головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 4/2005 
Персонал № 4/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Українці — нація духу

Відроджуючи культуру, традиції, мову, ми відтворю­ємо націю. Міжрегіональна Академія управління пер­соналом як колективний пропагандист національної свідомості виховує молодих людей, які в майбутньому стануть справжніми патріотами своєї Батьківщини і працюватимуть на її добро­бут і авторитет.

10 березня відбулося підписання угод про співпрацю Міжрегіональної Академії управління персоналом з національними спілками композиторів, письменників, ху­дожників, театральних діячів України, Всеукраїнським об'єднанням «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка та Українським фондом культури.

Вітаючи гостей, викладачів і студентів, президент МАУП і МКА Георгій Щокін зазначив: «Ми сьогодні є свідками приєм­ної і багато в чому визначальної події, ко­ли квіт української інтелігенції в особі ке­рівників відомих національних спілок у галузі культури започатковує свою офі­ційну співпрацю з МАУП. Це важливо для всіх нас, оскільки культура — індиві­дуальна сутність і форма існування кож­ного етносу. Етнос, який втрачає свою культуру, з часом перетворюється із самостійного істо­ричного діяча на етнографічний матеріал. МАУП, як ви знаєте, є колективним носієм і невтомним пропа­гандистом передусім української культури, її помітно­го місця в культурному розмаїтті всього світу. Тому ми і зібралися сьогодні разом з керівниками національних спілок письменників, музикантів, художників, аби спільно працювати на благо національної культури й освіти — того, що вирізняє наш народ з-поміж інших народів».

Метою підписання угод є розширення співпраці в га­лузі естетичного виховання молоді, допомога митців у сфері освіти й виховання.

Від Міжрегіональної Академії управління персона­лом угоди підписував її ректор — професор Микола Головатий.

Підписуючи угоду, народний депутат України, ака­демік НАН України, голова Українського фонду куль­тури Борис Олійник зауважив: «Знаючи віддавна ко­лектив і керівництво Академії, дякую усім її співробіт­никам за таку благородну ініціативу — сконсолідувати нас для виховання майбутнього покоління. МАУП — це взірцева Академія, яка вчить молодь поважати інші народи світу і водночас вселяє переконання, що українці на своїй землі — титульна нація, яка повинна боро­тися за своє майбутнє і добробут».

Голова Національної спілки композиторів України Михайло Степаненко розповів гостям про святкування 191-ої річниці від дня народження національного українського поета Тараса Шевченка. «Такі генії, як Тарас Шевченко, народжуються раз на тисячоліття, однак кожен українець носить у собі частинку того по­лум'я, яке запалив Тарас. Тож усі мої колеги, зокрема молоде покоління, мають нести у своїй душі знання про життя і творчість нашого Кобзаря. Український народ здавна славився своєю піснею, і не чужі для нас композиції Платона Майбороди й Олександра Білаша. Якщо дитина не знає української пісні — вона не знає й української мови. І наше завдання, обумовлене цією угодою, — знайомити студентів з українськими компо­зиторами, українськими піснями, українською культу­рою», — зазначив Степаненко.

Поставивши свій підпис під угодою, народний депу­тат України, голова Національної спілки театральних діячів України Лесь Танюк сказав: «Ми живемо ілюзі­ями, що світом править капітал, світом правлять гроші, та це не так. Передусім, світом правлять душа і емоції. І я повністю погоджуюся зі словами класика Вільяма Шекспіра: “Весь світ театр, а люди в ньому актори”. Адже він мав на увазі не лише театралів, а й усіх нас. Українці все ж таки — це нація душі. І тому я дуже задоволений сьогоднішньою подією і дякую Міжрегіональній Академії управління персоналом за таку ініці­ативу».

Підписуючи угоду про співпрацю з Академією, на­родний депутат України, письменник, голова Націо­нальної спілки письменників України Володимир Яворівський зауважив: «Ці дні для кожного україн­ця особливі. Вони пронизані Тарасовим світлом. І я впевнений: якби ми не мали Шевченка — не віднови­ли б своєї державності 1991 року і тим більше не зіб­ралися б на Майдані у листопаді-грудні минулого року. А українці змогли піднятися з колін і на весь світ заявити: “Ми є”. Світ заговорив про нас як про віднайдений народ. І це надзвичайно приємно. Я ра­дий бути присутнім нині у цьому залі і вдячний ке­рівництву Академії за виховання національно свідо­мої молоді, за виховання справжніх патріотів своєї країни».

«Скажу чесно, я не поділяю оптимізму Володими­ра Яворівського, адже бачу, що едипові комплекси уже починають ставати головними принципами но­вої влади. Вона якомога швидше хоче стати дорослою і запровадити якісь нові принципи, руйнуючи українські тради­ції, встановлені ще за багато років до нас. Задумайтеся: Шевченко тому й унікаль­ний, що на архетипному рівні вивів нас на ті формули національного буття, які неможливо спростувати. Він першим сказав про родовий закон. Нині ми пере­живаємо новий ліберальний підхід, бо ліберальний сегмент, який становив не­велику частину нашого політикуму, нині переміг. І люди, які вийшли на Майдан, вимагали не доларів, а чесного життя, національного відродження і поваги до нації. Українцям доведеться ще довго бо­ротися за свою незалежність і свої права. Національна хвиля, яка піднялася кіль­ка місяців тому, — це лише початок нашої тяжкої бо­ротьби. І тому я дякую всім, хто зібрався сьогодні у цьому залі, і бажаю нам усім сили й незламності у відстоюванні свого чесного, вільного, культурного і національного життя», — сказав народний депутат України, голова Всеукраїнського об'єднання «Прос­віта» ім. Т. Г. Шевченка, поет Павло Мовчан. Він пос­тавив підпис і пообіцяв зробити усе для плідної спів­праці з Академією.

На завершення ректор МАУП Микола Головатий подякував гостям і зауважив, що підписання таких угод — велика довіра до Академії, довіра до студентів і директорів інститутів. «Ми виправдаємо довіру і від­стоїмо свої права як українці. Ми завжди з радістю зус­трічатимемо людей, які нестимуть у своїх душах укра­їнську пісню, українську поезію, українське мистец­тво», — пообіцяв він.

Україна — Китай: нові грані співпраці

У Міжнародному бібліотечно-інформаційному цен­трі ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулося відкриття фотовис­тавки «Освіта в КНР». У її відкритті взяли участь представники Посольства Китайської Народної Рес­публіки в Україні, представники Міністерства освіти Китаю та керівництво Академії.

Вітаючи шанувальників фотомистецтва, президент МАУП і МКА Георгій Щокін зазначив: «Для нас вели­ка честь і неабияке задоволення відкривати виставку освіти Китайської Народної Республіки в нашій рідній Академії, яка тривалий час підтримує дружні зв'язки з китайськими освітніми закладами. Ми пишаємося та­кож тим, що наша Академія стала справжньою альма-матер для багатьох китайських студентів.

Китай — це найбільша за населенням держава світу з давньою культурою. Великих китайських мислителів, особливо таких помітних, як Конфуцій та Лао-Цзи, знають у всьому культурному світі. Ім'ям Конфуція названо й один з інститутів МАУП.

Нам усім є чому повчитися в давнього Китаю, який є лідером і в сучасному світі. Нинішній Китай — це ве­лика держава на етапі бурхливого розвитку, стрижнем якого є система освіти, науки й культури. Тому ця вис­тавка є відкриттям того найсуттєвішого, що вирізняє Китай і його великий народ з-поміж усіх сучасних на­родів. То ж вчитимемося одне в одного і таким чином взаємозбагачуватимемося».

Між Академією та Міністерством освіти Китаю, а та­кож окремими освітянськими установами КНР розви­вається плідна співпраця. У Міжнародному підготовчо­му інституті ім. Аскара Акаєва та в інститутах МАУП здобувають знання студенти з Китаю. У майбутньому заплановано відкриття курсів китайської мови в Акаде­мії та представництва Китайського інституту ім. Кон-фуція, який займається популяризацією культури та традицій китайського народу.

Посол Малайзії відвідала МАУП

22 березня Міжрегіональну Академію управління персоналом відвідала Надзвичайний та Повноважний Посол Малайзії в Україні пані Амінахтун Карім Шахарудін. З вересня 2004 року во­на представляє свою країну в нашій держа­ві. Під час візиту відбулася зустріч пані Амінахтун з президентом МАУП та МКА Георгієм Щокіним, який ознайомив мала-зійського Посла зі структурою Академії, відзначив тісне співробітництво найбіль­шого в Україні навчального закладу з краї­нами арабського та мусульманського світу.

У МАУП відкрито Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверрое-са, Українсько-іранський центр, які прово­дять круглі столи, зустрічі українських нау­ковців, освітян громадських діячів з пред­ставниками наукових кіл мусульманських країн. Президент МАУП розповів про пер­спективи розвитку і поглиблення зв'язків з країнами, які мають високу культуру, де ци­вілізації побудовані на давніх релігійних системах.

«Нам дуже цікаві освітні контакти. Обмін і виклада­чами, і студентами, направлення мусульманських сту­дентів до України, а українських до мусульманських країн», — сказав Георгій Щокін, вручаючи пані Амінах-тун Карім Шахарудін атестат про обрання її членом-кореспондентом Міжнародної Кадрової Академії.

Пані Посол оглянула також університетське містеч­ко МАУП.

Знати і пишатися пращурами

У Міжрегіональній Академії управління персоналом відбувся круглий стіл «Галерея великих українців», організований управлінням виховної роботи МАУП. У зібранні взяли участь науковці, історики, політики, громадські діячі та студенти.

Розпочався круглий стіл з козацької пісні, яку вико­нав відомий кобзар Василь Нечепа.

Голова Всеукраїнського жіночого товариства ім. Оле­ни Теліги Ольга Кобець розповіла про невідомі сторін­ки життя української поетеси Олени Теліги.

Нелегкий життєвий шлях науковців на прикладі двох видатних людей — вчителя і учня — дослідив кан­дидат філологічних наук, викладач кафедри україноз­навства МАУП Юрій Шилов, який у своїй доповіді «Валентин Даниленко, Микола Чмихов — дослідники Кам'яної Могили» розповів про дослідження та внесок цих особистостей в історію української землі. А життя народного художника Данила Нарбута ретельно дослі­див кобзар Василь Нечепа.

Учасники круглого столу дійшли висновку, що такі зібрання мають стати традиційними, аби молоде поко­ління знало своїх пращурів і пишалося їхніми здобут­ками.

Співробітництво на ниві освіти

Міжрегіональну Академію управління персона­лом відвідала делегація Сирійської Арабської Рес­публіки. Під час візиту Надзвичайний і Повноваж­ний Посол САР в Україні Сулиман Абу-Дьяб, ди­ректор відділу культури Міністерства сирійських емігрантів Таліб Альхарірі та керівник європейсько­го відділу Аднан Джуні зустрілися з першим віце-президентом, ректором МАУП, професором Мико­лою Головатим.

У ході бесіди обговорювалися питання співробіт­ництва Академії і одного з університетів Сирії, обмі­ну студентами, викладачами й спеціалістами, виз­нання дипломів МАУП державного зразка про вищу освіту. Обговорили також і питання відкриття в Академії сирійсько-українського освітянського цен­тру.

Делегація ознайомилася з матеріальною і навчаль­но-науковою базою Академії.

Олімпіада знавців східних мов

Департаментом довузівської підготовки МАУП та Українсько-Арабським інститутом міжна­родних відносин ім. Аверроеса було прове­дено профорієнтаційну роботу серед зак­ладів освіти. Результатом цієї ініціативи стало підписання договору про співпрацю між МАУП і Гімназією східних мов. Ака­демія стала співорганізатором проведення міжнародної українсько-російської V Ки­ївської відкритої олімпіади зі східних мов. В ній взяли участь учні 8–11 класів із Киє­ва, Львова, Харкова, Одеси, Москви та Санкт-Петербурга. Цього року юні мовоз­навці продемонстрували чудові знання ки­тайської, японської, арабської, перської, турецької, корейської мов та гінді. До речі, завдання з арабської мови розробила ка­федра арабістики УАІМВ МАУП ім. Аверроеса.

На відкритті олімпіади були присутні викладачі, вче­ні, дипломати східних держав, а також голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політи­ки та підприємництва, народний депутат України, про­фесор Юрій Єхануров і начальник Головного управлін­ня освіти та науки Київської міської держадміністрації Борис Жебровський.

Академія виготовила дипломи для нагородження призерів олімпіади, а також надала призи для пере­можців — грошові премії та книжкові набори (посіб­ники з арабської мови та книжку професора Георгія Щокіна «Психовізуальна діагностика»). Крім того, на майбутніх абітурієнтів чекав сюрприз — за рішенням Президії МАУП переможці олімпіади отримають знижки при вступі до Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом (1-е місце — 15%, 2-е місце — 10%, 3-е місце — 5%).


Роль ЗМІ у сучасному житті

В Українсько-Арабському інституті Міжрегіональної Академії управління пер­соналом відбувся круглий стіл на тему: «Роль ЗМІ в сучасному світі». У зібранні взяли участь студенти-політологи УАІМВ ім. Аверроеса.

Привітали учасників круглого столу за­відувачі кафедрами політології МАУП Ва­лерій Бебик і Ольга Бабкіна, з доповідями виступили: заступник завідувача кафед­рою прикладної політології, комунікацій і PR Рена Марутян.

На засіданні майбутні політологи обго­ворювали злободенні проблеми «четвертої влади»: створення громадського телебачення в Україні, технології маніпулювання масовою свідомістю, пропа­гандистські моделі комунікації тощо. Студенти жваво дискутували у руслі питань цензури та редагування, ін­формування і пропаганди, інформаційних воєн і авто­ритету ЗМІ, а також необхідності створення громад­ського телебачення в нашій країні.

Наприкінці зустрічі учасники висловили свої думки щодо ролі ЗМІ в окремих країнах.

Особиста безпека людини

У Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулася науково-практична конференція «Особиста безпека людини на сучасному етапі розвитку людства. Її роль та місце», організована навчальним центром осо­бистої безпеки та Управлінням виховної роботи МАУП.

У пленарному засіданні взяли участь доктор філосо­фії бойових мистецтв, професор, полковник міліції за­пасу Олександр Гартвич, директор Навчального цен­тру особистої безпеки людини Ігор Шаров, магістр фі­зичного виховання Олександр Притула.

Учасники конференції окреслили і обговорили су­часні чинники загроз особистій безпеці людини. У ході дискусій відбувся обмін досвідом з вирішення проблем боротьби з окремими чинниками на рівні наукових і


практичних ініціатив. У доповідях розглянуто руко­пашний бій і медико-психологічну підготовку молоді як напрями зосередження зусиль державних і недер­жавних організацій у питаннях забезпечення персональної безпеки особи.

На конференції з доповідями виступили Володимир Куровський, секретар козацької ради Українського вій­ськово-козацького інституту МАУП, магістр психоло­гії, верховний отаман Олександр Гартвич, Ігор Шаров.

Відбулися показові виступи з рукопашного бою та козацького бойового мистецтва «Спас» у виконанні студентів МАУП.

Конкурс-презентація

У перші дні весни Український дім приймав гостей — студентки Міжрегіональної Академії управління пер­соналом з усіх регіонів України приїхали позмагатися за звання Красуня МАУП.

У заключному турі взяли участь десять найпривабливі-ших дівчат Академії. Кон-курс-презентація відбу­вався в уже звичній формі. Дівчата зі своїми помічни­ками ще напередодні кон­курсу записували відео-ролики, в яких коротко розповідали про своє жит­тя, інтереси, світогляд.

Виокремити кращу з кращих було завданням не з легких, і тому можна зро­зуміти членів журі, які ду­же довго визначалися зі своїми вподобаннями. А місія вибрати «королеву» випала ректорові МАУП, професорові Миколі Головатому, віце-президенту МАУП з навчально-методичної роботи Володими­ру Яровому, віце-президенту з регіональної та ви­ховної роботи Миколі Дробноходу начальнику уп­равління виховної роботи МАУП Володимирові Шовкошитному студенту МАУП, олімпійському чемпіону 2004 року, президенту Федерації вільної боротьби Ельбрусу Тедеєву директорові центру дозвілля «Княжий» Олександру Кушнєрову голові правління ВАТ «Український Професійний Банк», відомому фотохудожнику Леоніду Мілевському та голові студентської ради Академії Артему Нікішову Найбільше захоплення викликали конкурси «Пляжний сезон», у якому дівчата показали всі принади своєї фігури, та показ вечірніх суконь, коли красуні, мов королеви, прикрасили сцену.

Конкурсанток та глядачів привітали співаки-пе-реможці фестивалю «Студентська осінь-2004», а також Василь Бондарчук та музична студія «Ака­демія».

Королевою МАУП-2005 стала студентка Еко-номіко-правового технікуму при МАУП Евеліна Гри­щенко. Віце-міс МАУП — Оксана Сологуб (студентка Інституту міжнародної економіки і фінансів). На тре­тій сходинці опинилася Ксенія Павловська (студентка Рівненської філії МАУП).

Всі фіналістки конкурсу поверталися додому з наго­родами. Анна Черкавська, студентка Кам'янець-Подільської філії, — як Панна Модель; з титулом Панна Досконалість друзі і рідні привітали студентку Хмельницького інституту Ольгу Соколову, Панною Глядаць-ких симпатій визнано студентку Дніпропетровської філії Ірину Тихоненко, Панною Елегантність стала студентка Економіко-правового технікуму при МАУП Анастасія Резнікова, звання Панна Чарівність отрима­ла Анна Шевченко з Черкаської філії, Панна Артистичність — Наталія Латинська, студентка Запорізько­го інституту ім. гетьмана Петра Сагайдачного, а ось Панною Симпатій журі назвали Тетяну Петриківську, студентку Житомирського інституту Академії.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту