не лише творцями нових знань і ретрансляторами цих знань для нових поколінь, а й експертами для нової влади з усіх найважливіших суспіль­но-політичних і соціально-економічних питань. АН ВШУ готова до постійного діалогу з владни­ми інституціями в рамках експертних рад, круг­лих столів, науково-методичних комісій тощо. Водночас ми закликаємо владні інституції ши­роко використати значний інтелектуальний по­тенціал АН ВШУ.

Ми переконані: лише в тісному взаємозв'язку нової влади й національної науки можна реалізу­вати високі програмні завдання Президента Укра­їни Віктора Ющенка та уряду, очолюваного Юлі­єю Тимошенко».

Завершуючи зустріч, президент Академії Мико­ла Дробноход зазначив: АН ВШУ очистилася й відродилася. Їй до снаги бути вагомим чинником наукового і освітнього процесу в державі. Зворушливою завершальною ноткою конференції стали щирі привітальні слова Петра Кононенка на адре­су Миколи Дробнохода, який недавно відзначив своє 65-річчя.

Вчена рада МАУП

Відбулося четверте засідання Вченої ради Між­регіональної Академії управління персоналом. Голова Вченої ради Академії, ректор МАУП Ми­кола Головатий вручив диплом доктора техніч­них наук директору Кіровоградської філії МАУП Миколі Свіреню, атестат «професор МКА-МАУП» завідувачу кафедри теорії та практики перекладу

B.  О. Олійнику, а також посвідчення «Заслуже­ний працівник фізичної культури і спорту Украї­ни» завідувачу кафедри фізичного виховання C.  І. Лазуренку.

Члени Вченої ради одностайно проголосували за присвоєння вченого звання «професор МКА-МАУП» завідувачу кафедри масової комунікації, PR і журналістики Запорізького інституту МАУП В. П. Бєломорцю. Розглядаючи питання про нав­чальну та наукову роботу кафедри менеджменту, відзначили позитивні моменти в діяльності ка­федри та її завідувача професора О. В. Баєвої, а також розглянули проблемні питання діяльності випускаючих кафедр Президентського універси­тету МАУП.

Вчена рада вирішила рекомендувати до друку посібники і підручники МАУП згідно з планом видань Академії на 2005 рік.

Відзнаки

Постановою Президії Академії наук вищої школи України за видатні особисті досягнення у розвитку теорії оптимальних моделей управлін­ня і прогнозування складними технічними, фі­нансово-економічними та соціально-екологічни­ми системами і процесами та підготовку науко­вих кадрів вищої школи (18 кандидатів наук та два доктори наук) директорові Інституту кібер­нетики МАУП Івану Бейку присуджено «Наго­роду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки» із врученням нагрудного знака «Ярослава Муд­рого».

За заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердженні Помісної Української Православ­ної Церкви Патріарх Київської і всія Руси-України Філарет нагородив виконавчого директора Конфедерації недержавних вищих закладів освіти України, кандидата політичних наук Оксану Руб-люк орденом Святої великомучениці Варвари.

Зустрічі

Нещодавно студенти Міжрегіональної Академії управління персоналом поспілкувалися з Послом Сирії в Україні Сулейманом Абу Діябом і пред­ставником сирійсько-арабської партії Albass («Відродження») Мухамедом Заідією. Зустріч присвячувалась Дню Незалежності Сирії. Пан Сулейман із задоволенням розповідав про свою країну та відповідав на запитання студентів.

Наші відносини з Україною дуже тісні і бра­терські. Сирія з радістю приймає українських студентів. Тут велика українська діаспора. Ук­раїну можна порівняти з нареченою: красивою, багатою. Нам дуже хотілося б і надалі мати та­кого партнера», — зазначив пан Су­лейман.

Освітні зв язки міцнішають

Днями у Міжрегіональній Академії управління персоналом перебувала де­легація Американського університету Гаваїв (АУГ) на чолі з його президен­том, професором Хасаном Сафаві (США). У ході візиту відбулася зус­тріч представників АУГ з президентом МАУП Георгієм Щокіним, на якій під­писано документи про створення пред­ставництва АУГ. Гавайський універси­тет, який створено 1994 року, має філії у всьому світі. Попередній обмін дум­ками щодо перспектив взаємовигідної співпраці між керівництвом Міжрегіо­нальної Академії управління персона­лом та Американським університетом Гаваїв відбувся ще в січні. Розглянув­ши пропозиції гостей, керівництво МАУП зацікавилося можливістю створення навчального центру АУГ на базі МАУП. Цього разу, крім підписан­ня угод, уже проведено співбесіди з кандидатами на роботу в представництві Американського уні­верситету Гаваїв — Україна.

Після офіційної частини візиту відбулася екс­курсія територією Академії.

«В Академії відчувається українська родзинка»

Міжрегіональну Академію управління персона­лом відвідала німецька делегація працівників дер­жавних соціальних служб. Гості завітали до Ака­демії в рамках семінару з соціальної роботи, який відбувався протягом тижня у Києві.

Делегацію німецьких гостей очолював пан Уль-ріх Гаєвський, голова департаменту вищої школи «Хохшуле» в Берліні, яка готує фахівців для соці­альних служб та опікується молоддю. Минулого літа на запрошення департаменту «Хохшуле» в німецькій столиці перебувала делегація регіо­нальних підрозділів МАУП, а також Інституту політичного лідерства та лінгвістики ім. Нельсо­на Мандели Міжрегіональної Академії управлін­ня персоналом. Колеги з Німеччини приїхали до України для обміну досвідом.

У рамках візиту делегації відбулася зус­тріч зі студентами МАУП, які вивчають ні­мецьку мову. Спілкувалися виключно ні­мецькою мовою, і пан Гаєвський не прихову­вав свого захоплення знаннями студентів. Студенти також залишилися задоволеними від зустрічі і висловили сподівання, що таку традицію буде продовжено. Такі акції, безпе­речно, сприяють взаєморозумінню між людьми з різних країн, а особливо відкрива­ють нові можливості для талановитої пер­спективної молоді.

Лист

Вельмишановний Георгію Васильовичу!

Я хотів би подякувати за те, що за ініціа­тивою Міжнародної Кадрової Академії та Міжрегіональної Академії управління персоналом у Києві вже вчетверте міністр освіти і науки Ук­раїни призначає мене головою журі Всеукраїнської олімпіади з польської мови і культури. Я дуже ра­дий, що кількість студентів, які беруть участь у цьому заході, постійно зростає. Я завжди хотів, щоб моя країна також організувала таку олімпіа­ду в Польщі. І хочу поінформувати Вас, що міністр народної освіти і спорту завважив мою інформа­цію. І у першій половині академічного 2005/2006 року Фонд інновації і Вища суспільно-економічна школа у Варшаві організують загальнопольську студентську олімпіаду з української мови і куль­тури. Підготовчі етапи відбуватимуться у поль­ських вищих навчальних закладах упродовж лис­топада — грудня 2005 року. А сама олімпіада — у січні 2006 року.

З повагою Войцех ПОМИКАЛО

Всеукраїнська студентська олімпіада з української мови

На базі Міжрегіональної Академії управління персоналом у Києві відбувся ІІ тур Всеукраїн­ської студентської олімпіади з української мови. У своїх стінах Академія зібрала близько 200 конкурсантів — представників різних регіонів України. Географія цьогорічної олімпіади охо­пила 84 вищі навчальні заклади майже з усіх об­ласних центрів України (21 обласний центр, за винятком представників Чернігівщини, Жито­мирщини та Івано-Франківщини) та семи сто­личних ВНЗ.

На відкритті олімпіади перед студентською ау­диторією виступив голова журі з навчальної дисципліни «Українська мова», директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН Ук­раїни, доктор філологічних наук, професор, ака­демік, лауреат премії Гердера Петро Кононенко.

Комплекти цьогорічних конкурсних завдань з української мови розробляв колектив кафедри слов'янських мов Українсько-Південноафрикан­ського інституту політичного лідерства та лінгвіс­тики ім. Н. Мандели МАУП.

До складу журі з навчальної дисципліни «Укра­їнська мова» входили фахівці-філологи — пред­ставники Міжрегіональної Академії управління персоналом, Інституту філології Київського наці­онального університету ім. Тараса Шевченка, Славістичного університету, Уманського держав­ного педагогічного університету ім. Павла Тичи­ни, Миколаївської державної аграрної академії, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Переможницею ІІ туру Всеукраїнської сту­дентської олімпіади з української мови 2005 року серед філологів стала студентка ІV курсу філоло­гічного факультету Донецького національного університету Марина Бакан. Друге місце у цій групі посів теж студент Донецького національно­го університету Сергій Цікавий. Третє місце зак­ріпилося за студенткою ІV курсу філологічного факультету Волинського державного університе­ту ім. Лесі Українки Галиною Заверухою.

У групі нефілологічних спеціальностей пальма першості належить Ірині Грітченко, студентці Уманського державного педагогічного універси­тету ім. П. Тичини; Валентині Теселько, студентці Миколаївського державного аграрного універси­тету; Ользі Сусловій, студентці Миколаївського державного аграрного університету. Друге місце посіли: Роман Стецишин, студент Національної

академії Служби безпеки України; Ян Вальберг, студент Донецького інс­титуту туристичного біз­несу; Ірина Невара, сту­дентка Донецького інсти­туту туристичного бізне­су; Анастасія Мостова, студентка Дніпропетров­ського національного університету залізнично­го транспорту ім. В. Лаза-ряна; Олена Черепкова, студентка Донецького національного технічного університету. Третє при­зове місце у Наталії Стволос (Сумський дер­жавний університет), Оксани Грици (Львівський державний аграрний уні­верситет), Любові Касапенко (Миколаївський державний аграрний університет), Максима Сам-чука (Львівський банківський інститут Націо­нального банку України), Надії Гуменюк (Буко­винська державна медична академія), Віри Івано­вої (НТУУ «Київський політехнічний універси­тет») та Ольги Раєвської (Київський національ­ний університет будівництва і архітектури).

Дипломи лауреатам і переможцям ІІ туру Все­української студентської олімпіади з української мови 2005 року вручали ректор МАУП М. Голова­тий і голова журі з дисципліни «Українська мова» П. Кононенко.

Науковий форум

ІІІ Міжнародна науково-практична конферен­ція «Актуальні проблеми розвитку суспільства: іс­торична спадщина, реалії та виклики ХХІ століт­тя» зібрала у конференц-залі готелю «Україна» в Луцьку багато зацікавле­них людей з усіх навчальних закладів Волині, з управління освіти і науки, управління культури Волинської обл­держадміністрації, відділу з питань охорони культурної спадщини, Волин­ського краєзнавчого музею та Інститу­ту аналізу держави і регіональної полі­тики, науковців з Києва, Львова, Крас-ноармійська, Світловодська, Красно­дона, вчених з Польщі та Таїланду.

Наукову конференцію очолив вче­ний секретар Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП, кандидат історичних наук М. П. Костюк. Вступ­не слово про В'ячеслава Казимировича Липинського, якого сучасники назива­ли «Кантом української політичної думки», «Ве­ликим Українцем», зробила доктор філософії в га­лузі освіти, директор Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП Оксана Самойленко. На пленарному засіданні з особливою увагою сприйнято доповідь професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка А. В. Свід-зинського «Українська національна ідея як кон­цепт культури».

Учасники конференції та студенти Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП відвідали се­ло Затурці Локачинського району Волинської об­ласті, де відбулася панахида. Принципи відрод­ження українського консерватизму, які науково обґрунтував видатний український історик, публі­цист, теоретик і практик консервативного руху В'ячеслав Липинський, дивовижно суголосні з ре­аліями суспільно-політичного сьогодення як над­звичайно важлива умова розвитку молодої Української держави. Науково-педагогічні працівники та студенти Волинського інституту ім. В. Липин-ського МАУП з піднесенням зустріли звістку про реєстрацію Української Консервативної партії, яка сповідує традиційні духовні цінності.

Знавці психології

Завершився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2004/2005 навчального року з «Психо­логії». У конкурсі взяли участь 194 студенти з 82 вищих навчальних закладів України. Всі учасники змагалися в групах за такими спеціальностями: педагогічні, гуманітарні та медичні, природничо-технічні, економічні, психологічні. Студенти про­демонстрували високий рівень знань та волю до перемоги. Дипломи переможцям вручали ректор МАУП Микола Головатий, директор Інституту соціальних наук Віталій Гайченко та завідувач ка­федри психології Наум Коломінський.

Найвищі нагороди — видавництву МАУП

Ушосте відбулася щорічна Всеукраїнська вис-тавка-форум «Українська книга на Одещині». До Одеси з'їхалися видавці з Харкова і Львова, Сум і Тернополя та інших українських міст, аби пред­ставити спеціалізовану книжкову продукцію.

Завдяки активній ініціативі працівників Одесь­кої державної наукової бібліотеки ім. М. Горького, зокрема її директора Ольги Ботушанської, рішен­ням Одеської обласної ради «Про затвердження регіональної програми розвитку і функціонуван­ня української мови на 2004–2010 роки» обумов­лено фінансування виставки-форуму в обсязі 10 тис. грн щорічно.

Після урочистого відкриття та огляду виставки відбувся круглий стіл «Національне книговидан­ня і бібліотеки в контексті української культури».

Авторитетне і вимогливе журі VІ Всеукраїн­ської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» у складі директора ОДНБ ім. М. Горького Ольги Ботушанської, президента Української асо­ціації видавців і розповсюджувачів Олександра Афоніна та за участі провідних фахівців міста з питань науки, культури, мистецтва, видавничої та бібліотечної справи визначили переможців кон­курсу на краще видання форуму в семи номіна­ціях.

Дипломом І ступеня за бібліографічний довід­ник «Видатні постаті України» (номінація «Ен­циклопедичне та довідкове видання») — найвища нагорода виставки-форуму — нагороджено видав­ництво МАУП. А також диплом ІІ ступеня отри-

мала книжка видавництва МАУП — Л. Абраменко «Последняя обитель. Крым 1920–1921 гг.). Віце-президент МАУП з видавничої діяльності та ЗМІ МАУП Юрій Бондар подякував журі за високу оцінку видань Академії.

Семінар

Недавно Інститут кібернетики Міжрегіональної Академії управління персоналом спільно з фа­культетом кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та польським Інститутом математики Сілезького технологічно­го університету провели Міжнародний українсько-польський науковий семі­нар «Проблеми стохастич-ної і дискретної оптиміза-ції».

На науковому зібранні представлено 54 доповіді провідних вчених України і Польщі.

З доповіддю «Наука, знання і функціональне рівняння, оцінювання ін­формації. Оптимізація мо­делей та автоматизація пошуку нових знань» виступив директор Інституту кібернетики МАУП, академік Іван Бейко. Цікавими і змістовними бу­ли доповіді польських колег та академіків.

Зокрема В. С. Королюка (Інститут математики Національної Академії наук України) і О. Г. Нако­нечного (факультет кібернетики Київського наці­онального університету ім. Тараса Шевченка), присвячені новітнім досягненням у розробці нау­кового інструментарію управління складними стохастичними процесами.

Конференція

У польському місті Юрата відбулася Міжнарод­на академічна наукова конференція «Управління безпекою та бізнес у контексті Європейської спільноти». Її проведено за сприяння Європей­ської асоціації безпеки, Школи бізнесу та адмініс­трації Гдині.

У конференції брали участь представники ви­щих навчальних закладів Польщі, Чехії, Словач­чини, Болгарії та України. До участі у науковому зібранні запросили і представників Навчального центру особистої безпеки людини Міжрегіо­нальної Академії управління персоналом, зокре­ма першого віце-президента федерації України з рукопашного бою, професора Олександра Гар-твича та директора Навчального центру з осо­бистої безпеки людини МАУП Ігоря Шарова. Вони виступили з доповіддю «Психопрофілак­тичне забезпечення надійності персоналу і без­пеки бізнесу».

Під час конференції українська делегація зус­трілася з президентом ЄАБ Лежиком Корженів-ським, який зацікавився подальшою співпрацею з Академією, зокрема можливістю проведення кон­ференцій та конгресів на базі МАУП задля прис­корення успішної інтеграції України в європей­ську спільноту.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту